Program


Valgprogram for Rødt Stavanger 2019 – 2023

På tide med et rødt skifte i Stavanger

Det er på høy tid med et skifte i Stavanger. De siste 24 årene har Høyre styrt byen vår. Resultatet er en by der avstanden mellom fattig og rik blir større og større.

I en av de rikeste byene, i et av de rikeste landene i verden, vokser mange tusen barn opp i fattigdom. Ordføreren og topplederne i kommunen hever millionlønninger, mens flere tusen hardtarbeidende kvinner i Stavanger blir minstepensjonister. På utesteder, hvor en øl koster 94 kroner, betales de ansatte ikke engang den lovpålagte minstelønna på 161 kroner i timen. Der noen eier og leier ut titalls leiligheter, sliter andre med å finne seg et sted å bo. Slik skal ikke byen vår være.

I Rødt mener vi at det er mulig å gjøre noe med dette. I motsetning til de store partiene godtar vi ikke en verden hvor de rike vinner og de fattige taper. Vi trenger et skifte i byen, slik at folks behov settes først. Det skal bli slutt på at rike utbyggere gjør avtaler med politikerne på Rådhuset om ­hvordan byen vår skal se ut.

Det er på tide med et skifte i Stavanger, og Rødt er en garantist for det.

Vi mener at når du først skal gjøre noe, så er det like greit å gjøre det ­skikkelig. Derfor bør du stemme Rødt i høst.

Det skal ikke være forskjell på folk i Stavanger

Stavanger er en veldig rik by i et veldig rikt land. Likevel vokser 3000 barn opp i fattigdom i byen vår. Forskjellene mellom fattig og rik er større her enn både i Bergen og Trondheim. En ny underklasse er i ferd med å vokse fram, ikke minst blant dem som går på trygd eller sosialhjelp. Det kan vi i Rødt ikke godta. Vi går til valg på å gjøre noe med ulikhetene i Stavanger.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Holde barnetrygd utenfor beregning av sosialhjelp, slik at også de aller fattigste familiene får glede av barnetrygden.
 • Øke eiendomsskatten på de dyreste boligene for å sikre kommunen rom til nye velferdssatsinger.
 • Heve satsene for sosialhjelp til et nivå som sikrer en god levestandard.

Velferd skal ikke være butikk

Våre penger skal brukes på å levere gode tilbud til innbyggerne, ikke overskudd til velferdsprofitører. I Stavanger driver store kommersielle konsern barnehager, sykehjem, rusomsorg og barnevern på kommunens regning. Ideelle og frivillige blir skviset i konkurranse med store private konsern.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Sikre at alle nye barnehager drives i kommunal regi eller av ideelle ­private aktører.
 • Ta tilbake kommunale tjenester som i dag drives av kommersielle ­aktører.
 • Føre strenge tilsyn med hvordan kommersielle barnehager bruker ­kommunale tilskudd.

De folkevalgte er til for folk, ikke omvendt

Stavangers ordfører er blant landets høyest lønte. En rekke av kommunens politikere og ledere hever millionlønninger, og tjener vesentlig mer enn hva en stortingsrepresentant gjør. Samtidig sitter en rekke av kommunens politikere på lukrative styreverv i kommunale foretak og interkommunale selskaper. Rødt vil ikke godta at byens folkevalgte tjener tre-fire ganger mer enn vanlig kommunalt ansatte.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Senke lønningene til folkevalgte og ledere i kommunen, slik at ingen ansatte skal tjene mer enn 8 ganger Folketrygdens grunnbeløp (ca. 775.000 kroner i året).
 • Kutte ut gratis alkohol på fester i kommunens regi.
 • Gjennomgå alle styrehonorarer i kommunale foretak og selskaper, med sikte på å få ned kostnadsnivået.

En by der det er trygt å jobbe

Lovløse tilstander råder i store deler av norsk arbeidsliv. Både som arbeids­giver og som innkjøper har vi et ansvar for å sikre gode lønns- og arbeids­vilkår for alle som jobber i kommunen. Rødt vil sammen med fag­bevegelsen stå fremst i kampen mot sosial dumping. De ansatte er Stavanger ­kommunes største ressurs. I dag tynges de ned av skjema- og ­rapporteringskrav. Rødt vil sikre kommunens ansatte tid til å gjøre jobben sin.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Innføre Oslo/Telemarks-modellen for å sikre gode lønns- og arbeids­vilkår i alle selskaper som jobber for kommunen.
 • Frata alle serveringssteder som ikke betaler lovfestet minstelønn etter gjeldende tariff skjenkebevillingen.
 • Fjerne den byråkratiske bestiller/utfører-modellen, og innføre en tillits­reform i kommunen som sikrer at de ansatte får tid til å gjøre jobben sin.

Stavanger for innbyggerne, ikke for utbyggerne

I dag er det utbyggernes, og ikke innbyggerne som får bestemme i Stavanger. Planene om å overlate store deler av Paradis-tomta til nye kontorer til Kjell Inge Røkkes oljeselskap, Aker BP, er et godt eksempel på dette. Det ­viser hvordan helhetlige hensyn til byutvikling og medvirkning fra ­innbyggerne havner i bakgrunnen når det er store penger å tjene. Rødt ­mener Stavanger må fortettes på en skånsom måte, uten at vi bygger så høyt og tett at det går utover bokvalitet og bymiljø.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Stoppe Base Property, Bane Nor og Kjell Inge Røkkes planer om gigantutbygging i Paradis.
 • Hindre utbygging av nye høyhus i kommunen. Høyhus over åtte etasjer skal bare unntaksvis godtas.
 • Verne om matjord, særlig i gamle Finnøy og Rennesøy kommune.

Verdier må skapes før de kan deles

De neste tiårene må norsk olje- og gassvirksomhet fases ut. Rødt ønsker seg en styrt utfasing framfor en markedsstyrt kollaps i oljeindustrien. Rødt i Stavanger er mot å sette en sluttdato for norsk olje og gassvirksomhet. Som kommune må vi allerede nå bidra til å bygge opp nye, grønne og lønn­somme næringer ved siden av oljå. Nøkkelen til en vellykket omstilling er å bruke kompetansen arbeiderne i oljeindustrien har. Rødt er mot at arbeidsvilkår og sikkerhet i oljeindustrien ofres når kostnader kuttes.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Sikre arealer til ny og eksisterende industri, ikke minst i området rundt Rosenberg verft.
 • Opprette anlegg for karbonfangst og lagring på Ivars bosstømmingsanlegg på Forus.
 • Utvikle en bærekraftig og klimavennlig oppdrettsnæring, med vekt på å ta inn flere arter i oppdretten. Dyrevelferd må prioriteres.

En ny eldre- og seniorpolitikk

Eldre er ikke en homogen gruppe. I dag er mange eldre mennesker en ubenyttet ressurs i samfunnet. Mange kan fortsatt bidra i arbeidslivet, og Rødt vil sikre likebehandling av eldre ved ansettelser i kommunen. For andre er ikke lenger jobb et alternativ, og disse må sikres en trygg og omsorgsfull alderdom. Stavanger har over 2000 minstepensjonister, de aller fleste ­kvinner. Rødt vil arbeide for å sikre disse en rettferdig pensjon, blant annet ved å gi Pensjonistforbundet forhandlingsrett i pensjonsoppgjøret.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Fjerne sykehjemskøene og styrke bemanningen på alle plan.
 • Bygge sentrumsnære seniorleiligheter og boligtun.
 • Opprette egne kjøkken på sykehjemmene, og ansette flere kokker.

En by alle har råd å bo i

Boligprisene i Stavanger er skyhøye, og mange unge sliter med å få seg leilighet. Vi i Rødt mener det er tydelig at dagens boligmarked ikke fungerer, og at den sosiale boligpolitikken må gjenreises. Kommunen kan selv ta grep for å bøte på uretten, ved å utvikle nye, rimelige utleieboliger og etablere leie til eie-ordninger som kan hjelpe flere til å kjøpe seg bolig.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Etablere et kommunalt tomteselskap etter Sandnes-modellen, hvor utbyggere konkurrerer om å få bygge de beste og rimeligste boligene, og hvor kjøperne får gode betingelser.
 • Sikre at kommunen kjøper 10 prosent av alle nye boliger til kostpris for åleie ut rimelig.
 • Etablere leie til eie-ordninger for å hjelpe flere inn på boligmarkedet.

Bedre og billigere sosial­boliger

For dem som bor i kommunens sosialboliger er forholdene for dårlige. Det må settes av nok penger til å vedlikeholde disse boligene, og gjennomføres regelmessige kontroller for å hindre at boligene forfaller. Samtidig er leieprisene i slike boliger for høye. Det gir ingen mening at private eliteskoler får subsidiert leie i byen samtidig som sosialhjelpsmottakere må betale markeds­pris. De som bor i slike boliger har i tillegg behov for tettere og ­bedre oppfølging enn de får fra kommunen i dag.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Redusere leien på kommunale boliger.
 • Spre kommunale boliger utover byen for å hindre ghettofisering.
 • Få på plass klare retningslinjer for å styrke kommunikasjon mellom bolig­kontoret og psykiatrisk helsevesen, OBS-team, LAR, brannvesen og andre hjelpeapparat.

En miljøvennlig by

Stavanger kommune har satt seg svært ambisiøse klimamål. 80 prosent av kommunens klimagassutslipp skal kuttes innen 2030. Da kan vi ikke ­akseptere den voldsomme cruiseturismen som kommunen har sett de siste årene. Cruiseskipene må flyttes ut av Vågen. I tillegg blir bompenger brukt for å finansiere store og dyre veiprosjekter. Rødt er mot bompenger, og krever at staten må finansiere nye store infrastrukturprosjekter. I stedet for å bygge nye milliardtunneler vil vi satse på kollektivtrafikk og bybane i ­Stavanger.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Innføre en maksgrense på ett cruiseanløp i uka. Prioritere cruise­båtermed lave utslipp.
 • Realisere bybanen.
 • Si nei til nye bompengeprosjekter og innføre prøveordning med gratis kollektivtrafikk på enkelte bussruter i kommunen.

Stavangerskolen

I dag er Stavangerskolen sulteforet. Flere av byens skoler melder om mangel på lærere og klasserom, og de har problemer med å gi elevene det tilbudet de har krav på. Stavanger må bli en attraktiv kommune å være lærer i. Kommunen må ta grep for å ansette flere kvalifiserte lærere. Rødt sier nei til nye private eliteskoler og vil konsentrere ressursene om fellesskolen. Vi vil ikke godta at skolen bli salderingspost i kommunens budsjetter, og vil øke derfor bevilgningene til Stavangerskolen. For de minste elevene i skolen er læringspresset altfor stort. Rødt ønsker større vekt på lek for de minste.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Øke rammebetingelsene for Stavangerskolen, slik at Lærernormen for grunnskolen kan bli gjennomført (15 elever på 1-4 trinn, og 20 på 5-10 trinn).
 • Fjerne egenandelene i SFO.
 • Gi et gratis skolemåltid til alle.

Barna er Stavangers framtid

Hver dag overlater byens barnefamilier sine små til kommunen. De ansatte som jobber i barnehagene gjør sitt aller beste, men dessverre har hver og en av dem altfor mange barn å passe på. Rødt går til valg på å redusere gruppestørrelsen kraftig. I dag opplever mange et stadig større læringspress i barnehagen. I Rødt mener vi at den beste læringen skjer gjennom barns naturlige lek, ikke målstyrte aktiviteter og testing. Flere steder i byen, som på Våland og Storhaug, er det nå mangel på barnehageplasser. Rødt vil sørge for at alle skal få en barnehageplass i nærheten av der de bor.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Redusere gruppestørrelsen i barnehagene slik at det blir maksimalt 9 barn på småbarnsavdelinger og 18 på storbarnsavdelinger.
 • Sikre alle barn rett til barnehageopptak det året de fyller ett år.
 • Etablere en kommunal vikarpool for barnehagene, slik at vikarer får tilbud om fast jobb.

En god by å bo i for kvinner

I dag stiller kvinner i andre rekke på flere områder i Stavanger. Kommunen har et av Norges mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Tidsklemma mange barnefamilier opplever gjør at kvinner i praksis presses ut i deltidsstillinger. Og i forbindelse med byggingen av nytt sykehus, vil vi sikre at intensjonen om et barseltilbud på mors og barns premisser overholdes.

I Stavanger sentrum er det i dag et åpent marked for salg av sex. I Rødt opplever vi at politiet er mer opptatt av å kontrollere om de prostituerte har gyldig visum enn å slå ned på organisert menneskehandel. Vi vil ikke godta at det selges sex midt i Stavanger sentrum.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Innføre prøveordning med 6-timers arbeidsdag i kommunen.
 • Sette av midler til en lokal likelønnspott for å motarbeide lønnsforskjeller i kommunen.
 • Fjerne sexistisk og retusjert reklame fra kommunale busskur og vegger.

Kulturen skal være for alle

Rødt ønsker seg en levende kulturby, der pengene følger lokale initiativer fremfor prestisjeprosjekter. Når markedet får styre alene, får vi et ­fattigere kulturliv.Det er kommunens oppgave å bidra til et variert kulturtilbud i hele kommunen. Bibliotek og kulturskole må styrkes, slik at alle får et godt, ­offentlig og gratis tilbud.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Hjelpe Rogaland Teater med å bygge et moderne teater.
 • Styrke kulturskoletilbudet i Bjergsted og i bydelene, samt fjerne alle egenandeler.
 • Sikre gode arbeids- og levekår for kunstnere gjennom rimelige arbeidslokaler og bedre støtteordninger.

Solidaritetskommunen

Det viktigste skillet i vårt samfunn er mellom fattige og rike. Rasisme, kvinneundertrykking og homofobi bidrar til splittelse, og flytter fokuset bort fra strukturene som gjør at noen få kan berike seg på andres bekostning. For sammen å kunne løse de store problemene i vårt samfunn, må vi aktivt arbeide for at alle mennesker skal behandles likt uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, alder, legning eller religion. Rødt vil at Stavanger skal være en åpen, solidarisk og antirasistisk kommune.

Rødt vil ha et skifte i Stavanger for å:

 • Sikre asylsøkere og papirløse samme tilgang til helsetjenester, barne­hage og skolegang som norske statsborgere. Arbeide aktivt mot ­diskriminering av personer med minoritetsbakgrunn i bolig- og arbeidsmarkedet.
 • Vedta en boikott av varer og tjenester fra selskaper som opererer i ­israelske bosetninger på okkupert palestinsk jord.
 • Etablere en holdningsskapende kampanje for lhbt-rettigheter i regi av kommunen på skoler og arbeidsplasser