Siste nytt

Nye åtak på kystsamfunna

Nye åtak på kystsamfunna

For folk som bur langs kysten, særleg i nord, er dei gjentekne forsøka på å endra vilkåra for dei kystnære fiskeria eit hovudtema i valkampen i 2017. Regjeringa har lagt konklusjonen til Eidesen-utvalet ut på høyring. Utvalet sin rapport, «Et fremtidsrettet kvotesystem», følgjer opp tidlegare forsøk på å ta dei marine ressursane frå kystbefolkninga, og rasera utsiktene til å oppretthalda aktivitet, busetnad og livskraft langs kysten. Dette bryt direkte med dagens lovverk, mellom anna Havressurslova, men høgrekreftene bryr seg lite om det. Kampen mot sentralisering og dei store kapitalinteressene sin offensive kamp for å overta full kontroll over fiskeressursane, er eit viktig mål. Frie marknadskrefter og store kapitalinteresser skal ikkje få rå over fiskeria. Dette må me stoppa, og det er framleis mogleg.

For eit livskraftig distrikts-Noreg

For eit livskraftig distrikts-Noreg

Raudt støttar det gryande opprøret i distrikts-Noreg. Gjennom fleire år har stadig fleire tilbod vorte svekka eller fjerna. Akuttfunksjonar, fødetilbod og ambulansetransport vert sentralisert, ikkje berre i Helse Fonna, men i heile landet. Det same skjer med skattekontor, rettsinstansar og polititenester. Fiskeressursane vert gjevne til ei handfull trålarreiarar og landbruket vert bygd ned. Ferje- og snøggbåttilboda vert reduserte eller fjerna, og regjeringa vil bruka tvang for å slå saman kommunar og fylkeskommunar. Dette fører til at folk misser jobbane sine, det svekkjer demokratiet, skapar uvisse og utryggheit, og det vert nesten umogleg for mange menneske å etablera seg. No har folk fått nok!

Frisk skuledebatt på Stord vgs

Frisk skuledebatt på Stord vgs

Tomine Sandal frå Raud Ungdom sparka godt frå seg i skuledebatten på Stord vidaregåande.

Kontakt oss

Leiar

Mohamed Kallel