Rødt tar opp Kvaløysletta sykehjem i kommunestyret

Målet er å få saken om stenging av Kvaløysletta sykehjem opp til politisk behandling. Vi ønsker å finne en bedre løsning enn at alle må flytte ut av sykehjemmet uten å ha en ny plass klar.

Den foreslåtte stengingen av Kvaløysletta sykehjem fra sommeren har skapt både engasjement og usikkerhet for beboere, pårørende og andre i Tromsø.

Stengingen kommer på bakgrunn av at sykehjemmet skal renoveres, men er også presentert av flertallspartiene (Ap, Sp, SV og MDG) som et innsparingstiltak. Dette gjør at mange er redd for om det finnes en ny og like god sykehjemsplass til dem.

Interpellasjonen må besvares av ordføreren i starten av kommunestyremøtet onsdag 29. januar. På bakgrunn av ordførers svar kan det fremmes forslag til vedtak i saken.

Under følger teksten i interpellasjonen:

Interpellasjon om Kvaløysletta sykehjem

Beslutningen om å stenge hele Kvaløysletta sykehjem for renovering fra sommeren av har skapt stor usikkerheten hos beboerne. Beboerne på Kvaløysletta sykehjem har krav på sykehjemsplass et annet sted, og Tromsø Kommune har fra før kø med utskrivningsklare pasienter fra UNN. En stenging av sykehjemmet forutsetter derfor en avklaring på om det finnes tilstrekkelig mange ledige sykehjemsplasser i kommunen og om det er forsvarlig å flytte alle beboerne.

Informasjonen om at sykehjemmet skal stenges fra sommeren 2020 kom som en overraskende nyhet på svært mange. En renovering av Kvaløysletta vil måtte bli omfattende, og det er på langt nær satt av nok økonomiske midler til gjennomføringa. I følge konstituert kommunaldirektør er det kun satt av 8 mill kr.

- Er Kvaløysletta sykehjem planlagt gjenåpnet med samme pasientkapasitet som idag?

- Hvor mye vil sykehjemskapasiteten bli redusert i Tromsø kommune i renoveringsperioden?

- Vil ordføreren legge frem en sak hvor kommunestyret får ta stilling til hvorvidt Kvaløysletta sykehjem skal stenges, og hvordan en eventuell stenging skal gjennomføres?

Vi planlegger å fremme følgende forslag i saken:

Det legges frem en egen politisk sak om gjennomføring av renovering, tjenestetilbudet til pasientene og situasjonen for de ansatte fram til Kvaløysletta sykehjem er ferdig renovert.

Bendik Hugstmyr Woie

Gruppeleder for Rødt Tromsø