Tunet - Innsyn i krav om lovlighetskontroll og kommunens svar

Tirsdag 2.juni valgte våre tre representanter i kommunestyret å ta steget om å kreve lovlighetskontroll av vedtaket om nedleggelse av Tunet bofellesskap.

Det har blåst mye rundt nedleggelsen av Tunet. I den første behandlingen av saken valgte hovedutvalg helse og omsorg å holde nedleggelsen i bero inntil det hadde vært en ryddig prosess med drøftinger og medvirkning av de parter som i henhold til lov- og avtaleverk har rett til det. Siden dette ikke hadde blitt gjort og hovedutvalget på tross av sitt eget vedtak vedtok nedleggelse av Tunet, så våre tre representanter i kommunestyret at det her var et stort behov for å ettergå vedtaket i sømmene. 21.mai publiserte vi en artikkel her med argumenter for at det var tydelig brudd på drøftingsplikten i denne saken. Det i kombinasjon med manglende medvirking av råd og personer som omfattes av kommuneloven § 5-12 gjorde at vi sendte inn et krav om lovlighetskontroll:

Krav om lovlighetskontroll

Med denne henvendelsen ber undertegnede kommunestyrerepresentanter om at departementet vurderer lovligheten av vedtak i sak PS 11/20 gjort av Hovedutvalg helse og omsorg i Steinkjer kommune.

Lovhenvisning

· Kommuneloven § 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom

· Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) (FOR-2019-06-17-727)

· Kommuneloven § 27-1. Lovlighetskontroll

Beskrivelse av saken

Bakgrunn for henvendelsen er to vedtak i Hovedutvalg helse og omsorg, ett den 28. januar (sak PS 3/20) og ett den 12. mai (sak PS 11/20). I begge disse sakene savnes ivaretakelse av medvirkningsplikten, jf. kommuneloven §5-12 og tilhørende forskrift om medvirkningsordninger (FOR-2019-06-17-727).

I januar 2020 fikk Hovedutvalget seg forelagt et forslag til vedtak om nedlegging av Tunet, et bofellesskap for utviklingshemmete som har virka til beboernes og pårørendes store tilfredshet både på grunn av praktisk utforming og på grunn av de ansattes vennlighet og høye faglige nivå. De som bor i Tunet er trygge, noe som er av stor verdi for mennesker som gjerne har problemer med å uttrykke seg.

Forslaget om nedlegging var fremma av kommunedirektøren og begrunna med behov for innsparing. (I parentes bemerkes at Steinkjer kommune ifølge tall fra SSB ikke ser ut til å bruke mer penger på helse og omsorg pr 10 000 innbygger eller pr bruker enn sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnitt, heller mindre).

Forslaget fikk sterk motbør i hovedutvalget fordi råd for funksjonshemmete ikke hadde fått anledning til å sette seg inn i saken slik at man fikk en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder utviklingshemmete, slik forskriften forutsetter. Vedtaket som utvalget gjorde var enstemmig:

«Det gjøres ingen endringer ved Tunet bofellesskap nå. Før det konkluderes, må det gjennomføres en grundigere prosess, med god involvering av brukere og deres pårørende, ansatte, tillitsvalgte og aktuelle råd og utvalg, og som avklarer hvilke aktuelle botilbud brukerne kan få tilbud om.»

Ingen av påleggene som hovedutvalget viste til, var blitt satt i verk før utvalgsmøtet den 28. januar. Beboernes pårørende var blitt varsla om nedleggingsforslaget tre dager i forveien.

Med utvalgets vedtak 28.01.20 venta både pårørende og ansatte på å bli involvert i en prosess slik som forskriften gir klar beskjed om. Ingen invitasjon kom, men den 12. mai forela kommunedirektøren et nytt forslag om nedlegging, fremdeles uten å rådføre seg med råd eller pårørende. Det forelå ingen nye momenter i saken heller, bortsett fra et tidsskjema om samtaler med personale og pårørende etter at vedtaket om nedlegging var gjort, ikke før det konkluderes, slik hovedutvalget hadde pålagt administrasjonen å gjøre.

Først to dager seinere fikk de involverte råd, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) kjennskap til hva som hadde foregått. Det viste seg da at Hovedutvalget enstemmig hadde sett bort fra sitt vedtak den 28. januar, og vedtok at

«Hovedutvalget for helse og omsorg visert til forslaget om nedleggelse av Tunet bosenter som et av flere tiltak for å nå et uspesifisert (sic) innsparingskrav på 7,7 mill i 2020 og mener den skisserte tidsplanen for arbeidet gir en tilstrekkelig trygghet for at brukere/pårørende og ansatte blir godt ivaretatt i prosessen.»

Like fullt som saksforberedelsen før hovedutvalgsmøtet den 28. januar var for dårlig, like ens virker saksforberedelsen før møtet den 12. mai klanderverdig, særlig sett i lys av hovedutvalgets tidligere, og rimelige, krav om at konsultasjoner med råd og pårørende måtte foregå før nedleggingsvedtaket.

Konklusjon

Vi ber om at departementet vurderer lovligheten av vedtaket den 12. mai (sak PS 11/20) grunnet manglende medvirkning, jf. kommuneloven §5-12 og tilhørende forskrift om medvirkningsordninger (FOR-2019-06-17-727).

To dager senere, torsdag 4.juni, sendte kommunen ved administrasjon ut følgende informasjon til pårørende, brukere, evt. verger og ansatte ved Tunet bofellesskap:

Saken vedr. Tunet bofellesskap er ikke behandlet i samsvar med kommunelovens §5-12, jf. forskrift om medvirkningsordningen, hvor det fremgår at rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Slike saker skal forelegges rådene så tidlig at uttalelse fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av sakene. Uttalelse fra rådene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådene vil i løpet av kort tid få saken til uttalelse, og administrasjonen vil avholde et møte med rådene innen utgangen av neste uke. I påvente av ny saksbehandling i hovedutvalg for helse og omsorg (HHO) vil prosessen stilles i bero.

Tillitsvalgte sin uttalelse fulgte saken til møtet i HHO i januar 2020, men administrasjonen vil kalle inn organisasjonene til formelt drøftingsmøte så snart som mulig.

Dette til orientering.

Vi håper nå på en videre prosess som forholder seg til lov- og avtaleverk og at alle berørte parter både får tid og informasjon til å sette seg inn i saken. Kommer du skjevt ut av hoppkanten, men dog får rettet deg opp i svevet, så skal det godt gjøres å lande langt ned i bakken. Denne videre prosessen vil også definere rammene for behandlingen av masterplanen i helse.

Referanse, innlegg fra 21.mai: https://roedt.no/steinkjer/nedleggelsen-av-tunet-et-avtalebrudd