Rødt Tromsøs forslag til kommunebudsjettet for 2022-2025

15. og 16. desember behandler kommunestyret handlingsprogrammet for 2022-2025, med kommunebudsjett for 2022. Her er Rødts forslag.

Med Rødts budsjettforslag ønsker vi å ta noen viktige sosiale grep, noen grep som kan hjelpe situasjonen på arbeidsplassene i kommunen slik at de fungerer bedre både for ansatte og brukere.

Vi ønsker å sette i gang et prøveprosjekt med økt grunnbemanning i barnehagene og innen helse og omsorg. Rødt har lenge pekt på at økt grunnbemanning både kan forbedre arbeidsforholdene, redusere sykefravær og få ned kostnadene til vikarbruk. I håp om at flere kan bli med på dette ønsker vi å sette i gang to prøveprosjekter på henholdsvis 8 og 10 millioner over to år.

Tromsø Kommune sliter med rekruttering innen helse og omsorg. For å redde fastlegeordningen har kommunen vedtatt en omfattende pakke. Nå vil vi få til noe tilsvarende for sykepleiere og vernepleiere, og ønsker at dette går i gang fra sommeren 2022. Vi setter av 8 millioner årlig til rekruttering av sykepleiere og vernepleiere.

Solberg-regjeringen innførte fritidskortene som et forsøk i noen kommuner. Det går ut på at barn kan få dekt utgifter til fritidsaktiviteter på 800 kr i halvåret, for eksempel kontingenter. Fra i høst har Tromsø Kommune fått rullet det ut i hele kommunen, mens det bare har truffet noen bydeler året før. Vi ønsker at kommunen skal drive dette videre, selv om det ikke er videreført i budsjettet til Ap, Sp og SV. Høsten 2021 hadde Tromsø Kommune denne ordningen for barn i hele kommunen for første gang, og det ble delt ut ca. 2000 kort.

Bemanningen i SFO er i dag dimensjonert ut fra hvor mange helplasser som finnes, hvor 2 barn med halv plass regnes som 1 barn. Dette gir en presset arbeidssituasjon, som vi har fått tilbakemeldinger om og som media har skrevet om. Vi ønsker å dimensjonere bemanningen ut fra hvor mange barn som faktisk er det. Det er utredet i kommunen og koster 8,5 millioner kr i året.

I flere deler av helse- og omsorgstjenestene har kommunen brukerråd, som skal komme med innspill til ledelsen på de ulike enhetene. Disse har fungert i varierende grad over tid, og en barriere for noen av brukerorganisasjonene er at de sliter med å møtes når tapt arbeidsfortjeneste ikke dekkes. Vi setter av 250 000 kr til en ordning som kan ordne dette.

Rødt var det eneste partiet som ikke sto bak forslaget som utgjør dagens modell for politiske frikjøp og godtgjørelser. Vi mener stadig at denne kan begrenses, blant annet ved at frikjøpet som går til nestlederne i utvalgene kan fjernes. Vi ønsker å behandle reglementet på nytt og kutte utgiftene med 1 750 000 kr i året. Vi ønsker også å starte nedtrappingen av tilskuddet til Tromsøbadet KF tidligere.

Den nye regjeringen har kommet med noen forbedringer av kommuneøkonomien.

Rundt 26 millioner kr kommer i økt rammetilskudd. Vi bruker dette som inndekning for våre forslag, men på grunn av utsiktene for enda et år med korona og dens påvirkning på skatteinntektene, samt nødvendigheten av å bygge opp disposisjonsfondet, er vi mer forsiktige med pengebruken i 2022.

Verbalforslag:

  1. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en sak våren 2022 om rekrutteringstiltak for sykepleiere og vernepleiere.
  2. Reglementet for politiske frikjøp og godtgjørelser legges fram til ny behandling våren 2022, med mål om å redusere utgiftene.
  3. Tromsø Kommune viderefører ordningen med fritidskort etter at prøveprosjektet går ut sommeren 2022. Det legges fram en sak om dette for Kultur-, idrett og fritidsutvalget våren 2022.
  4. Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en sak våren 2022 om oppstart av et prøveprosjekt med økt grunnbemanning i enkelte kommunale barnehager fra skoleåret 2022/2023-2023/2024, for å se på effekten på sykefravær og vikarbruk. Prosjektet skal ha en kostnadsramme på 8 millioner i perioden.
  5. Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en sak våren 2022 om oppstart av et prøveprosjekt med økt grunnbemanning i utvalgte enheter innen helse og omsorg fra sommeren 2022 til sommeren 2024, for å se på effekten på sykefravær og vikarbruk. Prosjektet skal ha en kostnadsramme på 10 millioner i perioden.
  6. Det innføres en ordning med dekning av tapt arbeidsfortjeneste for deltagelse i brukerråd innen avdeling for helse og omsorg, for å sikre deltagelse fra brukerorganisasjonene. Sak om dette legges fram for helse- og velferdsutvalget tidlig i 2022.
  7. Det innføres en ny bemanningsmodell for SFO fra oppstart av skoleåret 2022/2023, basert på modell 1 i utredningen til kommunestyresak 18/21. Sak om dette legges fram for kommunestyret våren 2022.

Har du spørsmål til vårt forslag?

Kontakt gruppeleder Bendik Hugstmyr Woie på tlf. 417 63 508 eller bendikhugstmyr(a)gmail.com.