Gravferd for Oslofjorden

Dødsannonsa ovenfor er rykka inn i Sandefjords Blad i dag. Gravferd finner faktisk sted i Sandefjord indre havn onsdag 1. september kl. 13.00.

Deilig var fjorden

Oslofjorden er døden nær. Tilstanden er så kritisk at Rødt har valgt å gi fjorden en verdig avskjed før alt liv er forbi. Bisettelsen finner sted i Sandefjord indre havn, onsdag 1. september kl. 1300.

For hundre år sida var Oslofjorden full av liv. Den gang var den en av landets rikeste fjorder, hvor det krydde av torsk, sild og brisling. Hval og tunfisk fulgte sildestimene inn i fjorden og i dypet lurte svære håkjerringer. Fjorden var ikke bare et rikholdig spiskammer, men også en svært god arbeidsplass for mange mennesker.

Nå er hvalene og håkjerringene borte. Det finnes knapt noen fiskebestand igjen. Blåskjellene forsvinner. Ærfugl dør i hopetall. Store deler av tang- og tareskogen er meid ned av trålere. Fjorden får stadig flere soner med dødt vann, som er så fattig på oksygen at ingenting kan leve der. Norsk institutt for vannforskning mener at kloakkutslipp, utslipp fra industrien, avrenning fra jordbruket og overfiske har vært en svært skadelig kombinasjon for Oslofjorden.

Det er lenge sida varsellampene begynte å blinke for Oslofjorden, men tida har gått uten at det er satt inn tiltak som er effektive nok til å redde fjorden. Nå har Solberg-regjeringa lagt fram en helhetlig plan for Oslofjorden. Planen gir en god situasjonsbeskrivelse, men Rødt mener at planen er altfor tannlaus og uforpliktende til å berge fjorden. Forskning og utredning er vel og bra, men nå er det på tide med handling.

Rødt mener at det er nødvendig å sette i verk følgende tiltak nå:

  • Streng regulering av tråling og fortsatt forbud mot torskefiske i Oslofjorden. Bygge videre på erfaringene med hummerreservat, og opprette flere av dem
  • Redusere avrenning fra landbruk, med mindre høstpløying og utplanting av mer kantvegetasjon. Redusere mengden næringssalter tillatt i gjødsel
  • Pålegge alle kommunene langs Oslofjorden å lage forskrift mot tømming av septik i sjø, samt å opprette flere tømmestasjoner for kloakk fra fritidsbåter