Rødt i Telemark sine hovedsaker som vi vil jobbe for på Stortinget

Rødt er historisk nærme et stortingsmandat fra Telemark. Hva skal vi jobbe for om Rødt Telemark kommer inn på Stortinget?

Et annet Norge og Telemark er mulig!

I Norge og Telemark er det større forskjeller mellom folk enn på lenge. Telemark er i norgestoppen når det kommer til antall barn som vokser opp i familier med dårlig råd. Samtidig er det alt for mange av innbyggerne våre som står utenfor både arbeid og utdanning. Når de aller rikeste rykker fra resten, arbeidsplasser og tjenester sentraliseres og vanlige arbeidsfolk kjenner på at lommeboka blir tynnere, så haster det med et vendepunkt!

Vi i Rødt vil bekjempe de økende forskjellene, arbeidsledigheten og utenforskapet. Vi ønsker levende distrikter, gode offentlige tjenester og et styrket sikkerhetsnett som hjelper de som trenger det. Kommuneøkonomien må bli bedre slik at alle innbyggere i Telemark, uavhengig av lommebok og postnummer, blir møtt med gode offentlige tjenester. Bussen og fergene skal gå, veiene skal være trygge, folk skal ha tilgang til helsetjenester og det må være mulig å bo, jobbe og utdanne seg i hele fylket vårt. Med en industri i verdensklasse som vi har i Telemark trengs det en aktiv næringspolitikk som videreutvikler de eksisterende jobbene og skaper nye grønne arbeidsplasser som får oss ut av klimakrisa og inn i framtida. Rødt ønsker en mer solidarisk politikk som også strekker ut en hånd til mennesker på flukt og gir dem muligheter for gode liv her hos oss.

Aldri før har Rødt vært nærmere en stortingsplass fra Telemark enn i dette valget. Vi trenger hver eneste stemme for mindre forskjeller og mer rettferdighet. En stemme til Rødt i Telemark er den tydeligste stemmen på en ny regjering og en ny politikk. Et annet Norge og Telemark er mulig!

Styrket velferd og levende distrikter


De siste åra har velferdsetaten og kommunene våre opplevd kutt, nedskjæringer og sentralisering av offentlige tjenester. Rødt mener vi trenger mer velferd, ikke mindre. Derfor vil vi i Rødt styrke velferden og kommuneøkonomien slik at alle innbyggere i Telemark, uavhengig av bakgrunn og postnummer, blir møtt med gode offentlige tjenester. Rødt vil:

● Styrke kommuneøkonomien. Økt tilbakeføring av midler til kommuner og fylker gjør det mulig å realisere et desentralisert og fullverdig velferds- og tjenestetilbud.
● Holde barnetrygda utenfor beregning av sosialhjelp.
● Reversere kuttene i arbeidsavklaringspenger (AAP) og utvide AAP-ordningen til fire år. Trygdekuttene for arbeidsløse, uføre og syke må også rettes opp.
● Ha profittfri velferd. Våre skattepenger skal gå til felles velferd, ikke til privat profitt.
● Sikre bemanningen slik at det er en øvre grense på 15 barn per ansatt i barnevernet.
● Ha en slutt på markedsstyring av offentlige tjenester. (New Public Management)
● Gjenreise en sosial boligpolitikk som sikrer folk gode boliger til en overkommelig pris. Retten til en tilfredsstillende bolig – uavhengig av inntektsnivå – er en menneskerett.

Helse

Rødt vil ha et offentlig fullfinansiert og folkestyrt helsevesen for å sikre likeverdige tjenester til alle. Helse og levealder henger tett sammen med sosial og økonomisk ulikhet. Rødt arbeider for en helsepolitikk som reduserer disse forskjellene og som sikrer gode helsetilbud i hele Telemark.

● Helseforetaksloven må forkastes og erstattes av en ny helseforvaltningslov. Helsetjenestene skal samordnes gjennom statlig bevilgning til helseregioner knyttet til fylkeskommunene.
● Alle dagens sykehus og funksjoner i Telemark skal opprettholdes. Nedlegging av sykehus skal stanses.
● Vi vil ha fullverdige legevakter, også i distriktene.
● Utvikle en tillitsreform som gir ansatte bedre mulighetsrom for bruk og utvikling av egen kompetanse
● Styrke ambulansetjenesten, inkludert helikopter og fly, og sikre stabil drift med fast offentlig tilknyttet operatør.
● Inngå samarbeid med industrien for å sikre produksjon av samfunnskritiske legemidler i Norge. Opprette Statmed for å bygge ut offentlig eierskap i medisinproduksjonen og gjenopprette et nasjonalt medisindepot.
● Rødt vil ha en gradvis innføring av offentlig finansiering og drift av tannhelsetjenester.

Samferdsel og infrastruktur


Telemark er et langstrakt fylke med et stort behov for bedret samferdsel og infrastruktur. Vi trenger bedre kollektivtransport der folk bor, ikke flytte folk der kollektivtransporten går. Rødt ønsker en samferdselspolitikk som legger til rette for at vi skal kunne leve og bo i hele Telemark. Kollektivtransporten skal være rimelig og veiene skal være trygge.

● Prøveprosjekt med mål om gratis kollektivtrafikk i de store byene, kombinert med restriksjoner på biltrafikken. Flere avganger og halvering av prisene i mindre byer og tettsteder. Fergesambandet må styrkes.
● Utbygging av fylkesveier, riksveier og stamveier skal ikke finansieres av bompenger.
● InterCity-prosjektet mellom Skien og Oslo må fremskyndes. Jobbe for å koble Grenlandsbanen sammen med Sørlandsbanen.
● Ruste opp Bratsbergbanen. Vi vil arbeide for å få høyhastighetsjernbane over Haukeli inn i nasjonal transportplan.
● Arbeide for mer gods over på bane og sjø.
● Rødt ønsker at grunnleggende digitale tjenester som ses på som nødvendigheter for å leve et normalt og fullverdig liv skal leveres som en del av det offentlige tjenestetilbudet. Vi vil satse på utbygging av bredbånd.

Aktiv nærings- og industripolitikk

Norge har en industri og fagarbeidere i verdensklasse. Telemark er et stolt industrifylke. Det er viktig for Rødt at Norge skal være en industrinasjon, og vi mener industripolitikken er en viktig del av klima- og miljøpolitikken. Sammen sikrer dette vårt livsgrunnlag – noe å leve av, og en klode å leve på.

● Sikre langsiktig forutsigbar finansiering av forsknings- og pilotprosjekter på karbonfangst- og lagringsteknologi tilknyttet produksjonsutslipp på land, herunder CCS-teknologi ved NORCEM Brevik og Northern Lights-prosjektet.
● Arbeide for å utvikle mineralindustri ved Fens-feltet i Nome.
● Støtte opp om andre gode initiativ i industrien som etablering av batterifabrikken på Herøya, elektrifisering av Yara Herøya og INEOS på Rafnes for eksempel.
● Skattlegge internettgiganter som Google, Facebook og Apple på en måte som gjør at disse selskapene ikke undergraver norsk næringsliv. Selskapene må bidra tilbake til fellesskapet. Dette aktualiseres i saken om datasenter på Gromstul i Skien.
● Ny og eksisterende statlig eierskap skal brukes aktivt for å beholde og videreutvikle industriproduksjon i Norge, øke graden av videreforedling og gjenvinning, og sikre lengre verdikjeder i norsk industri.
● Opprette eget industridepartement med ansvar for arbeidet med å gjenreise Norge som en mangfoldig industrinasjon.
● Opprette et nasjonalt industrifond, hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre strategiske investeringer i hjemlig industriproduksjon
● Styrke de regionale utviklingsfondene, med virkemidler som kan bidra til å utvide eksisterende industriklynger, som Herøya.
● Opprette et statlig industrilokomotiv innen treforedling for å ta igjen investeringsforspranget våre naboland har.
● Si nei til bygging av nye overføringslinjer for eksport av kraft og stoppe prosessen med utbygging av NorthConnect. Grønn og fornybar kraft må gå til norsk industri.
● Melde Norge ut av EUs energibyrå ACER.

Utdanning


Skolen er et av de viktigste stedene hvor vi kan redusere økonomiske og sosiale forskjeller. Skolen skal være en arena for læring og et trygt og positivt sted for barn og ungdom. Skolen skal stimulere selvtillit og lærelyst hos elever. Den skal gi elevene redskaper for tilegning av kunnskap og ferdigheter, slik at de kan delta i, forme og endre samfunnet. Det skal samtidig sikres gode høyere utdanningstilbud og fagskoler i hele fylket.

● Et næringsrikt måltid per dag i alle skoler, og gjeninnføring av frukt og grønt.
● Mindre klasser og reduksjon i undervisningstid for kontaktlærere. Fjerne unødvendig dokumentasjon og rapportering, slik at lærerne har mer tid til elevene og til å forberede og gjennomføre undervisningen.
● Skolene må ta i bruk flere yrkesgrupper for å gi elevene et godt tilbud, for eksempel spesialpedagoger, miljøarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og helsepersonell.
● SFO skal være et gratis og frivillig tilbud til elever i 1.-4. Klasse. SFO skal gi barna mulighet for lek, utfoldelse, leksehjelp og ro.
● Retten til lærlingplass og fagopplæring i bedrifter skal lovfestes, lærekandidatordningen skal gjøres til en formell utdanning og det bør opprettes programmer for alternativ kvalifisering.
● Opprettholde og videreutvikle et desentralisert undervisnings- og utdanningstilbud. Økte grunnbevilgninger til høgskoler, universiteter og offentlige forskningsinstitusjoner.
● Det langsiktige målet bør være 100 000 fagskoleplasser i Norge, med forpliktende, forutsigbare opptrappingsplaner for flere fagskoleplasser

Et godt organisert arbeidsliv


Retten til arbeid er en menneskerett. Kampen for arbeid til alle er avgjørende for fagbevegelsens styrke, men også for at vi skal kunne leve fullverdige liv. Et godt organisert arbeidsliv er selve grunnmuren i det norske samfunnet. Rødt vil i Telemark og på Stortinget arbeide for å være en god alliert med fagbevegelsen, og løfte fram deres krav slik at arbeidsfolk får mer makt.

● Det må utarbeides et nasjonalt sett med minstekrav for alle offentlige innkjøp, bygget på lokale eksempler som Skiensmodellen og Telemarksmodellen. En slik ny “Norgesmodell” må blant annet inneholde begrensninger på antall ledd av underleverandører og krav til faste ansettelser, andel fagarbeidere og andel lærlinger.
● EØS-avtalen må sies opp og erstattes med en handelsavtale. Før dette skjer, må avtalens reservasjonsrett benyttes overfor EU-direktiver som svekker fagbevegelsen og faglige rettigheter.
● Streikeretten må styrkes og retten til å benytte tvungen lønnsnemnd ved streik må avvikles.
● Arbeidsgivere som bevisst undergraver norske lønns- og arbeidsvilkår må rammes av sanksjoner
● Bemanningsselskaper må forbys. Arbeidsformidling må fullt ut være en offentlig oppgave.
● Deltidsansatte skal ha rett til fast ansettelse i minimum en stillingsprosent som tilsvarer det man har jobbet siste tolv måneder. Små stillingsbrøker må begrunnes av arbeidsgiver.
● Retten til arbeid må gjøres reell. Arbeidslivet må åpnes opp for flere uten formell yrkeskompetanse

Klima, natur og miljø

De menneskeskapte klimaendringene er i stor grad forårsaket av kapitalismens veksttvang og løses ikke individuelt, men i fellesskap. Vi tåler ikke et økonomisk system som krever stadig økt forbruk på en klode med begrensede ressurser. Rødt vil arbeide aktivt for å fremme en politikk som setter klima og miljø framfor rikingers ønske om økt profitt.

● Norge skal kutte sine utslipp med 60% innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå, og være et nullutslippssamfunn innen 2050.
● Nei til avfallsdeponi i Brevik. Vi vil aktivt bekjempe dette helt til planene er forkastet.
● Offentlig finansiert forskning på og investering i teknologiske løsninger for avfallsreduksjon, resirkulering og minimering av behov for avfallsdeponi.
● I forbindelse med statsbudsjettet skal det lages forpliktende sektorvise klimabudsjetter for kommende år i tråd med klimamålene.
● Det skal være strenge krav til arealbruksendringer, særlig når det gjelder hytte- og infrastrukturutbygging
● Det skal innen 2025 lages nasjonale verneplaner som særlig ivaretar områder som i dag ikke er godt nok vernet, blant annet skog og kystområder. Strandsona skal ikke bygges mer ned og allemannsretten må forsvares.

Landbruk

Telemark er et stolt og tradisjonsrikt landbruks- og matfylke. Rødt vil spille på lag med bøndene og bondeorganisasjonene for å videreutvikle landbruket vårt. Landbruket må sikres bærekraftige vilkår som gjør at vi ikke bare har mat i dag, men også har et rikt og variert landbruk i Norge i en framtid med klimaendringer og mulige globale kriser.

● Den norske matproduksjonen og graden av selvforsyning må økes med grunnlag i egne arealressurser. Sjølforsyningsgraden korrigert for importerte kraftfôrråvarer skal være minst 50 prosent innen 2025.
● Importvernet må styrkes. Norsk matproduksjon er avhengig av et importvern som gjør det lønnsomt å produsere mat på norske areal- og fôrressurser i hele landet.
● Landbruksoverføringene skal utjevne forskjellene i produksjonsmuligheter og stimulere til landbruk i hele landet. Rødt støtter kanaliseringspolitikken.
● Vi trenger en styrking av økonomien og driftsvilkåra til deltidsbonden, som samtidig kan gi styrking av produkter og tjenester til storsamfunnet.
● Vi må styrke jordvernet og innføre 0-visjon for nedbygging av matjord. Rødt vil stimulere effektiv produksjon med god arealutnytting og maksimal karbonbinding i jorda.
● Rødt vil fjerne moms på norskprodusert frukt og grønt og arbeide for at det skal være gode muligheter for direktesalg av nisjeproduksjon

Kultur

Kulturelle ytringer skal være frie, men kulturtilbudene er samtidig et offentlig ansvar. Rødt ønsker et rikt og variert kulturliv, med ulike kunstarter, retninger og miljøer der både profesjonell utøving og brede folkelige uttrykk blir stimulert. Rødt vil styrke den offentlige innsatsen for et rikt og mangfoldig kulturliv.

● Bidra til at kampen for et trygt arbeidsliv og faste ansettelser blir tydeligere også på kunst- og kulturfeltet.
● Rjukan-Notodden Industriarv som står på UNESCOs verdensarvliste skal styrkes økonomisk.
● Ruste opp lokalbibliotekene og øke bevilgninger til digitalisering av bibliotekstilbudet.
● Styrking av arkiver og museer.
● Bygge ut kulturskolene med flere fag og kunstuttrykk, og sette dem i stand til å tilby gratis undervisning for alle aldersgrupper.
● Jobbe for å få flere faste stillinger i offentlige kulturinstitusjoner.
● Opprette flere statsstipender, arbeidsstipender og langvarige stipender, og utvikle en større grad av økonomisk forutsigbarhet for de som jobber i kultursektoren.


Antirasisme, solidaritet og inkludering

Rekordmange mennesker har blitt drevet på flukt. Samtidig er Norge sin asylpolitikk en av de strengeste i Europa. Rasisme er også et strukturelt problem i Norge, og skaper forskjeller mellom folk. Det er ødeleggende for dem som blir utsatt for det, og fellesskapet. Rasisme må bekjempes på alle samfunnsarenaer. Rødt ønsker et samfunn tuftet på solidaritet og likeverd.

● Handlingsplaner mot rasisme, islamofobi og antisemittisme må som et minimum følges opp med konkrete tiltak og nok ressurser
● Håndheving av lovverk mot hatytringer og hatkriminalitet.
● Menneskers rett til å søke asyl i Norge skal ikke hindres.
● Norge skal følge anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger når det bestemmes hvor mange flyktninger Norge skal ta imot.
● Norge må ta et langt større ansvar for å bidra til at forholdene i flyktningleirene i og nær konfliktområder blir tryggere og bedre.
● Asylsøkere og flyktninger bør få mer og bedre norskopplæring enn i dag. Norskopplæringen bør starte så tidlig som mulig, uavhengig av sjanse for opphold.
● Arbeidstillatelse for alle asylsøkere fra første dag, også for papirløse og ureturnerbare.
● Minoritetsorganisasjoner skal i større grad bli involvert i høringer og politikkutforming og bli sikra ressurser.


Feminisme


Strukturell forskjellsbehandling basert på kjønn skaper skjevfordelinga av makt i samfunnet. Patriarkatet, dagens mannsdominerte samfunn, står i veien for kvinners frihet. Kvinnefrigjøring forutsetter at alle kvinner har rett og mulighet til å leve et liv som økonomisk selvstendige personer med kontroll over eget liv og egen kropp og seksualitet, uten frykt for vold og overgrep. Rødt støtter en feminisme som kan skape frihet for alle, en feminisme som er antikapitalistisk og antirasistisk.

● Gradvis innføre 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon.
● Likelønnspott for de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, som kommer i tillegg til ordinære tariffoppgjør og fordeles etter forhandlinger mellom partene.
● Reversere innskrenkninger i kvinners abortrettigheter, som fosterreduksjon. Så lenge abort er lovlig, innen utgangen av svangerskapsuke 22 i forskrift til dagens abortlov, skal abort være kvinnens valg og nemndbehandling fjernes.
● Arbeide for at krisesentrene sikres tilstrekkelige økonomiske rammer ved statlig finansiering.
● Sikre reell oppfølging av fødende i svangerskap, fødsel og barsel uansett hvor i landet de bor.