Program


Valgprogram 2023 - 2027 for Rødt Stavanger

Last ned som PDF:

Kjære velger!

På tross av at vi de siste fire årene har arbeida målretta for å utjevne forskjeller i kommunen, øker fattigdommen fortsatt, særlig blant de av oss som mottar trygd eller sosialhjelp. Selv om barnetrygd nå holdes utenfor beregninga av sosialhjelp, flere barn får gratis skolemat, folk betaler mindre for SFO og omsorgstjenestene er styrket, står vi midt i ei priskrise. Kostnadene for energi, drivstoff og mat gjør at stadig flere sliter med å klare seg i hverdagen. Ja, kostnadene har blitt så høye at selv folk i arbeid nå opplever fattigdom. Slik kan vi ikke ha det i kommunen vår!

Rødt ønsker derfor et krafttak mot fattigdom i Stavanger, og vil arbeide systematisk med å redusere forskjeller på samtlige områder, fra bolig, kultur og byutvikling til helse og oppvekst. Vi må heve de som har minst gjennom omfordeling av ressurser, og arbeidslinja må skrotes som styrende prinsipp slik at ingen blir fanget i vedvarende fattigdom. Rødt Stavanger ønsker å sikre en god levestandard for alle innbyggere. Lave forskjeller styrker tilliten mellom folk, og skaper derfor et godt samfunn for både fattige og rike!

Rødt Stavanger vil

 • senke kommunale avgifter. Flate avgifter og gebyrer er usosiale og rammer hardest de som har minst
 • øke bunnfradrag for eiendomsskatt, og innføre høyere skatt for de dyreste boligene og for folk som eier flere boliger
 • at alle som arbeider for kommunen skal få tilbud om hele stillinger
 • styrke og utvide seriøsitetsbestemmelsene for offentlige anbud i Stavanger Kommune
 • øke sosialstønaden til SIFO-nivå, og sørge for at den ikke avkortes opp mot bostøtte
 • at konsekvensene for sosial ulikhet alltid skal vurderes før politiske vedtak fattes i kommunestyret, slik som vi allerede gjør med konsekvenser for klima og ytre miljø.
 • innføre et to-prissystem for strøm, der vanlig forbruk er rimelig, og luksusforbruk dyrt

Et rettferdig og trygt arbeidsliv

Lønns- og arbeidsforholdene er under press i samfunnet vårt. Bemanninga i mange bransjer er altfor lav, og økt innleie har ført til en negativ lønnsspiral og dårligere arbeidsbetingelser for mange grupper. Vi vil ha en kommune hvor det er trygt å jobbe, og der alle har et godt arbeidsmiljø. Både som arbeidsgiver og innkjøper har kommunen et ansvar, for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte.

Våre skattepenger skal gå til offentlig velferd, ikke privat profitt. Vi mener at barnehager, barnevernstjenester og eldreomsorg skal drives av kommunen, og ikke av private kommersielle aktører, for å sikre gode lønns- og arbeidsforhold for de ansatte.

Iveren etter å kutte kostnader i petroleumsnæringa har gått for langt. På tross av at oljeselskapene går med store overskudd, ser vi ei utvikling som går på bekostning av sikkerheten og helsa til oljearbeiderne. Dette er uakseptabelt.

Rødt Stavanger vil

 • støtte fagforeningenes kamp for et trygt og anstendig arbeidsliv
 • fortsette arbeidet med å fjerne den byråkratiske bestiller/utfører-modellen
 • fjerne unødvendige krav til rapportering, og innføre en tillitsreform i kommunen
 • utvide den kommunale vikarordninga vi har innført, og fase ut bruken av kommersielle bemanningsbyråer
 • styrke bemanninga i kommunen for å sikre at det er nok ansatte på jobb til å utføre de pålagte oppgavene
 • utestenge kommersielle aktører fra anbud. Barnevern, sykehjem og liknende skal drives av offentlige eller private, ideelle aktører
 • opprette et ressurssenter/rådgivningssenter for personer som opplever ulike former for trakassering på jobb
 • videreføre prosjektet med 6-timersdag i kommunen, og ha et langsiktig mål om 6-timersdag for alle

Bolig er en menneskerett, ikke en vare

Norge har et av de minst regulerte eiendomsmarkedene i Europa. Dette har ført til ei voldsom økning i bolig- og leiepriser og at mange står utenfor boligmarkedet. Rødt ønsker en kommune der alle har gode og egna boliger uavhengig av sosial og økonomisk status. Små og dyre leiligheter er bra for utbyggernes profitt, men dårlig for innbyggernes bokvalitet. Kommunen skal bidra til at det kommer flere rimelige boliger på markedet for folk med lav eller normal inntekt.

Vi må holde utleiere ansvarlige for boforhold og styrke leietakeres rettigheter slik at det blir sosialt rettferdige priser og gode levevilkår for leietakere. Både utleiere og leietakere skal få tilbud om rådgivning og veiledning om prissetting, ansvar og rettigheter.

Rødt Stavanger vil

 • at kommunen i større grad skal være byggherre for nye og rimelige boliger
 • utvide gruppa av innbyggere som kvalifiserer til kommunalt startlån
 • satse på ei leie-til-eie ordning der folk nedbetaler boligen gjennom innbetaling avleieutgifter
 • bygge flere rimelige og tilpassede seniorboliger sentralt i byen og studentboliger nær UiS
 • øke antallet kommunale boliger, og rehabilitere de eksisterende boligene
 • gjøre det enklere å få innvilga bytte av kommunal bolig
 • ha rimeligere leie for kommunale boliger
 • at kommunale boliger ikke selges på et kommersielt marked, men gjennom ei kommunal boligkjøpsordning for folk med lav inntekt

Byutvikling på innbyggernes og klimaets premisser

Rødt ønsker ei god stedsutvikling som skaper og bevarer mangfold, fellesskap og trivsel. Dårlig byutvikling skaper klasseskiller og forsterker levekårsutfordringer. Vi vil ha ei byutvikling på innbyggernes og klimaets premisser -ikke på utbyggernes.

Stavanger har store ambisjoner om å kutte klimautslipp - da må vi tenke annerledes om hvordan vi bygger. Det kan ta opptil 80 år før et nybygg utligner klimagassutslippet fra byggeprosessen. Det mest miljøvennlige bygget er det bygget som allerede står der. Både kommunen og utbygger må tenke ombruk og sirkulærøkonomi når nye bygg eller ombygginger planlegges.

Rødt Stavanger vil

 • sikre reell medbestemmelse fra innbyggerne i byutviklinga
 • utføre levekårsundersøkelser jevnlig, og bruke kunnskapen fra disse i stedsutviklinga
 • forhindre at arbeiderklassen og småbedrifter blir skvisa ut når områder endres
 • rehabilitere og bevare trehusbyen
 • bevare og gjenbruke bygg framfor at de rives, og stille krav om miljøvennlige materialvalg.
 • bygge ut Nytorget til beste for innbyggerne. Vi sier nei til riving av den gamle politistasjonen og nei til nytt underjordisk parkeringsanlegg
 • avvikle kommunale og interkommunale foretak, inkludert Stavangerregionen havn,og ta mer tilbake i kommunal regi
 • fjerne cruiseskipa fra Vågen!

Rettferdig klima- og miljøpolitikk

Rødt mener at en seriøs klimapolitikk forutsetter en seriøs kapitalismekritikk. Vi må bygge opp en bærekraftig økonomi som prioriterer folk over profitt. Politikken skal være solidarisk og rettferdig. Dette ­innebærer at de som forurenser skal betale, men også at de som har minst skal skånes. Ting skal skapes for å vare - det skal lønne seg å reparere framfor å kjøpe eller bygge nytt.

Transport, bygg- og anleggsbransjen står for opp mot halvparten av utslippene i Norge. Rødt vil jobbe for å gjøre bygg- og anleggsbransjen mer klimanøytral.

For å redusere utslippene, må flere reise kollektivt. Vi vil utbedre tilbudet i distriktene, og videreføre den gode ordninga med gratis kollektivtransport slik at alle har mulighet til å reise klimavennlig uavhengig av lommebok.

Rødt Stavanger vil

 • videreføre ordninga med gratis kollektivtransport for alle
 • bygge bybane mot UiS og nye SUS
 • innføre ei maksgrense på ett cruiseanløp i uka, og prioritere cruisebåter med lave utslipp
 • stille krav til utbyggere om bevaring og gjenbruk av eksisterende bygg og om bruk av materialer med lavest mulig klimautslipp
 • etablere ei støtteordning for grasrotinitiativ innen reparasjon, gjenbruk og utlån
 • jobbe for artsmangfold i kommunen, både i havet og på land, og få inn grønne tak og lommer i byrommet
 • øke støtten til natur- og dyrevernsorganisasjoner i Stavanger, og sikre dem egna lokaler

Ta krafta tilbake!

Vi kan ikke løse framtidas energibehov gjennom å rasere naturen. Vi må starte med å oppgradere og effektivisere de vannkraftverkene vi allerede har, før vi gjør flere inngrep. I stedet for å møte nye behov med stadig økt produksjon, må vi starte ei storstilt satsing på energieffektivisering. Strøm er nødvendig infrastruktur, og den skal brukes til å sikre arbeidsplasser og vanlige folks behov. Derfor skal vanlig forbruk være rimelig, mens overforbruk skal koste mer.

EØS-avtalen og ACER hindrer utviklinga av et energisystem som tjener Norge og befolkninga. Tilknytninga til den europeiske strømbørsen har ført til ei strømpriskrise, og både folk og bedrifter sliter med å klare de økte kostnadene. Høye priser og flate avgifter er usosialt, rammer de fattigste hardest, og bidrar til å øke forskjellene i samfunnet. Prisen må fastsettes til det beste for vårt næringsliv og for folk flest. Vi må ta krafta av børsen og gå ut av Acer.

Det er viktig at vi har kontroll over krafta. Dette har vært ei oppskrift for suksess både da vi bygde vannkraftverka våre, og da vi fant olja. Sju av de ti største eierselskapene i norsk vindkraft eies eller finansieres i dag gjennom skatteparadis. Dette er uakseptabelt.

Rødt Stavanger vil

 • etablere ei kommunal støtteordning med sosial profil for ENØK-tiltak som varmepumpe, etterisolering, og solceller
 • innføre et toprissystem for strøm der overforbruk er dyrt og vanlig bruk billig
 • ta krafta av Nord Pool-børsen, og bruke det offentlige eierskapet i Lyse til å sikre stabilt lave priser
 • arbeide for oppgradering av vannkraftverka som Lyse eier
 • si nei til alle nye konsesjonssøknader som gjelder vindkraft - både havvind og vindkraftverk på land
 • hindre at det bygges nye utenlandskabler
 • at krafta skal brukes til industri og klimakutt, og unngå at strømmen sløses på unødvendige, energikrevende oppgaver som kryptoutvinning

Et næringsliv som kommer alle til gode

Prisen på strøm er en av de største truslene mot næringslivet i Stavanger. Som største eier i Lyse har Stavanger kommune gode muligheter til å bruke eierskapet aktivt til beste for folk og bedrifter i regionen. Det innebærer å skrinlegge Lyses satsinger på vindkraft, nye kraftkabler til utlandet og etableringa av store datasentre på matjord og i urørt natur.

Stavanger har et rikt og variert næringsliv. Kommunen bør føre en aktiv politikk for å sikre verdiskaping og sysselsetting. Formålet bør hele veien være at verdiene som skapes, kommer folk flest til gode, framfor å havne i lommene på de få. Derfor vil vi satse på andre former for turisme enn cruise, prioritere sentrumshandel framfor store kjøpesentre og sikre arealer til industri og andre næringer som skaper jobber.

Stavanger og Vestlandet skal ta ei ledende rolle i overgangen til et klimavennlig samfunn. I løpet av de neste årene skal mange offshore-installasjoner fjernes. Rødt mener at jobben med å demontere disse bør legges til norske bedrifter langs kysten, og at materialene som frigjøres, gjenbrukes som råmaterialer for byggeindustrien på land. Ingen skip eller plattformer skal hogges opp på asiatiske strender!

Rødt Stavanger vil

 • bruke Lyse aktivt til å sikre industri- og næringsutvikling, framfor å maksimere kortsiktig utbytte
 • innføre ei kommunal strømstøtte til bedrifter med lokal forankring
 • sikre arealer til industri og næring i kommunen, ikke minst i området rundt Rosenberg verft
 • sikre ei bærekraftig og klimavennlig oppdrettsnæring gjennom gjennom krav til lukkede anlegg
 • satse på turisme som er mer lønnsom for det lokale næringslivet enn cruiseturisme
 • holde Stavanger sentrum levende. Butikklokaler i sentrum bør ikke stå tomme over tid, og kommunen bør engasjere seg for å fylle dem
 • støtte opp om lokalt næringsliv gjennom kommunale anbud
 • prioritere lokale aktører som skatter til Stavanger ved utleie av næringseiendom i kommunens eie

Ingen bonde - ingen mat

Stavanger ble etter sammenslåinga en av landets fremste landbrukskommuner. Det er derfor viktig at vi prioriterer landbruket, og sammen med deres interesseorganisasjoner utformer en politikk til det beste for både bønder, dyr og miljø.

Et bærekraftig landbruk og økt selvforsyning er viktigere enn noen gang. Landbruket er i dag under stort press, og stadig færre ønsker å arbeide som bønder. Kommunen har et ansvar for å skape gode rammebetingelser for landbruket, slik at bonden kan fokusere på å være bonde, og ikke være avhengig av fulltidsjobb ved siden av gårdsdrifta.

Vi ønsker et landbruk med god dyrevelferd som tar vare på kulturlandskap og er med på åsikre biologisk mangfold. Høyt produksjonspress, trang økonomi og lange arbeidsdager fører til en stressende arbeidssituasjon som går på bekostning av flere bønders psykiske helse. Bonden skal ha ei lønn å leve av og en helsefremmende arbeidsplass. God dyrevelferd starter med at bonden har det godt.

Rødt Stavanger vil

 • stoppe nedbygging av matjord
 • sikre god dyrevelferd hos husdyr og oppdrettsfisk
 • arbeide for ei lokal strømstøtteordning for landbruket og gi støtte til ENØK-tiltak som solkraft
 • at kommunen skal kjøpe inn lokale produkter, blant annet i skolen og helsetjenestene
 • jobbe for at bondens fysiske og psykiske helse blir ivaretatt, blant annet gjennom å styrke avløserordningene
 • endre insentivordninger slik at man fremmer kvalitet fremfor kvantitet.
 • styrke veterinærvaktordninga gjennom kommunale tilskudd, inkludert tilskudd til ei veterinærvaktordning for smådyr
 • støtte bøndenes arbeid for et mer miljøvennlig landbruk,blant annet gjennom å gi støtte til tiltak som reduserer energibruk og utslipp av klimagasser.

Alderdom uten fattigdom

Rundt 140 000 eldre lever på minstepensjon under fattigdomsgrensa - de fleste av disse er kvinner. Et av de viktigste tiltakene for å utjevne forskjeller blant eldre, er å bygge gode kommunale omsorgstjenester som sikrer alle den hjelpa de trenger, uavhengig av privatøkonomi. Omsorgstjenester er et offentlig ansvar, og skal ikke skyves over på enkeltindividet, pårørende og frivillige.

Stavangers mål er at eldre skal kunne bo lengst mulig i egne hjem gjennom bruk av trening og velferdsteknologi. Denne målsettinga kan imidlertid fort bli ei unnskyldning for å spare penger, eller kutte i heldøgnsomsorg - ei utvikling Rødt vil motvirke. Ensomhet blir regnet som den nye folkesykdommen, og stadig flere eldre sitter engstelige og redde i egne hjem. Vi må rette et større fokus mot mental helse, og likestille den med fysisk helse. Teknologi erstatter aldri mennesker.

Eldre er ingen homogen gruppe. I dag er mange eldre mennesker en ubenyttet ressurs i samfunnet, og kan fortsatt bidra i arbeidslivet. Rødt vil derfor kjempe mot aldersdiskriminering og sikre likebehandling av eldre ved ansettelser i kommunen.

Rødt Stavanger vil

 • bygge sykehjem på Revheim og Hundvåg, og tilstrekkelig med bofellesskap for å opprettholde en god dekningsgrad
 • bygge ut flere korttidsplasser på sykehjem slik at eldre som blir skrevet tidlig ut fra sykehuset, får den hjelpa, tryggheten og sikkerheten de har behov for
 • styrke grunnbemanninga ytterligere på sykehjem og i hjemmetjenesten
 • utvide tilbudet med dagsenter i bydelene, og fjerne ventelistene slik at alle har aktiviteter og sosialt fellesskap i nærheten av bostedet
 • ha en individuell plan og koordinator for personer med demens
 • tillegge fastlegens vurdering større vekt når man utreder eldres hjelpebehov
 • etablere et bedre støtteapparat for pårørende, og sikre reell brukermedvirkning
 • sikre god mat og stell etter behov til eldre som bor i egne hjem og mottar hjelp fra hjemmetjenesten

Til kamp mot helseforskjeller

Helseforskjellene øker i Norge. Folk med høy inntekt lever 6-8 år lenger enn andre, og fattige har i snitt dårligst helse. Det beste middelet mot økende helseforskjeller er et godt, offentlig helsetilbud der alle har lik tilgang til tjenestene. God helsehjelp skal ikke avhenge av om du har råd til privat forsikring.

De offentlige helsetjenestene er underfinansierte og underbemanna. Dårlig lønn og høy arbeidsbelastning bidrar til at sykepleiere og annet helsepersonell forlater yrket. Fastlegeordninga er i ei alvorlig krise, og tilbudet for psykisk helse og rusomsorg er både mangelfullt og fragmentert. Rødt vil styrke det offentlige helsetilbudet på alle nivåer, og kreve at oppgaver overført fra stat til kommune er fullfinansierte. Svake offentlige tjenester øker etterspørselen etter private alternativer, og skaper et todelt helsevesen.

Vi må styrke brukermedvirkninga og sikre at brukerorganisasjoner, pasientforeninger og fagforeninger involveres i utforminga av tjenestene.

Rødt Stavanger vil

 • bygge flere kommunale legesentre der fastleger får en forutsigbar arbeidshverdag og kan bruke tida på pasienter heller enn papirarbeid og byråkrati
 • opprette flere behandlings- og rehabiliteringsplasser, og styrke ettervernet for rusavhengige
 • at mennesker som mottar psykisk helsehjelp får en reell individuell plan, og egen koordinator
 • gjøre Stavanger til forsøkskommune for avbyråkratisering av helsetjenestene slik at det frigjøres mer ressurser til ansatte på golvet
 • opprette en lavterskel veiledningstjeneste knyttet til Helsehuset slik at brukere og pårørende skal kunne orientere seg i det psykiske helsetilbudet
 • kjempe mot at SUS legger ned sengeposter ved Sandnes DPS og andre distriktspsykiatriske sentre
 • forbedre kommunikasjon med og støtte til pårørende
 • innføre en kommunal rusreform der mennesker får hjelp, ikke straff

Styrk kulturen og kulturarbeiderne!

Alle skal få oppleve kultur uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, alder og geografi. Det er kommunens oppgave å bidra til et variert kulturtilbud i hele Stavanger. Vi må derfor satse mer på innbyggerinitiativ, bibliotek og kulturskole i bydelene, slik at alle får et godt, offentlig og gratis tilbud. Stavanger skal være en levende kulturby, der pengene følger lokale initiativer fremfor prestisjeprosjekter.

Også kulturarbeidere skal ha ei lønn de kan leve av. Mange kunstnere og kulturarbeidere står uten sikkerhetsnett i et usikkert arbeidsmarked, og er blant de mest lavtlønte i vårt samfunn. Rødt ønsker å prioritere det frie feltet, og skape tryggere og mer forutsigbare rammer for frilansere.

Rødt ønsker å styrke prinsippet om armlengdes avstand. Kulturlivet må få utvikle seg mest mulig på egne premisser slik at ytringsfriheten og den kunstneriske friheten styrkes, og vi sikrer åpne, demokratiske og faglige prosesser.

Rødt Stavanger vil

 • ta vare på og styrke kulturtilbud i bydelene, som Meieriet på Rennesøy og Otto-huset på Finnøy.
 • sette ned prisene på kulturarrangementer, utvide honnørordninger og øke bruken av studentrabatter
 • senke kontingenten for kulturskolen, og gjøre friplasser tilgjengelige for flere
 • stille krav om å betale tariff til større kulturinstitusjoner og festivaler som mottar kommunale midler
 • at kulturstøtte og -stipender skal indeksreguleres slik at også kulturarbeidere får ei lønnsutvikling på linje med resten av samfunnet
 • sikre kulturarbeidere ryddige arbeidsvilkår i institusjoner som mottar kommunal støtte gjennom krav om arbeidskontrakter, gode rutiner for varsling og etiske retningslinjer
 • sørge for at kulturinstitusjonene har gode og universelt utforma bygg slik at kultur blir tilgjengelig for alle. Rødt ønsker nye og egna lokaler for Rogaland Teater og Stavanger Kunstmuseum
 • jobbe for at kommunale tilskudd kommer lokale initiativ til gode fremfor kommersielle eventbyrå

En barnehage for barna, ikke for profitt

Barnehager er et offentlig ansvar, og skal drives av kommunen, supplert med ideelle aktører. Rødt vil at offentlige tilskudd og foreldrebetaling i sin helhet skal komme barna og de ansatte til gode, og ikke gå til profitt for kommersielle selskaper. Barnehageloven må endres slik at det i situasjoner med overkapasitet skal være mulig å nedjustere antall plasser i private barnehager og ikke bare i de kommunale.

Lav bemanning i barnehagene gjør at ansatte sliter seg ut, og det blir vanskelig å gi barna den støtta og hjelpa de trenger. Det stilles dessuten stadig høyere krav om å følge opp barnas individuelle behov. De ansatte får derfor mer ansvar og flere arbeidsoppgaver som må utføres i løpet av samme tidsrom. Rødt ønsker å styrke bemanninga i barnehagene.

Rødt mener at den beste læringa skjer gjennom barnas naturlige lek, og ikke målstyrte aktiviteter og testing. Leken skal alltid stå i sentrum for de yngste barna.

Rødt Stavanger vil

 • gi alle barn rett på barnehageplass i egen bydel
 • at alle nye barnehager skal bygges i offentlig regi
 • styrke bemanninga i barnehagene med en norm på minst én ansatt per to barn under tre år, og minst én per fem barn over tre år. Bemanningsnormen skal gjelde i hele åpningstida
 • knytte ansatte med ulike kompetanser til barnehagene som for eksempel fysioterapeuter, vernepleiere og personer med språkkompetanse
 • styrke den matfaglige kompetansen i barnehagene. Målet er at alle offentlige barnehager har en egen kokk slik at barna får næringsrik og god mat
 • ha en felles norm for tilvenning i barnehagene slik at alle barna får tilstrekkelig med tid til å etablere gode og trygge relasjoner
 • ha flere barnehageopptak i løpet av året

En skole med mindre press og prøver

Alle barn skal få samme muligheter uavhengig av sosial og økonomisk status. Rødt ønsker derfor en god offentlig fellesskole som rommer ulike pedagogiske retninger, og sier nei til nye privatskoler.

Lærerne er skolens viktigste ressurs, men har gjennom de siste tiårene blitt pålagt stadig flere arbeidsoppgaver. Rødt støtter lærernes krav til høyere lønn, og ønsker at lærerne skal få frigjort mer av tida til sine kjerneoppgaver i stedet for å bruke den til unødvendig byråkrati. Skolene har også et sterkt behov for ansatte med andre kompetanser som kan bistå og være en ressurs for lærerne.

Læringspresset i grunnskolen har blitt altfor høyt, og stadig flere barn sliter med psykiske utfordringer som resultat av økte krav og forventninger. Dette er særlig utfordrende for de yngste barna, og bidrar til at flere kommer skeivt ut allerede fra starten. Det må derfor legges større vekt på lek for de yngste elevene, og de må få tilstrekkelig med tid og hjelp til å bygge relasjoner med både jevnaldrende og voksne. Kultur og praktisk-estetiske fag må få en større plass i skolen. Rødt vil også begrense skjermbruken i Stavangerskolen, og at mobilforbudet i ungdomsskolen skal bestå.

Rødt Stavanger vil

 • redusere antallet elever i hver gruppe for å styrke tilpasset opplæring, og redusere ventetida for spesialpedagogisk utredning og hjelp
 • jobbe for at fagarbeidere, miljøarbeidere, miljøterapeuter, helsepersonell, og andre yrkesgrupper får en naturlig plass som en del av støttesystemet rundt elevene, og sikre gode helsetjenester til elever i videregående skole
 • utbedre tiltak for å hindre frafall i skolen og styrke tilbud om praktiske alternativer til klasseromsundervisning når det er nødvendig
 • at det skal følge egne ressurser med barn som ikke behersker norsk, slik at de får den hjelpa og støtten de har behov for
 • arbeide for at første klasse skal være ei førskoleklasse hvor læring primært foregår gjennom lek, fysisk utfoldelse og utforsking
 • styrke leksehjelpsordninga med pedagogisk personell på både skoler og bibliotek
 • fjerne foreldrebetaling i SFO
 • gi et gratis næringsrikt skolemåltid til alle, og sikre at det følger ressurser med

En trygg oppvekst for alle

Alle barn og unge har rett til å vokse opp i trygge omgivelser med tilbud i tråd med deres behov. En god og trygg barndom danner grunnlaget for et godt voksenliv. For å motvirke forskjeller og utenforskap, er det viktig at barn og unge har tilgang til et rikt tilbud av fritidsaktiviteter i nærmiljøet sitt, uavhengig av økonomi og sosial status.

Når unge faller utenfor fellesskapet eller lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, må vi ha et sterkt, offentlig sikkerhetsnett som kan hjelpe dem. Barnevernet skal styrkes gjennom en bemanningsnorm, frikjøp av ansatte til lovpålagt videreutdanning og ved å ansette folk med ulik kompetanse, som psykologer og jurister.

Et godt oppvekstmiljø skapes best gjennom gode og forpliktende samarbeid mellom offentlige myndigheter, frivillighet og innbyggerne. Barn, ungdom og pårørende må lyttes til og få medvirke når tilbudet deres skal utformes.

Rødt Stavanger vil

 • styrke barns rettssikkerhet og medvirkning i møte med sosiale tjenester
 • bedre barnevernets flerkulturelle forståelse og kompetanse
 • at barnevernet skal ha et godt, forebyggende lavterskeltilbud med veiledning til familier
 • rekruttere flere fosterhjem, og sikre god opplæring og oppfølging av disse
 • redusere prisene i breddeidretten og andre fritidstilbud
 • utvide ordningene for utlån av fritidsutstyr
 • gjøre skoler og idrettshaller mer tilgjengelige for lag og organisasjoner
 • utvide tilbudet med ungdomsklubber i alle bydeler og ansette folk med fagkompetanse

På lag med kvinner

I dag stiller kvinner i andre rekke på flere områder i Stavanger. Regionen har et av Norges mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Vi vil sikre at kommunen fremmer likestilling for sine ansatte, og styrke kunnskapen om kvinnehelse i de kommunale helsetjenestene. Vi vil arbeide for at intensjonen om et barseltilbud på mors og barns premisser overholdes når nytt sykehus bygges. Kvinner som har født, skal ikke sendes hjem kun timer etter fødsel.

Stavanger skal fortsatt være strippefri, og det skal ikke forekomme kjøp av sex. Politiet og kommunen må prioritere tiltak som sikrer prostituertes rettigheter samtidig som sexkjøpsloven håndheves og intensjonen i loven sikres.

Kvinnebevegelsen er den mest underfinansierte rettighetsbevegelsen. Vi vil sette av mer midler til å støtte lokale organisasjoner som jobber for likestilling og for kvinners rettigheter.

Rødt Stavanger vil

 • opprette en lokal likelønnspott for å motarbeide kjønnsbaserte lønnsforskjeller i kommunen
 • sette av penger til en egen søkbar pott for organisasjoner som jobber med kvinner og med likestillingsspørsmål
 • jobbe for at barselomsorgen fortsatt skal være en del av spesialisthelsetjenesten og ikke overføres til kommunene
 • sikre at exit-tiltak for prostituerte kommer inn i kommunens handlingsplaner og budsjett
 • at det skal være trygt for kvinner og jenter å gå på byen. Utesteder som ikke klarer å beskytte sine gjester mot vold, trakassering og overgrep skal miste skjenkeløyve ved gjentatte uønska hendelser
 • ta initiativ til et prosjekt sammen med SUS om forskning på kvinnehelse
 • styrke seksualundervisningen, inkludert grensesetting og samtykke

Like muligheter for alle grupper

Alle mennesker skal ha mulighet til å leve gode liv. Flere minoritetsgrupper opplever likevel systematisk diskriminering som hindrer dem fra å delta i samfunnet på lik linje med andre. Rødt vil arbeide for at alle mennesker skal få samme muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønnsuttrykk, alder, legning, religion eller funksjonsevne.

Arbeid er en viktig nøkkel til inkludering i fellesskapet. For minoritetsgrupper kan terskelen for deltakelse være unødvendig høy. Fordommer og manglende tilrettelegging bidrar til utenforskap. Inkluderende arbeidsliv skal være mer enn bare ord.

Samfunnet er i stor grad forma ut fra majoritetens behov. Det er derfor viktig og nødvendig å hente inn minoritetenes perspektiv, og la minoriteter medvirke både i saker som gjelder dem, og den generelle samfunnsutviklinga.

Rødt Stavanger vil

 • arbeide mot diskriminering av personer med minoritetsbakgrunn i bolig- og arbeidsmarkedet
 • styrke inkluderingsarbeidet for minoriteter i fritidsaktiviteter
 • sikre et tilstrekkelig tilbud om språkopplæring for nyankomne flyktninger
 • kjempe mot videre samlokalisering av avlastningsboliger for folk med funksjonsnedsettelser, og styrke tilbudet med flere små, vanlige boliger spredt rundt i kommunen
 • gjøre BPA-ordningen (Brukerstyrt personlig assistent) mer inkluderende og mindre komplisert å få innvilga
 • utvide arbeidstilbudet for folk med funksjonsnedsettelser, opprette flere varig tilrettelagte arbeidsplasser og sikre fagpersonell til støtte for dette
 • styrke miljøet for døve gjennom flere arbeidsplasser, og ansatte med sterk tegnspråklig kompetanse
 • øke kunnskapsnivået om LHBTQ+ blant helse- og omsorgspersonell
Godt valg!