Budsjettforslag fra Rødt Tromsø og By- og landlista

Rødt og By- og Landlista fremmer et felles budsjettforslag som satser på økt grunnbemanning og å stanse nedlegging av sykehjemsplasser

Selv om kommuneøkonomien er trang, og regjeringens kommunepolitikk merkes på rammene vi må forholde oss til, klarer vi å gjøre prioriteringer som kan gjøre en forskjell.

Alternativt forslag til budsjett (Handlingsprogram 2021-2024)

Fra Rødt og By- og land-lista

Med Rødt og By- og landlistas alternative forslag til handlingsprogram for Tromsø Kommune 2021-2024 ønsker vi å fremme en bedre helse- og omsorgspolitikk og satse på økt grunnbemanning framfor vikarbruk. Vi vil stanse de største kuttene i kultursektoren og komme i gang med prosjekteringen av både Kvaløysletta Skole og Tromsdalen Skole.

Innenfor både helse- og omsorg, skole og barnehage ønsker vi at kommunen skal forsøke å øke grunnbemanningen for på den måten å redusere kostnader til vikarbruk. I skole og barnehage har vi lagt til grunn en moderat flytting av penger fra vikarbruk til grunnbemanning, mens vi mener at potensialet her er enda større i helse og omsorg. Det er her de største ekstrakostnadene til bemanningsbyråer ligger.

Den største flyttingen av penger i vårt forslag til budsjett er til å opprettholde driften på Kvaløysletta Sykehjem. Årsaken til dette er at vi mener muligheten for å redusere antall sykehjemsplasser er overdrevet med dagens politikk.

De siste tilgjengelige tallene viser at mange enda står på venteliste med vedtak om sykehjemsplass. 15 hjemme og 23 på helsehuset. I tillegg kommer pasienter som utskrives fra UNN, og på toppen kommer altså de 45 beboerne på Kvaløysletta sykehjem, som det nå er et politisk mål om å få stengt ned til høsten 2021. Vi tror ikke det er realistisk å både få til det, samtidig som kommunens eldre får tjenestene de har krav på, og legger inn driftsmidler til det på dagens nivå med en svak reduksjon i perioden.

Kvaløysletta Skole og Tromsdalen Skole er to av de kommunale byggene som det står verst stilt med. For å kunne få fortgang i arbeidet med nye bygg her, legger vi inn midler til prosjektering i 2021, som finansieres ved økt utbytte fra kommunale selskaper.

Dette er en engangskostnad som det er forsvarlig å bruke utbytte-penger på. Øvrig utbytte over det som er budsjettert med mener vi at bør avsettes til egenkapital i investeringer, som tar ned kommunens finansutgifter.

For å finansiere dette foreslår vi å gjøre større kutt i administrative stillinger, samt at det skjæres ned i politiske godtgjørelser og på prosjekter som Nord-Norges Europakontor og Arktisk Hovedstad.

Som kommunedirektøren selv trekker fram i budsjettet er en viktig utfordring for kommunen at stadig nye oppgaver overføres fra staten, uten at nødvendige ressurser følger med. For oss er det viktig at Tromsø Kommune fører an i den politiske kampen for en rettferdig og tilstrekkelig finansiering av kommunene.

Til punkt 4 i innstillingen

Driftsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift og bevilgning pr. Ansvarsramme, med følgende endringer:

Budsjettskjema 1 B, bevilgning per ansvarsramme

Verbalforslag

1. Administrasjonen gjennomføring av prosjektering av ny Kvaløysletta Skole og ny Tromsdalen Skole i 2021

2. Under 8.5.3 om investeringsprosjekter innen helse og omsorg som skal utredes legges det til bo- og velferdssenter på Vikran. Som del av dette bør muligheten for samarbeid med Balsfjord kommune ses på.

3.Kommunedirektøren bes legge fram en sak om kommunens konsulentbruk i løpet av våren 2021. Her bør det ses på muligheten for å kutte utgifter og hvordan man kan balansere intern kompetanse og innleie bedre.

4. Tromsø kommune tar opp igjen dialogen med UiT om salg av Musegata 2