Rapport fra Bergen bystyre 23.11.2022

På onsdagens bystyremøte stilte Rødt med Mailiss Solheim-Åkerblom og Odd Arild Viste, som er faste representanter. I tillegg stilte vara Henrik Madsen.

I denne rapporten forteller vi om noen av sakene som Rødt fremmet, og hvordan vi forholdt oss til andre saker som ble behandlet på møtet.

Utfordret kommunen på underforbruk av sosialhjelp

Like etter åpningen av bystyremøtene, åpnes det for (et begrenset antall) muntlige spørsmål. Her var det denne gangen Mailiss som stilte spørsmål for Rødt. Hun påpekte at selv om det er stadig flere som synker ned i fattigdom, så er det færre som mottar sosialhjelp.

Hennes spørsmål til sosialbyråd Line Berggreen Jacobsen lød slik: «Hvilke tiltak vil kommunen iverksette for å gjøre økonomisk sosialhjelp kjent og tilgjengelig for innbyggerne som har behov for dem, og slik forebygge alvorlig og vedvarende fattigdom?»

Full støtte til gjenbruk av Fløybanevogn

Fridalen skole har overfor kommunen ytret ønske om å overta en av de gamle fløybanevognene, og å bruke den til aktiviteter for elever og innbyggere i nærområdet.

Dessverre stoppet saken opp i kommunen, helt til Rødt-politikerne Jonas Svendsen (vara til bystyret og Utvalg for miljø og byutvikling) og Odd Arild Viste tok tak i denne. Da Odd Arild formelt fremmet saken for bystyret, ble det svært positivt mottatt av representantene, og bystyret fremmet følgende enstemmige vedtak om å gå videre med tiltaket:

«Bystyret er positiv til initiativet i interpellasjonen og ber byrådet om å komme tilbake med en sak om hvordan Fløybanevognen «Rødhette» kan tas i bruk til det beste for byens innbyggere, inkludert en oversikt over eventuelle økonomiske konsekvenser».

Saken om Fridalen skole som ønsker en brukt Fløybanevogn, har tidligere vært oppe i media. Her en sak fra BA.

Bystyret ville ikke si nei til kryptomining

Bystyret ble, i forbindelse med en høring, bedt om å uttale seg om videre utbygging av strømnettet i Norge. Rødt mener at dette var en riktig anledning til å rope varsko om utvinning av kryptovaluta, som innebærer sløsing med strøm. Vi foreslo blant annet følgende tekst i høringsuttalelsen: «Utvinning av kryptovaluta er ekstremt energikrevende, lite samfunnsnyttig og bruker energi som kan gå til nødvendig infrastruktur og grønne industriprosjekter. Derfor mener Bergen kommune at dette bør forbys.»

Dessverre ble det ikke flertall for dette i bystyret.

Rødt krevde veganske og plantebaserte alternativer

Bystyret behandlet en sak om dyrevelferd i kommunale anskaffelser. I denne forbindelse fremmet Rødt forslag om at det alltid skal tilbys fullverdige veganske alternativer ved kommunale kantiner og annen servering av mat i kommunal regi. Vi fremmet også forslag om at byrådet skal inkludere plantebaserte alternativer til f.eks. melk, yoghurt og meieriprodukter i innkjøpsavtaler. Dessverre ble dette nedstemt.

Rødt-forslag om billigere kollektivtransport falt

Under en sak om byvekstavtalene, avtaler mellom kommunene og staten som skal sikre nullvekst i trafikken, tok Rødt til ordet for billigere kollektivtransport. Dette fikk dessverre bare Rødt sine stemmer. Folkets parti fremmet også forslag under eventuelt om reduserte kollektivpriser i julen, der vi i Rødt foreslo at dette skulle gjelde i hele desember. Vi pekte også på at det må vurderes om billigere periodebillett eller gratis reise for barn vil være mest hensiktsmessig. Dette fikk dessverre ikke flertall, men bystyret vedtok en merknad om å gå i dialog med fylkeskommunen om en kampanje for reduserte priser.

Flere gjennomslag for Rødt i 2. tertial

Rødt inngikk i fjor budsjettavtale med byrådspartiene, der vi fikk en rekke gjennomslag, mot at vi stemte for budsjettet som helhet og forpliktet oss til å respektere rammene i 2022. Bystyret behandlet på onsdag 2. tertial, det vil si det andre reviderte budsjettet for året. Det er vanligvis enighet om at bare små endringer blir gjort i 2. tertial, men partiene kan komme med rimelige innspill og krav. Vi fikk slik følgende nye gjennomslag:

- 500 000 kr. i friske midler inn i panteordning for ikke-rentbrennende ovner. Det betyr at 100 husstander til kan få støtte til å skifte fra en forurensende til en rentbrennende ovn ila. 2022.

- 50 000 kr. til flere dager med vinteråpent på Nordnes Sjøbad i desember. 

- 4,5 millioner kr. til nye læremidler. Pengene kommunen sparte på lærerstreiken i høst må nemlig gå tilbake til gode tiltak i skolen.

- 500 000 kr. som sikrer tilbudet med akuttovernatting for fattige tilreisende.

- 100 000 kr. i støtte til det brukerstyrte tilbudet Huset i Sverres gate.

- 50 000 kr. i støtte til Robin Hood Huset.

- 20 000 kr. i støtte til Bonusbarn Laksevåg.

- 300 000 kr. i støtte til Matsentralen Vestland.


Votering over byparlamentarismen i neste periode

Rødt har lenge markert seg mot byparlamentarismen.

I tillegg til at styringsmodellen er kostbar, gir den lite innsyn da opposisjonen da sakene behandles bak byrådets lukkede dører helt til de på slutten av behandlingen havner i bystyret. Dette gjør igjen at det går mye partipolitisk prestisje i saker. Heller enn stabilitet og reell ansvarliggjøring, fører den ikke rent sjelden til en «stollek» der en bytter ut byråder. Les flere argumenter mot modellen i denne mer enn ti år gamle teksten fra vår daværende bystyrerepresentant, Mathias Furevik.

Vi var derfor vært med å arbeide frem et forslag- sammen med Folkets parti, MDG og flere representanter fra Senterpartiet- om å gjeninnføre formannskapsmodellen i Bergen. Dette ble votert over på onsdagens bystyremøte. På onsdag stemte 32 representanter av 67 totalt for å gjeninnføre formannskapsmodellen. Dette er mer enn 1/3 av representantene, som er det som kreves for å starte prosessen. Det å faktisk endre modellen krever imidlertid avstemninger over to ulike bystyreperioder. I neste periode må mer et flertall av representantene i bystyret stemme for en endring av modellen, for at det faktisk skal skje.

Andre ting å merke seg

Bystyremøtet behandlet et forslag fra Venstre om en lokal rusreform, noe som alt er vedtatt i Oslo. Rødt stemte for dette, og også for et forslag om å legge til rette for anonym testing av rusmidler ved et offentlig laboratorium. Dette for å unngå overdoser og andre farlige og uheldige virkninger som kan oppstå når en ikke har kontroll på hva en får i kroppen. Begge deler ble vedtatt av bystyret.

Rødt leverte selv to representantforslag på dette møtet, Mailiss Solheim-Åkerblom hadde et om å begrense matsvinn, og Odd Arild Viste hadde ett for å stanse såkalt fiendtlig arkitektur. Disse vil bli behandlet på et senere møte.

Merk: Artikkelen er redigert 25.11.2022 kl. 15:01, da det var en mindre upresishet i teksten om gjeninnføring av parlamentarismen, og det var en feil i teksten om kollektivpriser.