Program


Rødt Tromsøs valgprogram for 2019-2023

Fordi fellesskap fungerer

Introduksjon

Rødt Tromsø gjorde et brakvalg i 2015. Vi fikk hele 14,4 prosent, og ble Kommunens tredje største parti. Det gav oss muligheten til store gjennomslag i Tromsøs rødeste kommunestyre noen sinne, hvor vi har styrt i flertall sammen med Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. Sammen har vi avskaffet den fordyrende parlamentarismen, stoppet privatisering av velferdsoppgaver, sikret ansatte heltidsstillinger og opprettholdt skole og barnehagetilbudet i hele kommunen. Nå gjennomfører vi en tillitsreform i helse og omsorg som skal avbyråkratisere og gi ansatte et større ansvar i egen arbeidshverdag. Rødt går til valg på en videreføring av denne rettferdige, solidariske og fellesskapsorienterte politikken for Tromsø.

Samtidig er det mye som gjenstår. Helse og omsorgstjenesten mangler riktige ressurser, og dette går ut over innbyggerne i Tromsø og gjør tjenestene dyre. I dag lider deler av sektoren av underfinansiering i budsjettene. Rødt vil prioritere å gi alle innbyggerne de tjenestene de trenger, satse på forebyggende tjenester og på infrastruktur som gjør tjenestene bedre.

Boligmarkedet i Tromsø er veldig vanskelig å komme inn på for de fleste. Mangelen på kommunale boliger i Tromsø rammer mennesker som er i en vanskelig periode i livet hardest. Det er vanskelig for unge å etablere seg i Tromsø uten mye hjelp hjemmefra. Dette forsterker forskjellene. Boligmarkedet kan ikke overlates til utbyggere alene. Rødt Tromsø vil bygge flere kommunale boliger.

Samtidig som Tromsø skal bli en bedre kommune å bo i for innbyggerne her, er det et faktum at Tromsø er en by i vekst. Dette setter press på oppgavene Tromsø har for innbyggerne.

Tromsøs vekst setter også press på transportnettet i Tromsø. Dette, samt problemene vi har med lokal luftforurensing og klimagassutslipp, gjør at Tromsø er nødt å tenke nytt på transport. Dette må også gjelde turistene som kommer hit.

Rødt har større ambisjoner for Tromsø Kommune. I vårt program lanserer vi en rekke tiltak vi vil få gjennomført, og trekker fram noen visjoner vi har for Tromsø.

Åpen og demokratisk styring

Rødt fikk etter forrige valg gjennomslag for å gå tilbake til formannskapsmodellen. Byrådsmodellen medførte lukking av politiske prosesser og svekking av demokratiet. Kommunestyret var i stor grad tilsidesatt som øverste politiske ledelse. De folkevalgte hadde store vanskeligheter med tilgang på nødvendig informasjon og offentligheten ble i større grad utestengt fra den reelle politiske prosessen. Likevel er ingen politisk styringsmodell perfekt. Rødt ønsker å forbedre dagens politiske styringsmodell, blant annet ved å gi kommunestyrets komiteer større innflytelse og senke lønningene.

Rødt Tromsø vil:

 • At den politisk/administrative styringa fortsatt skal bygge på formannskapsmodellen.
 • At realitetene i kommuneøkonomien blir synliggjort, og politikken med underfinansiering avsluttes
 • At lønnsnivået til politikere og kommunens toppledelse senkes
 • At kommunestyrets komiteer får mer makt på bekostning av formannskapet

Byutvikling for innbyggerne

Tromsø får flere innbyggere, og de fleste som kommer hit ønsker å bo sentralt. For å gjøre transport enkelt og miljøvennlig, må Tromsø bygge tettere og fortette langs knutepunkt for arbeidsplasser og kollektivtilbud. Innbyggernes behov må prioriteres over utbyggernes. Tap av sikt, økt støy og privatisering av fellesområder går ut over kvaliteten på byen. Den høyeste bebyggelsen må ta mer hensyn til den eksisterende bebyggelsen enn det som tillates i dag. Allmenheten og Tromsøs innbyggere må beholde tilgangen til strandsonen.

I Tromsø opplever mange småbarnsfamilier at skoler blir fulle og at det skapes usikkerhet om hvor barna deres skal gå. Tromsø Kommune må derfor planlegge skolebehovet sitt i et lengre perspektiv enn kun fire år og i sammenheng med store endringer i nærområdet, slik at det settes av tilstrekkelig areal til nye skoler.

Rødt Tromsø vil:

 • At det innføres en rett til å få barnehageplass på ønsket barnehage, enten nært arbeidsplass, studiested eller hjem
 • At det tas økt hensyn til eksisterende bebyggelse og bruk av offentlige områder ved nye, store utbygginger.
 • At det ikke bygges høyblokker i strandsonen
 • At Tromsø Kommune starter en prosess med områderegulering av sentrale Tromsdalen
 • At skolebehovet planlegges for 8 år av gangen
 • At utbyggerne gis en større forpliktelse for oppgradering av felles uteområder i Tromsø
 • At det undersøkes om Tromsø Kommune kan tilrettelegge for nye kommunale boligfelt, med tomtepriser tilpasset unge i etableringsfasen

Et godt sted å vokse opp

Barn og unge er framtida, og de må sikres trygge oppvekstsvilkår gjennom tidlig innsats og tiltak i kommunal regi som er dekkende for de behovene som barn og unge i kommunen har. Tromsøbarnehagene og -skolene skal være av høy kvalitet, og Rødt vil sikre at alle barn og unge i Tromsø Kommune får tjenester som er tilpasset den enkeltes behov gjennom videre satsing på den nye seksjonen barn og familie som har et mål om at det skal være «ei dør inn» for de som har behov for tjenester utover det ordinære tilbudet som gis til barn og unge.

Barnehagene og skolene skal ha budsjetter som sikrer forsvarlig drift, herunder tilstrekkelige vikarressurser, samt muligheter for videreutvikling gjennom etter- og videreutdanning.

Rødt Tromsø vil:

 • At det gis økonomisk støtte til Nordnorsk vitensenter, Holt læringssenter og «Inn på tunet» som er viktige supplementer til ordinær barnehage og skole.
 • At familiens hus på Stakkevollan og Langnes skal bestå. I tillegg skal Familiens Hus etableres i Tromsdalen, og etterhvert også på Kvaløya.
 • At Utekontakten styrkes
 • At det innføres leksefri skole i Tromsø Kommune
 • At det gjennomføres forsøksordninger med mat i skolen, med målsetting om å innføre dette i alle kommunens skoler.
 • At kommunens distriktsbarnehager og distriktsskoler opprettholdes så lenge det finnes behov
 • At minst 50% av ansatte i barnehagene er barnehagelærere
 • At det systematisk jobbes for barnehageetableringer i kommunal regi
 • At ordningen med Kulturkort videreføres, og utvide ordningen med opplevelseskultur
 • At det innføres aktivitetsstøtte til dekning av kontingenter, utstyr og lignende til barn i familier med lav inntekt
 • At videre drift av Turbo og UMT (Ungdommens møteplass i Tromsø) sikres

Velferdskommunen Tromsø

Helse og omsorg

Tromsø Kommune har et stort ansvar for å gi gode helse- og velferdstjenester. Kommunes innbyggere er avhengige av at kommunen klarer å opprettholde og styrke disse tilbudene. I denne sektoren jobber det mange ansatte som hver dag legger ned et viktig arbeid og en stor innsats.

Kutt i budsjettene i helse- og velferdssektoren er usolidarisk. Det vil ramme vanskeligstilte og de innbyggerne som har størst behov for gode tjenester hardest. Nedleggelsen av korttidsplasser vil også gi mindre muligheter for avlastning for pårørende som gjør en stor og ulønnet innsats. I tillegg vil dette føre til mer oppgaver for hjemmetjenesten som allerede har for mange oppgaver, for lite tid og for få hender. Dette kan føre til apati, motløshet og fortvilelse blant dem som jobber iherdig for å få tiden til å strekke til. Dermed er det fare for at sykefraværet vil øke.

Alle prognoser og befolkningsframskrivinger viser at det kommer til å trenges flere ansatte i helse og velferdssektoren. Kommunens rekrutteringsplan for helse- og omsorg-tjenestene viser klare tall på at vi trenger mange flere ansatte. Kutt i budsjettene fører til det motsatte.

For å bedre økonomien i helse- og omsorgtjenesten vil Rødt styrke det forebyggende helsearbeidet, investere i nye bygg som kan gir et bedre og mer effektivt tilbud for blant annet døgnkontinuerlig omsorg. Rødt vil redusere byråkratiet ved å gi de ansatte mer tillit og la de som gjør arbeidet ta flere avgjørelser i jobben selv. Tromsø trenger kompetente og myndiggjorte helsearbeidere nærmest de som mottar tjenestene, og som arbeider tverrfaglig og tett sammen med dem og deres pårørende. Dette kan bedre den tidlig innsatsen og gi korrekt hjelp, og det øker fokus på både mestring og forebygging. På denne måten får innbyggerne et trygt og godt helsetilbud.

Rødt mener at den riktige dimensjoneringen av tjenestene må basere seg på befolkningens faktiske hjelpebehov, ikke bare på tall fra andre kommuner. Det er viktig at sammenligningene tar høyde for sammensetningen av innbyggere i kommunen.

Kommunepolitikken på helse og velferd kan ikke sees adskilt fra den mørkeblå regjeringens politikk. Det har de siste årene, også i denne perioden, blitt ført en politikk som underfinansierer helse- og omsorgssektoren. Kommunene har de siste tiårene overtatt flere og flere oppgaver fra statens helseforetak, samtidig som reformene ikke har blitt fullfinansiert. Det gjør at de fleste kommuner sliter med å ha råd til alle de viktige oppgavene. Regjeringen undergraver velferdsstaten ved å legge opp til manglende finansiering og stadige skattekutt til de rikeste. Høyresidens politikk og retorikk følger en plan for privatisering av velferden. Regjeringa har styrt ned finansieringa av kommunene, litt om gangen. Slik svekkes de kommunale tjenestene, og dette er med på å drive fram krav om privatisering.

Rødt Tromsø vil fortsette å kjempe mot denne politikken og for økte tilskudd fra staten til kommunen

Rødt Tromsø vil:

 • Stanse og reversere kutt som fører til redusert bemanning, mindre tjenestetilbud og dårligere kvalitet.
 • At tildelingskontoret i nåværende form avvikles
 • At flere beslutninger skal tas av de som utøver oppgavene
 • At ingen deler av tjenesten privatiseres
 • At Tromsø Kommune ikke tildeler tjenestekonsesjoner til private
 • At timeantallet for mennesker med brukerstyrt personlig assistanse økes
 • Bygge flere tilpassede boliger i kommunal regi
 • At Tromsø Kommune gjennomfører et stort løft på forebyggende tjenester
 • Etablere flere dagsentre og seniorsentre med tilbud om fysisk aktivitet, sosiale møteplasser og kultur
 • Bygge videre på pårørendeskolen og utvikle flere tiltak som gir god støtte og veiledning til pårørende
 • Etablere flere korttidsplasser som kan gi pårørende avlastning og ruste opp hjemmetjensten.
 • Prioritere universell utforming ved kommunale institusjoner, transportknutepunkter og i sentrum
 • At det investeres i bedre tilbud og bedre fasiliteter for døgnkontinuerlig omsorg
 • At matlaging til sykehjemmene gjøres lokalt på institusjonen
 • At avtalen mellom UNN og Tromsø Kommune om jordmortjenesten videreføres
 • Etablere legevaktstjeneste for personer med psykiske helseproblemer
 • At helsetjenestene for flyktninger og migranter styrkes
 • At de som jobber ufrivillig deltid tilbys heltidsstilling og at kommunens satsning på dette fortsetter
 • At det skal være mange nok faglig kvalifiserte ansatte på alle trinn. Det må være attraktive arbeidsforhold som sikrer rekrutteringen og lønnsnivået må være konkurransedyktig med spesialisthelsetjenesten
 • Kjempe for økte tilskudd fra staten til helse og velferdstjenester

Sosiale tjenester

Forskjellene mellom rik og fattig øker i Norge i dag, og stadig flere opplever på kroppen hvordan det er å være fattig. Mens andre partier gir opp målet om å avskaffe fattigdommen vil Rødt fortsette kampen for verdige og rimelige livsvilkår for alle i samfunnet.

Sosial ulikhet fører til dramatiske forskjeller i helse og i levealder. Det er en sentral oppgave for kommunen å sørge for at alle innbyggerne får de helse- og sosialtjenester de har behov for. Økonomiske ressurser skal ikke bestemme hvilket helsetilbud man får.

Rødt mener det er et statlig ansvar å heve sosialhjelpssatsene opp på nivået for nødvendig livsopphold slik dette er definert av statens institutt for forbruksforskning (SIFO-nivå). Rødt mener likevel at Tromsø Kommune ikke kan vente på hva regjeringen og Stortinget bestemmer. Situasjonen for mange er prekær, og stadig flere barn merker fattigdommens ekskludering.

Rødt mener alle rusavhengige har rett til et verdig liv. Rødt støtter en politikk som ikke kriminaliserer og fordømmer rusavhengige. Rødt mener at Tromsø Kommune må investere betydelig i forebyggende arbeid. Spissen i det forebyggende arbeidet er en inkluderende skolehverdag, gode fritidstilbud og et handlekraftig barnevern. Tromsø Kommune trenger i tillegg flere avvenningsplasser med kortere ventetid.

Rødt Tromsø vil:

 • At sosialhjelpssatsene heves opp til de satsene statens institutt for forbruksforskning anser som nødvendige for å sikre et rimelig livsopphold.
 • At det vurderes å lage et gratis døgnbemannet overnattingstilbud for hjemløse og tilreisende i kommunal regi, med tilbud om dusj.
 • At det forebyggende rusarbeidet i skolen styrkes
 • At det investeres i flere boliger for rusomsorg
 • Det må være nok behandlingsplasser til at rusavhengige kan få hjelp når de er motivert for behandling. Det må også være tilstrekkelig med akuttplasser.
 • At flere må få tilbud om offentlig legemiddelassistert rehabilitering som (lar), som metadon- og subutex-behandling.
 • At det må utvikles lavterskeltilbud til flere enn dem som er tungt rusavhengige
 • At behovet for sprøyterom i Tromsø må utredes
 • At ettervernet i barnevernet må styrkes. Unge som har hatt behov for mye hjelp fra barnevernet i barndommen kan ha god nytte av for eksempel økonomisk støtte og botilbud i overgangen til voksenlivet.
 • At funksjonshemmede gis reell brukermedvirkning både på individ- og gruppenivå. Kraftig opptrapping av bygging av boliger for psykisk utviklingshemmede (pu-boliger)

Levende lokalsamfunn

Tromsø Kommune er både en bykommune og en stor distriktskommune. Rødt Tromsø er opptatt av å skape gode og aktive lokalsamfunn, både i bydelene i Tromsø og ute i alle bygdene og lokalsamfunnene rundt om i kommunen.

I bygdene i kommunen og i flere av bydelene i Tromsø er det mangel på tiltak som skaper aktivitet der folk bor. Idrettslag, frivillige og lokale ildsjeler legger ned en stor innsats, men kommunen må også på banen for å styrke dette arbeidet.

Distriktene i Tromsø er sterkt tilknyttet fiskeri og landbruksnæringene. For å oppretthold e levedyktige lokalsamfunn er det viktig at Tromsø Kommune tilrettelegger for disse næringene.

Turisme er også en viktig næringsvei i mange lokalsamfunn i Tromsø. De unike naturopplevelsene Tromsø byr på fantastiske opplevelser både for tilreisende og for innbyggerne. For å bøte på belastningen fra økt bruk, må det bedre infrastruktur på plass.

Et godt kollektivtilbud med forutsigbare rutetider er viktig også i distriktene. Rødt Tromsø vil jobbe for å styrke kollektivtilbudet i distriktene og holde prisene nede.

Rødt Tromsø vil:

 • At helse-, skole- og barnehagetilbud i distriktene opprettholdes
 • At Tromsø Kommune lager en distriktsstrategi, som sier hvordan Kommunen skal sikre levende lokalsamfunn, gode tjenester og god infrastruktur
 • At Tromsø Kommune ber fylkeskommunen prioritere opprustning av fylkesveiene i distrikt-Tromsø
 • At ordningen med bydelsråd i Tromsø Kommune skal evalueres. Bevilgningene til bydelsråd og utviklingslag skal økes.
 • At det lages bedre lokale sentre i Tromsøs bydeler og bygder, for eksempel med utlånssentraler etter modell av turbo
 • At frivillige lag og foreninger får førsterett til bruk av kommunens tomme lokaler. Kommunen skal kartlegge og legge frem en oversikt over lokaler som er lite brukt og alternativ bruk skal aktivt undersøkes.
 • At det bygges ut flere toalettfasiliteter, søppelhåndtering og infotavler i distriktet
 • At branndepotene i kommunen opprettholdes
 • At det innføres en takstsone med samme pris for buss i hele Tromsø Kommune, uansett avstand

En god arbeidsplass

Tromsø Kommune er også en stor arbeidsgiver. For Rødt Tromsø er det viktig at Tromsø Kommune er en god arbeidsgiver og at alle som jobber i Kommunen opplever at det er et godt sted å jobbe. Arbeidet med å få flere som jobber ufrivillig deltid i Tromsø har gitt gode resultater som har blitt lagt merke til nasjonalt.

Trusler om privatisering av kommunale tjenester skaper usikkerhet for kommunens ansatte, både i form av redusert stillingssikkerhet, og risiko for dårligere pensjons- og lønnsvilkår. Derfor er privatisering uaktuelt for Rødt.

Tromsø Kommune utlyser mange små og store byggeprosjekter, anleggsarbeid og annet på anbud i dag. Oslo-modellen for ordnede forhold på kommunale anleggsplasser er vedtatt, men krever forbedring og oppfølging. Det må være strenge krav som forhindrer sosial dumping, uverdige lønns- og arbeidsvilkår og øker antall lærlingeplasser.

Rødt Tromsø vil:

 • At de som jobber ufrivillig deltid tilbys heltidsstilling
 • Få økt antallet lærlingeplasser i offentlig sektor, samt i bedrifter som kommunen kjøper tjenester av.
 • Få flere attførings- og omskoleringsstillinger til disposisjon for NAV
 • At det tilrettelegges bedre for ansatte med fysiske, psykiske eller miljømessige behov
 • At seniordagen gjeninnføres i Tromsø Kommune
 • At kommunen ikke benytter seg av flere midlertidige stillinger, slik det er åpnet for i den nye arbeidsmiljøloven, og holde seg til tidligere bestemmelser om maksimalt 10% midlertidige stillinger.
 • Forhindre at sosial dumping forekommer i bedrifter som utfører arbeid for kommunen ved å stille krav til at hovedentreprenør er ansvarlig for alle ledd i kontraktkjeden, såkalt solidaransvar.
 • At kommunen stiller krav til de som vinner offentlige anbud om at de skal ha tariffavtale og lærlinger.
 • At ingen tjenester som i dag er offentlige blir privatisert
 • At ingen ansatte i Tromsø Kommune skal gis nulltimers-kontrakter
 • At det gjennomføres forsøk med seks timers arbeidsdag i Tromsø Kommune
 • At bemanningsbransjen bekjempes, og at det i stedet tilrettelegges for mer samarbeid mellom bedrifter med fast ansatte om faglært arbeidskraft.

Miljø- og naturvern

Rødt Tromsø mener at Tromsø Kommune skal prioritere å kutte klimagassutslipp i kommunen, ta vare på naturverdiene og friluftsområder i kommunen og gå mot inngrep som truer naturbaserte næringer.

Den korte avstanden befolkninga har til den attraktive naturen rundt Tromsø er av svært stor betydning for bokvalitet, folkehelse og livsglede. Derfor er det av stor viktighet at områdene tas godt vare på og samtidig er tilgjengelig for allmenheten. Det må ikke tillates mer bygging i Tromsømarka, og Tromsømarka må bli tydelig definert. Dette må også skje med bynære friluftsområder på Kvaløya og fastlandet.

Ved nye byggeprosjekter må inngrepene i natur tydelig kartlegges. Om prosjekter truer truede arter og naturtyper må det velges alternativer som ikke gjør dette.

Luftforurensing er et økende problem i Tromsø. Dårlig luftkvalitet skader helsen til alle som ferdes ute, og rammer særlig astmatikere, unge og eldre hardt. Det er derfor veldig viktig med tiltak som reduserer luftforurensingen. Mindre bilkjøring, tiltak ved anleggsplasser, færre biler med piggdekk og landstrøm til store skip er blant det som vil hjelpe. Det må være et mål å få utslippsfri innseiling inn til Tromsø.

Klimaproblemet verden står ovenfor krever handling overalt. Tromsø må kutte minst 50% av sine utslipp innen 2030. Tromsø må ha en ambisiøs klima- og miljøplan og sette inn tiltak i all aktivitet kommunen har, tilrettelegge for miljøvennlige løsninger og stille strenge miljøkrav i alle anskaffelser.

Fjordene og de kystnære områdene våre står under et sterkt press, blant annet fra oppdrettsindustrien. Både rømming, utslipp av miljøgifter og annen forurensing gjør at oppdrettsindustrien truer både villaksbestanden og fiskeriene. Rødt Tromsø vil derfor ikke tillate mer oppdrett i Tromsø som ikke er i lukkede og utslippsfrie anlegg.

Rødt Tromsø vil:

 • At det etableres en markagrense som forhindrer utbygging i friluftsområder i bynære områder på Kvaløya, Tromsøya og fastlandet
 • At det skal settes av midler for tiltak likt Tromsømarka-prosjektet, både til forbedring på Tromsøya, og områdene utenfor.
 • At det prioriteres å ta vare på naturverdier og arter i Tromsø
 • At det etableres landstrøm på havnene som tar imot cruiseskip, og at bruk av dette pålegges
 • Finne muligheter for hvordan reiselivet og turismen kan finansiere tiltak mot de negative konsekvensene av økt turisme
 • At Tromsø Kommune innfører tiltak som reduserer bruk av piggdekk.
 • At Tromsø Kommune håndhever naturmangfoldloven strengt, og legger vekt på hensynene til eksisterende næringer og friluftsliv i utbyggingssaker.
 • At Tromsø Kommune skal kutte sine utslipp med 50% innen 2030.
 • At Tromsø Kommune hvert år utarbeider et klimaregnskap og budsjett som viser utviklingen i utslipp
 • At ingen nyetablering av anlegg for fiskeoppdrett tillates om det ikke er i lukkede og utslippsfrie anlegg. Dette bestemmes i ny kystsoneplan og gjennom samarbeid med fylkeskommunen.
 • At Tromsø Kommune bygger ut solenergi på offentlige bygg, og gir støtte til private som vil gjøre det på sine bygg.
 • At Tromsø Kommune må følge opp den vedtatte ambisiøse klima og miljøplanen.
 • At Tromsø blir Norges første plastfrie by
 • At det bygges og utbedres miljøstasjoner for flere materialer, for å forenkle resirkulering og retur.

Primærnæringene

Landbruk, fiskeri og reindrift er viktige næringer i Tromsø, og rødt ser det som en viktig oppgave for kommunen å legge til rette for at disse får gode vilkår for å drive næringsvirksomhet i Tromsø.

Tromsø hadde en gang Nord-Norges beste matjord. Dessverre har mye matjord blitt ødelagt, og Tromsø Kommune har et viktig ansvar for å bevare matjorden som er igjen. Det livskraftige og viktige bynære landbruket trues av nedlegging og byspredning. Både for matforsyninger og den økonomiske betydningen er landbruket viktig å forsvare og utvikle.

Tromsø er en stor distriktskommune. Fiskerinæringa er sentral for å opprettholde bosettinga. Kommunen må engasjere seg aktivt slik at byen og landsdelen ikke mister fiskerirettigheter. Det må tilføres nok midler til bygging av havner og mottaksstasjoner i kommunen.

Dagens fiskeripolitikk er det alvorligste anslaget mot bosettinga og kystbefolkningas muligheter for å livberge seg på sine hjemsteder.

Reindriftsnæringens områder blir mer og mer avspist av store industri- og kraftprosjekter, gruvenæring og vegbygging. Rødt Tromsø er opptatt av at reindrifta har en plass i Tromsø Kommune i dag og i framtiden, og vil sikre hensynet til reindriftsnæringa ved utbyggingsprosjekter.

Rødt Tromsø vil:

 • At fiskerihavnene i kommunen ivaretas og at velferdstilbudene for fiskere opprettholdes
 • At matjord i kommunen bevares og benyttes
 • At reindriftas hensyn ivaretas i utbyggingsprosjekter
 • At det satses på bynært landbruk

Boliger til alle

Boligpolitikken i Norge er i hovedsak overlatt til private eiendomsselskap, entreprenører, eiendomsmeklere, boligspekulanter og banker. Markedskreftene rår.

Tromsø Kommune har regulert boligområder for titalls år fremover, men det utbyggerne og bankene bestemmer når byggestart skjer og hvor mange boliger som skal bygges. Dette gjør at dagens boligpriser presses langt over vanlige folks betalingsevne.

Rødt vil ha en storstilt nasjonal satsing på ikke-kommersielle utleieboliger i byer som Tromsø. Dette vil gi boligsøkere et reelt alternativ til prispusherne i utbygger- og meklerbransjen. Folks behov for en god og hensiktsmessig bolig er for viktig til å overlates til enkeltpersoners eller bedrifters ønske om profitt. Boligene som bygges må tilrettelegges til alle; småbarnsfamilier, studenter, enslige og personer med funksjonshemninger.

Rødt Tromsø vil:

 • At det bygges flere utleieboliger i kommunal regi.
 • At det skal være nok kommunale boliger til alle som har behov.
 • Utrede potensialet for å bygge allmenne utleieboliger i Tromsø, etter dansk modell.
 • At den offentlige kontrollen med utbyggere og boligspekulantene skjerpes
 • At det opprettes et boligombud som skal gi veiledning for boligsøkende og leietakere og drive aktiv og undersøkende virksomhet i boligbyggebransjen i Tromsø.
 • At det kommunale selskapet Arnestedet Eiendom aktivt brukes for en sosial boligbygging.
 • At kommunens mange avdelinger som arbeider med boligsaker må samordnes langt bedre enn i dag.
 • At kommunen får strengere retningslinjer for og skjerper kontrollen med private korttidsutleiere

Bedre transportløsninger i Tromsø

Tromsø Kommune har et voksende behov for transport. Tromsø må sørge for at det økte transportbehovet løses på en måte som både skaper mindre lokal forurensing og ikke øker klimagassutslippene.

Rødt Tromsø mener det er viktig at Tromsø inngår en byvekstavtale med staten og fylkeskommunen. For at Rødt Tromsø skal kunne støtte en slik avtale må avtalen gi et mye bedre kollektivtilbud, det må komme gode løsninger som lar de som bor i distriktet parkere bilen sin utfor byen og en stor opprustning av forholdene for gående og syklende. Det må ses på andre løsninger enn bomstasjoner, som moderne GPS-løsninger, så langt de ivaretar den enkeltes personvern. Prisene for passeringer i bomstasjonene må gjøres så lave som mulig, samtidig som de sikrer gjennomføring av prosjektene.

Såkalt «brukerbetaling» blir nødvendig for å realisere en byvekstavtale. Rødts prinsipp er at veibygging skal finansieres av staten og ikke gjennom bompenger. Samtidig krever staten brukerbetaling for å inngå en såkalt byvekstavtale med Tromsø, som vil utløse store midler til forbedring av Tromsø-trafikken. Rødt ser det som absolutt nødvending for Tromsø å inngå en slik avtale for å løse våre trafikkutfordringer, og godtar derfor brukerbetaling så lenge staten krever det. Trafikkavlastningsløsninger med kollektiv, sykkel og gange må komme før store og kostbare veiutbygginger.

Rødt Tromsø vil:

 • At Tromsø Kommune inngår en byvektstavtale med staten
 • At det bygges innfartsparkeringer på Kvaløya og fastlandet
 • At personbåttransport i Tromsø utredes
 • At trafikksikkerhet på skoleveger prioriteres
 • At det bygges flere sykkelveger. Strekningen Hamna – Isrenna må prioriteres
 • At det bygges kollektivfelt til Eidkjosen, Kroken og på Stakkevollvegen
 • At ny E8 gjennom Ramfjord realiseres så snart som mulig, helst med vestre trase
 • At Tromsbanen realiseres for å løse utfordringer med godstransport i nord og for å knytte Nord-Norge bedre sammen
 • At det etableres innendørs venterom for flere sentrale bussruter
 • Jobbe for gratis kollektivtransport i Tromsø
 • At prisene på kollektivtransport senkes ved innføringen av bompenger

Kulturbyen

Tromsø Kommune må satses på å bevare et aktivt kulturliv som når ut til flest mulig. Kultursatsningen kan ikke bare gå til det mest populære, men også til et bredt spekter av breddekultur. Økonomiske støtteordninger må bevares og styrkes, og gjennom økt påvirkning fra brukere gjøres så gode som mulig. Det må være en viktig oppgave for kommunen å skape gode arenaer for samarbeid mellom kulturaktører.

Rødt Tromsø vil:

 • At byens fritidsklubber for barn og unge rustes opp og at det etableres slike klubber i alle bydeler.
 • At skolene i større grad kan tas i bruk som bygg for aktivitet også utenom skoletid, for eksempel videreføring av desentralisert kulturskoletilbud.
 • At foreldrebetalingen i kulturskolen reduseres.
 • At antall plasser i kulturskoletilbudet utvides. Kommunen har i sin kulturplan for 2017-2020 et mål om 200 nye plasser, men rødt vil øke dette ytterligere, spesielt med tanke på tilbudet om desentralisert kulturskole.
 • At behovsprøvet økonomisk støtte til kontingenter/elevbetaling og utstyr hos nav og flyktningetjenesten videreføres og styrkes.
 • At Kulturhuset opprustes
 • At tilbudet ved Alfheim aktivitetshus opprettholdes og styrkes, spesielt med fokus på brukere med store hjelpe/ledsagerbehov.
 • At lokale orkestre og ensembler får god støtte fra kommunen. (f.eks korps og Arktisk Sinfonietta)
 • At det etter modell av Rådstua Teaterhus lages arenaer hvor andre grupper av kulturutøvere kan jobbe sammen og styrke hverandre
 • At det gjennomføres kartlegging og bevaring av kulturminner og byhistorie, herunder også den samiske.
 • At det gis økt tilskudd til kulturskolen slik at prosjekter ved siden av undervisning kan gjennomføres oftere og bedre
 • At kommunen skal bidra til å realisere «kulturkvartalet» ved TIFF og Perspektivet Museums bygg, og til at bygget også kan inneholde funksjonen som samisk hus

Idrett og friluftsliv

Rødt Tromsø vil jobbe for et fortsatt solidarisk og inkluderende, levende idretts- og friluftslivsmiljø. Alle barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter, idrett, kunst og kultur uavhengig av familieøkonomi, sosial bakgrunn, språk, nasjonalitet eller funksjonsevne. God tilgang på idretts- og friluftslivsaktiviteter er viktige for folk i alle aldre, og god tilrettelegging gir mulighet til å være aktiv hele livet.

I dag brukes også naturen i Tromsø av tilreisende. Det påligger et stort ansvar for reiselivet i Tromsø å sikre at dette skjer på en god og bærekraftig måte. Tromsø Kommune må samarbeide med reiselivet om å få dette til, og satse på miljøvennlig reiseliv. Reiselivsnæringen og turismen må selv være med på å finansiere tiltak som bøter på belastningen turismen skaper.

Rødt Tromsø vil:

 • At arealer for utendørs lek, friluftsliv og idrett bygges eller rustes opp i alle bydeler, dette inkluderer lysløypenett og turstier.
 • At det etableres flere gratis lavterskeltilbud innen idrett for barn og unge i kommunens haller, og opprettholde slike ordninger der de allerede fins.
 • At kommunens idrettsanlegg, eksisterende og nye, vedlikeholdes slik at byens befolkning kan ha glede av dem i generasjoner fremover.
 • At prosjektet Tromsø spektrum realiseres, men ikke på templarheimen
 • Sikre at allemannsretten blir fulgt, spesielt langs sjøen. Fjæra rundt Tromsø er vakre og viktige rekreasjonsområder som brukes av mange.
 • At alle, uansett funksjonsnivå, nasjonalitet, legning og aldersgruppe får delta i en eller annen form for idrett og/eller friluftsaktivitet dersom de ønsker det.
 • At kommunen sikrer arealer til idrett og aktivitet i fremtidige reguleringsplaner.
 • At utstyrssentralen turbo videreutvikles
 • At skolene i større grad tas i bruk som bygg for aktivitet også utenom skoletid, for eksempel allidrettstilbud også for de minste barna som har ønske om organisert aktivitet, men som er for unge for andre organiserte idretter.
 • At det settes opp miljøstasjoner og brukerbetalte toaletter på utfartsområder
 • At kommunen skal samarbeide med andre aktører, blant annet næringslivet, om å bevare Alfheim svømmehall som bad i en form. Dette må ikke bety nedbygging av grøntområdene rundt og Alfheim-parken, og funksjonene til Alfheim aktivitetshus må sikres

Samiske Tromsø

Tromsø har alltid hatt en samisk befolkning, selv om den samiske kulturen i perioder har vært forsøkt usynliggjort. Rødt mener at samisk språk og kultur er en naturlig del av kommunen og identiteten til Tromsø som følgelig bør markeres på lik linje med det norske. Vi støtter samarbeidsavtalen med sametinget, og mener at avtalen må følges opp med reelt innhold. Rødt mener også at kommunen skal melde seg inn i det samiske språkforvaltningsområdet.

Reindrifta, som en viktig samisk næringsvirksomhet og kulturbærer, er under stor arealpress. Beitearealer og trekkveier trues av utbygging. Rødt støtter kampen for fortsatt samisk næringsvirksomhet i Tromsø.

Rødt Tromsø vil:

 • At det etableres et samisk hus, som samlingspunkt for samiske organisasjoner og kulturliv, og som også kan være et knutepunkt mot andre urbefolkningsgrupper sine delegasjoner til arktisk råd.
 • At Tromsø Kommune oppretter en kommunal handlingsplan for samisk språk og kultur for å bedre kunne følge opp innholdet i samarbeidsavtalen med sametinget.
 • At samiskundervisningen i skolen og barnehagen ved prestvannet skole styrkes, hvor det godt integrerte samiske miljøet bør beholdes.
 • At reindrifta sikres gode forhold for næringsutøvelse og sin rolle som en bærebjelke i den samiske kulturen.

Solidaritetskommunen

Tromsø har i en årrekke vært en av landets ledende solidaritetsbyer. Det folkelige engasjementet for solidaritet er fortsatt svært sterkt. Rødt ser det som en viktig oppgave at kommunen igjen skal bli en viktig støttespiller, tilrettelegger og ressurs på dette feltet.

Rødt (Rød Valgallianse) foreslo og fikk vedtatt at Gaza by skal være Tromsøs vennskapsby i 2001.Rødt har alltid satt internasjonalt solidaritetsarbeid, støttearbeid for asylsøkere og flyktninger, samt antikrigsarbeid høyt på dagsorden. Dette er kjennetegn ved Tromsø som Rødt er stolte av. I 2016 vedtok Tromsø Kommune å boikotte varer fra okkuperte områder. Vi vil fortsette med dette, både i og utafor kommunestyresalen.

Rødt ønsker at Tromsø skal være en åpen by, som aktivt bekjemper rasisme og som tar godt vare på minoriteter og innvandrere. For å oppnå dette trengs en aktiv og tilretteleggende politikk. Tromsø må også være en solidarisk by, som viser solidaritet og støtte til andre deler av verden, og kommunen må være pådriver for en mer solidarisk politikk nasjonalt.

Rødt Tromsø vil:

 • At vennskapsbysamarbeidet mellom Tromsø og Gaza by videreføres, og at dette kontinuerlig følges opp med konkrete prosjekter til støtte for det palestinske folket.
 • At Tromsø kommune, som har erklært seg som antirasistisk sone, må gjenspeile dette i hvordan vi mottar innvandrere, asylsøkere og flyktninger her.
 • At Tromsø kommune erklærer seg som apartheid-fri sone
 • At Tromsø kommunes vedtak om boikott av varer fra okkuperte områder videreføres og konkretiseres
 • At kommunen må arbeide aktivt for å endre den statlige asyl- og flyktningpolitikken som blir ført nå.
 • At kommunen skal bidra til støttearbeid for asylsøkere og flyktninger
 • At Tromsø Kommune aktivt må rekruttere innvandrere til kommunale stillinger.
 • At det flerkulturelle fellesskapet i byen tas vare på og gis nødvendige ressurser.
 • At det etableres et samlende internasjonalt hus i byen, der den omfattende solidaritets- og internasjonalt orienterte aktiviteten som finnes i Tromsø kan videreutvikles
 • At det ikke etableres logistikkhavn for atomubåter og andre atomfartøy i Tromsø.

Kommuneøkonomien

Kommunesektoren har gjennom mange år fått velferdsoppgaver som ikke er fullfinansiert av staten. Denne tendensen forsterkes nå under Solberg-regjeringa som åpent erklærer at kommunesektoren vil få trangere økonomiske rammer. Ved at regjeringa i stadig større grad også øremerker økonomiske overføringer svekkes det lokale folkestyret. Kommunene presses til økt lokal beskatning, mens reglene for eiendomsskatt strammes inn. Regjeringa gir samtidig økte skattelettelser til de rikeste og reduserer bedriftsbeskatninga. Dette forsterker forskjells-Norge. I årene fremover blir det enda viktigere å hindre privatisering av kommunal virksomhet. Velferdsprofitører svekker kommunens økonomi, og de som har behov for kommunens velferdstjenester får et dårligere tilbud.

Rødt Tromsø vil:

 • At både politikere, de ansatte og innbyggerne mobiliseres til kamp for økte og tilstrekkelige økonomiske ressurser fra stortinget.
 • At tillitsreformen skal utvides og gjennomføres i hele kommuneorganisasjonen.
 • At de tillitsvalgte og ansatte trekkes med på en mer aktiv måte i endringsprosessene.