Boliger for innbyggerne, ikke bare utbyggerne

Markedet klarer ikke å løse problemene på boligmarkedet. Tromsø trenger en offentlig boligpolitikk for innbyggerne, ikke bare utbyggerne.

Boligmarkedet har blitt en forskjells-maskin i samfunnet. Det har vært en villet politikk fra Stortinget at tilgangen på boliger skal være styrt av markedet, ikke folks behov. De som ikke har høy inntekt eller foreldre som kan hjelpe med store summer, er henvist til et uregulert leiemarked og nyter ikke godt av den skattesubsidieringen som boligeiere med lån får.

Boligprisene har hatt en enorm vekst over mange år i Tromsø. Siden 2015 har det vært en stor økning i antall boliger bygd på markedet, mens prisveksten bare har fortsatt. Markedet løser ikke problemene. Vi må få tilbake den offentlige boligpolitikken.

En konkret måte å ta tak i problemet, er å gjøre om det kommunale eiendomsselskapet Arnestedet til et verktøy for sosial boligbygging, som bygger boliger på kommunens tomter og selger dem under markedspris. Gjerne gjennom «Leie-til-eie», et boligtilbud hvor man først leier boligen i en periode, før man gis mulighet til å kjøpe boligen når leieperioden er over. Dette vil være et alternativ for ungdom som klarer å betjene et boliglån, men ikke får innvilget lån. Tromsø Kommune kan ikke løse boligkrisen alene, men vi kan få til endringer lokalt.

Dette vil gi flere en dør inn på boligmarkedet. I tillegg vil det påvirke det kommersielle boligmarkedet at flere boliger til lavere pris blir tilgjengelige.

Regjeringens politikk på boliger er for lite eller feilslått. Økt krav til egenandel, som skulle dempe prisveksten, har gjort det vanskeligere for mange å komme inn på markedet. Flere vurderer å bruke kredittkort eller forbrukslån for å klare kravet. Begrensningene på korttidsutleie er bare på 90 døgn i året, som fortsatt gjør det mer gunstig enn å leie ut til studenter og andre. Husbanken gir nesten bare lån til kommunene for helse- og omsorgsboliger. Det er for lite.

Et sted å bo må være en rettighet for alle, ikke et spekulasjonsobjekt for de få.

Rødt Tromsø vil:

- Endre kommunens eiendomsselskap Arnestedet, og endre formålet til å drive med sosial boligbygging

- Innføre leie-til-eie, slik at det blir enklere å bli boligeier for de som ikke får innvilget lån

- Skaffe flere kommunale utleieboliger, gjennom kjøp og bygging i egen regi

- Investere i nye og bedre botilbud innen helse og omsorg

- Ha strengere retningslinjer for og kontroll med korttidsutleie som AirBnB

- At det tas mer hensyn til eksisterende bebyggelse og bruk av offentlige områder ved nye, store utbygginger

- At det ikke bygges høyblokker i strandsonen

foto: Julien Chatelain