Nedleggelsen av Tunet - et avtalebrudd?

På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er Tunet bofellesskap vedtatt nedlagt som en følge av et uspesifisert innsparingskrav i enhet helse. Vi i Rødt mener at det er problematisk og vil i dette innlegget drøfte hvorvidt det er et avtalebrudd som det trengs en rettstvist på.

I hovedutvalg for helse og omsorg, 28.januar, ble vi kjent med hvilke tiltak som ble foreslått for å innfri et uspesifisert innsparingskrav på 7 700 000,-. Blant tiltakten som ble foreslått lå det inne et forslag om å legge ned Tunet bofellesskap. Pasientgruppen ved Tunet er eldre med fysisk og psykisk funksjonshemming. I møtet ble det enstemmig flertall blant politikerne om å ikke gjøre noen grep ved Tunet:

"4. Det gjøres ingen endringer ved Tunet bofellesskap nå. Før det konkluderes, må det gjennomføres en grundigere prosess, med god involvering av brukere og deres pårørende, ansatte, tillitsvalgte og aktuelle råd og utvalg, og som avklarer hvilke eventuelt alternative botilbud brukerne kan få tilbud om. Dette må også ses i sammenheng med den såkalte masterplanen for omsorgen som legges fram om kort tid."

Dette vedtaket i hovedutvalget er i tråd med hovedavtalen mellom partene på området hvor det står ganske tydelig at arbeidsgiver har en drøftingsplikt ved omorganisering:

Fra hovedavtalen: "§ 1-4-1 Omorganisering Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder: • omorganisering/omlegging av driften • rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser • informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc-grupper, bestemmelser om tidsplan, prosedyrer ved nedbemanning/oppsigelse, prosedyrer ved utlysing/kunngjøring av nye stillinger og mulige alternative løsningsmodeller ved avgang (som f.eks. bruk av AFP, utdanningspermisjon/ stipend, etterlønnsordning)."

I KS sitt rundskriv, B/1-2020, til kommunene, datert 11.februar, 2020, er dette å lese om drøftingsplikten:

"Informasjon og drøftinger - HA del B §§ 1-4-1, 1-4-2 og 3-1 Drøftingsplikten etter Hovedavtalen bygger på prinsippet om at de tillitsvalgte, som representanter for de ansatte, gjennom drøftinger skal kunne påvirke beslutninger før arbeidsgiver treffer avgjørelse. Det er således arbeidsgiver som har ansvar for at slike drøftinger skjer tidligst mulig, før endelig beslutning fattes. Informasjonsmøter, deltakelse i utvalg/arbeidsgrupper/ad-hoc grupper eller høringer erstatter ikke drøftingsretten etter Hovedavtalen..."

Siden 28.januar er vi både blitt kjent med en månedsrapport februar som viser en ubalanse i kommunens driftsøkonomi og Masterplanen for helse- og omsorgssektoren. Ubalansen i driftsøkonomien førte til at formannskapet var tydelige om behovet for å sette i gang et arbeid for å redusere avvik og synliggjøre inndekning av overskridelser. I den forbindelse ble det vesentlig å gjennomføre de innsparingskravene som allerede lå på bordet før månedsrapport februar viste ubalanse i driftsøkonomien. Det ga fortgang i prosessen om å legge ned Tunet bofellesskap.

Drøftingsplikten etter Hovedavtalen bygger på prinsippet om at de tillitsvalgte, som representanter for de ansatte, gjennom drøftinger skal kunne påvirke beslutninger før arbeidsgiver treffer avgjørelse.

12.mai, i hovedutvalg for helse og omsorg, ble saken på ny tatt opp. Siden 28.januar har det ikke vært en grundig prosess i tråd med punkt 4., viser til sitat lengre opp, og hovedavtalens paragraf 1-4-1. Både ansatte, tillitsvalgte, pårørende og brukerorganisasjoner har ventet på å bli involvert. På bakgrunn av en skissert tidsplan for involvering ETTER vedtak om nedleggelse vender hovedutvalgets medlemmer ryggen til sitt eget vedtak fra 28.januar.

"Hovedutvalg for helse og omsorg viser til forslag om nedleggelse av Tunet bosenter som et av flere tiltak for å nå et uspesifisert innsparingskrav på 7,7 mill i 2020 og mener at den skisserte tidsplanen for arbeidet gir tilstrekkelig trygghet for at brukere/pårørende og ansatte blir godt ivaretatt i prosessen."

Vi i Rødt stiller spørsmål om hvorvidt det har vært et avtalebrudd på hovedavtalens bestemmelser. I rundskrivet fra 11.februar står det tydelig at: "...de tillitsvalgte, som representanter for de ansatte, gjennom drøftinger skal kunne påvirke beslutninger før arbeidsgiver treffer avgjørelse."

Det avgjørende her er "...før arbeidsgiver treffer avgjørelse."

Hvis det her viser seg at det har vært et brudd på hovedavtalens bestemmelser om drøftingsplikt, som det tyder på, så hadde det vært interessant å se hvordan saken hadde endt om arbeidstakerorganisasjonene hadde framsatt et krav om et forhandlingsmøte i henhold til § 7-1 i Hovedavtalens del A:

"§ 7-1 Tvist om en tariffavtales forståelse eller gyldighet skal søkes løst ved lokale forhandlinger.

Tidspunkt for forhandlingsmøte skal avtales innen 14 dager etter at en av partene skriftlig har fremsatt krav om det. Forhandlingsmøtet skal være avholdt senest innen én måned, med mindre partene blir enige om noe annet."