Program


Valgprogram for Raudt Stord 2019 - 2023

Raudt Stord byggjer på dei sosialistiske ideala om arbeid til alle, rettferd, solidaritet og samhald. Vi ynskjer å byggje ned skilnadene i samfunnet. Vi ynskjer å utvikle lokaldemokratiet, kulturlivet, og velferdstilbod i heile kommunen.

Vi vil gjere Stord til ein livskraftig og attraktiv kommune, der folk trivst enda betre og mange fleire får lyst å flytte hit.

Me ynskjer å nytta eigedomsskatt med sosial profil og bunnfradrag, og ynskjer eigedomsskatt på næringsbygg og samla eigedom som inkludererer hytte og sekundærbustad i kommunen.

Ein solidarisk og inkluderande kommune

Kampen mot Forskjells-Noreg er ei hovudsak for Raudt. Me meiner det er ei av vår tids største utfordringar som samfunn. Det siste tiåret har det vore ei eskalerande forskjellsutvikling med ei dobling av barnefattigdom. Løysingane Raudt foreslår handlar om å ta vare på medmenneske, gi folk likeverdige vilkår og byggje opp eit trygt samfunn som alle kan delta i.

Barnehage og skule

Raudt vil slå ring om fellesskulen. I møte med ei framtid som krev evne til omstilling, vert det trong for tenkande og handlekraftige mennesker. Dette oppnås gjennom variert og engasjerande opplæring i inkluderande miljø. Å lukkast med dette krev politikarar som prioriterer barnehage og skule. Det vil Raudt gjere.

Nysæter ungdomsskule må byggjast no. Raudt Stord ynskjer vidare fokus på å løysa utfordringane på dei to sentrumsskulane. Langeland skule sine utfordringar må ordnast. Leirvik skule må utbetrast, gjennom utbygging på eksisterande tomt eller ved kjøp av Stord vidaregåande skule, dersom det er pedagogisk og økonomisk forsvarleg.

Raudt Stord vil:

 • Kjempe for at alle ansatte i barnehager og skoler skal få tid til å gjera ein best mogleg jobb, vere involvert i prosessar på eigen arbeidsplass og verte tekne på alvor som fagpersonar med rett til å ytre seg offentleg.
 • Redusera foreldrebetalinga for SFO og barnehage, gjenninnføre søskenmoderasjon, avskaffa sjølvkost og støtte tiltak på vei mot at det blir gratis
 • Arbeida for gode rammevilkår så lærarane kan gjera ein god jobb og sikra at elevressursen vert styrka. Det må vera rammer for god og variert undervisning.
 • Bevege barnehage- og skuledrifta vekk frå dagens retning med forsøk på privat forretningsdrift, overdriven målstyring, rangering, ­standardisering og byråkratisering
 • At alle nye barnehagar og skular skal vera offentlege
 • Bekjempe taushetskultur og urimelige lojalitetskrav til tilsette i barnehagar og skular ved å forsvare ytringsfriheten

Høgskulen på Vestlandet HVL

Høgskulen på Rommetveit er viktig for Stordsamfunnet, og det er avgjerande at kommunen engasjerer seg i utviklinga på Rommetveit. Sentraliseringa er ein risiko for høgskulen, og kan gå ut over lokal variasjon og identitet. Utdanninga på Rommetveit har lange tradisjonar, og det er urovekkande å sjå utfordringane skulen står i no.

Raudt ynskjer at kommunen skal føre ein aktiv politikk mot HVL. Vår lokale høgskule er ein viktig arbeidsplass, og skapar kompetent arbeidskraft til sentrale sektorar i samfunnet, sjukepleiarar og lærarar.

Kultur og idrett

Kultur er god samfunnsøkonomi! Eit rikt kulturliv gjev trivsel, og god helse, samt bidreg til stabil busetjing. Stord har mange frivillige lag og organisasjonar. Raudt Stord vil styrkje desse, mellom anna ved å senke leigeprisane til lokale lag i Kulturhuset og auka støtteordningar. Høg kontingent i kulturskule og idretten er ein måte å gjera klasseskilja større på. Kulturtilboda skal vere for alle! Born og unge sine moglegheiter skal ikkje vera avhengig av foreldra sin økonomi.

Raudt Stord vil:

 • Redusera eigenandelar på kulturelle aktivitetar i Kulturhuset
 • Styrkja tilbodet til kulturskulen
 • Sikra fritidsklubbane si drift
 • Stille gratis lokale til disposisjon for livssynsnøytrale seremoniar
 • Sikra kor, musikkorps, idrettslag og liknande kommunal støtte
 • Støtta utviklinga av biblioteka som samlingspunkt

Helse

Ei av våre viktigaste oppgåver er å sikre og styrkje gode offentlege velferdstenester til alle som treng det, inkludert eit fullverdig lokalsjukehus på Stord. Raudt ynskjer å reversere Føretaksmodellen. Me ynskjer at våre lokale folkevalde skal styre sjukehusa.

Omsorg for funksjonshemma, born, eldre og pleietrengande skal vere eit offentleg ansvar og skal ikkje setjast på anbod.

Raudt Stord vil:

 • At heimehjelp skal vere billegast mogleg for dei som treng det
 • At dei som treng det, må få sjukeheimsplass, ikkje heimehjelp
 • At dei eldre og pleietrengjande må få sunn og god mat. Godt kosthald er det beste helsetiltaket som finst
 • At helse- og omsorgstenester skal tilpassast folk sine behov
 • Bruke dei tilsette og brukerane sine erfaringar og kompetanse for å gjera tenestene betre. Nei til NPM

Rus og omsorg

Raudt meiner at alle har krav på eit verdig liv. Raudt meiner det er eit klart offentleg ansvar å drive og eige behandlingstilbod for rusmisbrukarar

Raudt Stord vil:

 • Ha offentlege og verdige behandlingstilbod til alle rusmisbrukarar på Stord
 • Ha fokus på rehabilitering av narkomane, ikkje berre akutt hjelp og pleie
 • Tilbakeføre ordninga med erfaringsmedarbeidaren i rus og psykiatri-­tilbodet.
 • Ha enda betre ettervern og program for arbeidstrening
 • Vidareutvikle bustadtilbodet for rusmisbrukarar – med naudsynt tilsyn heile døgnet
 • Styrke lågterskeltilbodet.

Industri, arbeidsplassar og miljø

Industrien i Stord kommune er den viktigaste inntektskjelda både for ­innbyggjarane og kommunen, og basis for bu- og levevilkåra i distriktet. Raudt vil jobbe for å ta vare på og vidareutvikle industrien gjennom ein aktiv industri- og næringspolitikk. Me vil arbeide for at det vert lagt til rette areal og infrastruktur for ny industri.

Raudt vil foreslå å opprette eit lokalt industrifond, der fondet vert sett av til å gjere strategiske investeringar i industriproduksjon, med formål om å sikre teknologisk utvikling, og utvikle fleire industriarbeidsplassar. På Stord kan dette vere til dømes demolering av offshoreinstallasjonar og resirkulering av metallar.

Raudt Stord vil:

 • Byggje ut og auke landstraumskapasiteten i Leirvik hamn og på Eldøyane. Dette vil vere meir miljøvennleg for nærmiljøet og stimulere til auka nærings-verksemd i tilknyting til hamnene.
 • At eit statleg pilotprosjekt for flytande havvind snarleg setjast i gang, slik at den kompetansen som leverandørindustrien allereie har på flytande under-stell, kan brukast til å utvikle havvindteknologi eller havvind-infrastruktur med krav om at utbygging tar omsyn til biologisk mangfald, økosystem og fiskeri-næringa.
 • Langsiktig føreseieleg finansiering av forskings- og pilotprosjekt på karbon-fangst- og lagringsteknologi

Arbeidsliv

Raudt har valt side. Vi står på arbeidsfolks side i kampen mot sosial ­dumping, for fleire folk på jobb og mot overstyring og målemani. Vi vil bruke alle høve til å betre forholda for folk som er på jobb i kommunen – gjennom ­kommunens makt som innkjøpar, oppdragsgivar eller arbeidsgivar. Det betyr at Raudt vil kreve tiltak mot sosial dumping og realisering av«Stord-­modellen» og styrking av det organiserte arbeidslivet.

På nasjonalt nivå vil Raudt gjenopprette statleg arbeidsformidling og forby bemanningsbransjen. Raudt Stord vil arbeide for å sette i gong kampanjar overfor industrien og byggfaga og for faste tilsettingar og busetting heller enn innleie

Raudt vil styrke utdanninga av fagarbeidarar, med opprusting av verkstader på yrkesfagskulane, auke lærlingtilskotet, auke utstyrsstipendet for elevar og opprette fleire fagskuleplassar slik at yrkesskulen på Stord utdannar ­arbeidskraft som den lokale industrien, byggfaga og næringslivet etterspør.

Stord som regionsenter

For å få Stord til å sjå ut som ein handels- og kultursenter for Sunnhordlandsregionen, må utviklinga av kommunen og særlig i sentrum være under politisk styring

Raudt Stord vil:

 • At ferja til Kvinnherad skal gå til Sunde slik at Sunnhordland vert ein ­samla region og ein felles bu- og arbeidsmarknad.
 • Arbeida for å styrka kommunikasjonssambandet til Kvinnherad og ­regionen, utan å gjera unødige og omfattande inngrep i naturen.
 • Styrke kollektivtilbodet i regionen. Samkøyre ferje- og bussbillettar.
 • Ha fleire og billigare hurtigbåtavgangar i Sunnhordaland-regionen.
 • Ha betre løysingar for kollektivtrafikken. Fleire og rimelegare avgangar, særleg på strekninga Sagvåg – Litlabø og Leirvik.
 • Seie nei til bompengar – Vegutbygginga er eit offentleg ansvar.
 • Utbygging av tur- og sykkelstiar i heile kommunen.

Bustadstruktur

Raudt har eit tydeleg forhold til allmennretten, og går derfor imot all ­busetjing i nærleiken av naturområde.

Raudt vil jobbe for ein grundig gjennomgang av kommunens reguleringsplanar. Vi er opptekne av å ivareta, og styrkje levande bydelssentrum. Raudt ønskjer å bidra til å gjere det enklare å lage møteplassar og å opprette og oppretthalde hobby- og fritidsaktivitetar, grøne lunger, med meir. Vi vil også stille krav til at tur og naturområde ikkje vert regulerte til nye bygg og byggjefelt. Raudt vil bidra til ein heilskapleg kommuneplan som ivaretek menneske og natur, utan at vert undergrave av stadige dispensasjonsvedtak frå uansvarlege politikarar som gjer knefall for private kapitalistiske interesser. Raudt ynskjer vil stoppa dispensasjonar som er i strid med kommuneplanen.

Nei til all rasisme!

Raudt seier nei til all rasisme. Stord er eit fleirkulturelt samfunn, og det er viktig å ta vare på det kulturelle mangfaldet. Integrering avheng av gjensidig forståing og respekt.

Raudt Stord vil:

 • Styrke antirasistiske haldningar i skuleverket. Gjere Stord til ein ­antirasistisk sone. Seie nei til rasisme og framandhat.
 • Gje våre nye landskvinner og menn god undervisning og jobb i Stord kommune.