Rødt-gjennomslag i Bergens-budsjettet

Rødt Bergen er glade for å melde om gjennomslag i budsjettforhandlingene med byrådet. Det er første gang vi er med å vedta bybudsjett, og vi har under forhandlingene fått gjennomslag for viktige røde og grønne krav.

Et av disse er at det settes av to millioner til å forberede et forsøk med 6-timers-dag, og at det blir satt av midler til en ytterligere styrking av den kommunale vikartjenesten. Det vil bli opprettet en pott med søkbare midler til PPT, to nye stillinger ved fagteam autisme, og vi vil opprettholde kultursommerjobben på dagens nivå. Det vil også bli gitt to ekstra stillinger i seks barnehager, og seks nødvendige millioner til ekstra læremidler i skolen.

Ekstra glade er vi for gjennomslag for å begynne å utrede en biblioteksfilial i Indre Arna, et område som altfor lenge har vært nedprioritert av kommunen, og hvor det må satses.

Vi har fått gjennomslag for at byrådet skal bestille en rapport for å se på hvordan en kan legge trafikken under lokk på Danmarks plass; byrådet blir bedt om å legge frem en sak på bakgrunn av denne i løpet av 2022. Vi kommer til å arbeide aktivt for at saken deretter kommer inn i kommunale planer, slik at dette gamle kravet kan bli til virkelighet.

På investeringssiden er det etter krav fra Rødt er det på budsjettet satt av 40 millioner til oppkjøp av private barnehager, og hvis dette ikke er mulig, til å sikre kommunen tomter til egne, nye barnehager. Vi har her også fått gjennomslag for ENØK-tiltak i kommunale boliger, og 5 millioner til sykkelparkering under tak ved kommunale arbeidsplasser og/eller som søkbar støtteordning for borettslag og sameier.

Som et strakstiltak i lys av høye og raskt økende priser på strøm og andre varer og tjenester, skal det bevilges et ekstraordinært tilskudd til sosialhjelpsmottakere i desember.

Av tilskudd til organisasjoner fikk vi gjennomslag for følgende: Bærekraftig liv (kr. 400.000), Trygg i vann / Redningsselskapet (kr. 750.000), Bybonden (kr. 300.000) og Stiftelsen Fargespill (kr. 500.000).

Budsjettavtalen forplikter Rødt til å stemme for det omforente budsjettforslaget, men bortsett fra dette står vi fritt til å stemme som vi vil i bystyret så lenge det ikke bryter budsjettrammene.

Budsjettavtalen har ellers ingen sammenheng med bybanesaken der partiets offisielle syn er det samme som før.

Bergen, 14. desember 2021