Rapport fra Bergen bystyre 22. juni

På det siste bystyremøtet før sommeren, stilte vi med våre faste representanter: Mailiss Solheim-Åkerblom, Odd Arild Viste og Magne Hagesæter. Her er et sammendrag av noen av debattene vi deltok i, våre forslag og gjennomslag, og ting som ble vedtatt mot vårt ønske.

To nye representantforslag

Rødt leverte representantforslag om at Bergen kommune skal inngå vennskapsbyavtale med en palestinsk by eller kommune og om å utvide kommunens feilmeldingssentral til å omfatte andre forslag og innspill. Forslagene vil bli behandlet innen seks måneder.

Revidert budsjett

På møtet ble 1. tertialrapport (revidert bybudsjett) vedtatt, med utgangspunkt i avtalen som ble fremforhandlet av byrådspartiene, SV, Rødt og to fra SP.

Rødt fikk blant annet satt av én million ekstra til trygg sykkelparkering under tak ved kommunale arbeidspasser, i tillegg til de fem millionene vi fikk gjennomslag for i budsjettforhandlingeene i fjor. En ny, viktig seier er at vi har sikret 1 million kr. til strakstiltak mot den invaderende arten havnespy. Om den kommer til Bergen, kan det bli en biologisk katastrofe.

Vi vil også fremheve at Rødt fikk gjennomslag for økt støtte til Helsesenter for papirløse, støtte til Gamle Vossabanen som involverer mange frivillige og midler som sikrer Robin Hood husets familieaktiviteter.

Les alt om Rødts gjennomslag her: https://roedt.no/bergen/budsjettjusteringer-1-tertial

Flere gjennomslag for universell utforming

Under behandling av innbyggerinitiativ om bystrand i Laksevåg, sluttet et flertall i bystyret seg til Rødts krav om at det skal legges til rette for universell utforming ved stranden.

Videre tok vi opp universell utforming i forbindelse med oppgradering av Torgallmenningen. Her fikk vi også flertall for vårt forslag.

I tillegg til dette fikk Rødt altså gjennomslag for kr. 600.000,- til universell utforming i revidert budsjett (1. tertialrapport), som ble endelig vedtatt på bystyremøtet. Pengene skal gå til en søkbar støtteordning til foreninger og stiftelser som vil gjennomføre tiltak for å bedre tilgjengeligheten, f.eks. rampe eller ombygging, samt kommunale tiltak.

I revidert bybudsjett fikk vi også gjennomslag for at byrådet skal legge frem en sak for bystyret om kultur på tegnspråk. Da vil bystyret bli nødt til å ta stilling til om vi skal styrke kulturtilbudet for hørselshemmede i Bergen, som er svært begrenset. Rødt vil fortsette å presse på for et bedre tilbud.

Gjennomslag for flytebrygger med stupebrett på Nordåsvannet

Dersom mer enn 300 innbyggere krever det, kan de pålegge bystyret å behandle et innbyggerforslag. Denne gangen behandlet bystyret et innbyggerforslag om flytebrygger med stupebrett på Nordåsvannet. Ofte blir slike forslag nedstemt, særlig hvis det er forslag som koster penger. I dette tilfellet hadde imidlertid Rødt fått inn penger til å støtte innbyggerforslaget i 1. tertialrapport, noe som gjorde det mulig for bystyret å vedta tiltaket.

Nei til rasering av bygder og nedbygging av matjord

Bystyremøtet behandlet spørsmål om trasévalg for Ringvei Øst. Her har Statens Vegvesen drevet utpressing for å få bygget sin foreslåtte løsning som innebærer storstilt nedbygging av matjord og rasering av bygder på strekningen Vågsbotn - Botn.

Rødt støttet aksjonsgruppen mot veiprosjektet og fremmet et alternativt forslag som skånet matjorden og ville skrinlegge hele den sørlige traséen. Dessverre fikk byrådet og Høyre flertall for å utsette den sørlige traseen, noe som vil holde innbyggerne på pinebenken i årevis fremover. Rødts vara til utvalg for miljø og byutvikling, Jonas Svendsen er intervjuet i Åsane Tidende om saken (betalingsmur).

Handlingsplan mot støy

Under sak om Handlingsplan mot støy fremmet Magne Hagesæter merknader om å stoppe Hordfast, rullebane 2 på Flesland og motorveien Arna-Vågsbotn, prosjekter som fører til mer støy for innbyggerne i Bergen. Han etterlyste bilfrie soner og lokk over sterkt trafikkerte områder.

Mailiss Solheim-Åkerblom gikk i møte med en oppfatning fra en annen representant som ga inntrykk av at helseskadelig støy er noe vi bare må venne oss til.

Bruk av rådhuskvartalet

Rødt er kritiske til åpent kontorlandskap som konsept. Samtidig har våre politikere Sofie Marhaug og Mailiss Solheim-Åkerblom, begge gått hardt ut mot at politikere forsøker å tildele seg privilegier sammenlignet med kommunens ansatte. Dette fremmet vi også forslag om på bystyremøtet, mens utfallet ble et kompromiss hvor noen ansatte og politikere som ønsker det, får skjermede kontorer.

Distribusjonssentral på verdifull natur

En stor sak på møtet handlet om ny distribusjonssentral for Posten, på Kokstad. Dette er et prosjekt som vil ramme mye natur. Her var kommunen under press til å finne en løsning, etter at kommunen selv har vedtatt store utbyggingsplaner på Mindemyren. Vår stortingsrepresentant Sofie Marhaug har tatt til orde for at staten hjelper til med å finne en mer tilfredsstillende løsning. Dessverre vant ikke vårt syn, det ble gitt grønt lys for prosjektet.

Tre innsendte forslag fra Rødt

Møtet tok opp til behandling tre tidligere innsendte forslag fra Rødt-representanter.

- Forslag fra Mailiss Solheim-Åkerblom om full utredning av naturmangfoldet på Kalgane, ved Lagunen Senter. Verden står midt i en artsmangfoldskrise, og FN har slått full alarm. På Kalgane er det sårbare arter, og Forum for Natur og Friluftsliv i Hordaland har kritisert utbyggingsplanen som bl.a. truer verdifull hasselskog. Vår gruppeleder viste også til organisasjonen Sabimas undersøkelse, som viser at Bergen er en sinke på bevaring av natur. Byrådet svarte på det konkrete forslaget at det alt finnes en kartlegging av naturmangfoldet, men vi har ikke sett denne eller fått vite hvem som har gjennomført den.

- Forslag fra Magne Hagesæter og Mailiss Solheim-Åkerblom om énveiskjøring i Ibsens gate. Dette fremmet Rødt opprinnelig i forbindelse med vår krisepakke for Danmarksplass i 2020. Vi trakk da forslaget fordi byrådet sa de allerede jobbet med saken inn mot Miljøløftet. Miljøløftet har bestilt en mulighetsstudie om å opprette sykkelvei det ene bilfeltet, som ser på konsekvenser for trafikkbildet. Den tar likevel ikke opp støy, forurensning og trivsel for beboerne. Forslagene fikk bare Rødts tre stemmer.

- Forslag fra Mailiss Solheim-Åkerblom om grafittivegger i alle bydeler. Vi fikk ikke støtte. Her kom byrådet i noen grad oss i møte i sitt tilsvar som dannet utgangspunkt for deres alternative forslag. De sier at de er positive til slike vegger, men kommer i liten grad med konkrete løfter.


Andre saker

Vi deltok som vanlig aktivt i mange debatter, under et møte som var svært langt.

Vi støttet f.eks. avviklingen av fritt behandlingsvalg som fører til undergraving av det offentlige helsevesenet.

Bystyregruppen ved (fra venstre) Odd Arild Viste, Mailiss Solheim-Åkerblom, Magne Hagesæter

Odd Arild Viste stilte spørsmål ved at kommunen ikke har fulgt opp etiske og grønne retningslinjer i aksjeselskap der kommunen er medeier.

Vi fremmet forslag om fritak for bompenger på Trengereid, som pakkes inn med bompenger på alle kanter. Dessverre var det ikke vårt syn som ble hørt.

Bystyret behandlet etablering av Dokken utvikling AS og vi fremmet et alternativt forslag om å heller opprette et kommunalt foretak. Vi fremmet også en merknad som slo fast at et aksjeselskap er på kollisjonskurs med målet om “boliger for alle” og at kommunen med denne driftsmodellen gir fra seg noe av kontrollen. Dette fikk bare våre og SVs stemmer.

Magne Hagesæter argumenterte fra talerstolen for å redusere aksjeandelen i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) og å nedjustere styrehonorarene. Førstnevnte fikk bare Rødts stemme, sistnevnte fikk bare stemmen til Rødt og en uavhengigrepresentant.

En gledelig nyhet til slutt er det at vi fikk gjennomslag for en merknad om at Slettebakken trenger to isflater, slik at også kvnneishockeyen -som ofte nedprioriteres- sikres en arena.