Program


Valgprogram for Rødt Skien 2019 – 2023

Med Rødt mot forskjells-Skien

Rødt er et sosialistisk parti som kjemper for et samfunn med små forskjeller. Vi vil ha en kommune med et levende demokrati, bedre velferdsordninger og en bærekraftig utvikling.

Antallet barn i Skien som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt er høy og økende. Samtidig har vi fått «barnehagebaroner» i lokalsamfunnet vårt som tar ut profitt på mer enn 200 millioner kroner av våre skattepenger.

Rødt vil ha et sterkt offentlig tilbud der alle sikres et verdig liv. Vi er mot at private særinteresser skal berike seg på fellesskapets midler. Rødt er for omfordeling av verdier i samfunnet: større tilbakeføringer fra stat til kommune, og fra den private rikdommen hos de få til velferden for de mange.

Vi trenger en lokal motmakt mot regjeringens forskjellspolitikk. Derfor vil Rødt Skien jobbe for en profittfri velferd, et inkluderende og rettferdig arbeidsliv, en rettferdig miljøpolitikk, en sosial byplanlegging, en skole som reduserer forskjeller og en solidarisk og antirasistisk kommune.

Profittfri velferd

Rødt Skien vil sette en stopper for at skattepengene våre, som er satt av til velferd, skaper store formuer hos noen få private eiere, kjeder og internasjonale investorer. Disse velferdsprofitørene bryter ned de gode og rettferdige fellesskapsløsningene.

I Skien bruker kommunen rundt 230 millioner kroner i tilskudd til private barnehager, mot bare 170 millioner kroner på kommunale barnehager. Den største utgiften i en barnehage er lønn og pensjonsordninger til de ansatte. Når private kommersielle barnehager driver mer “effektivt” enn ­kommunale barnehager, betyr det dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. ­Forskjellen mellom kommunens tilskudd og barnehagens utgifter tar eierne ut som profitt. Dette er penger som skulle gå til barna, men som i stedet går rett i private lommer.

Rødt Skien vil:

 • At det fremtidige behovet for barnehageplasser skal dekkes gjennom bygging av kommunale barnehager.
 • Kommunalisere kommersielle barnehager der det er mulig.
 • Gjennomføre regelmessige, økonomiske tilsyn av private barnehager.
 • Si nei til alle forsøk på konkurranseutsetting og privatisering av velferdstjenester.

Arbeidsliv og næringsliv

Trygghet og rettigheter for lønnsarbeidere, og for de som mister jobben en periode, er avgjørende for et rettferdig samfunn og en god utvikling i Skien.

Rødt vil at alle ansatte i det nye sykehjemmet i Kverndalen skal ha faste og fulle stillinger. Heltidsstillinger gir bedre pensjon, høyere inntekt og en hverdag hvor de ansatte slipper å jakte på vikarjobber for å spe på inntekten. Det blir også bedre for brukerne å ha færre hjelpere å forholde seg til.

Vi vil styrke Skiensmodellen ytterligere i arbeidet for et seriøst og anstendig arbeidsliv, og for bærekraftige innkjøp. Bystyret vedtok allerede i 2014 at kommunen, i sin anbuds- og innkjøpspolitikk, skal bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver de fellesskapsverdiene samfunnet bygger på.

Den landskjente Skiensmodellen gjør at vi kan sette krav om faste ansettelser, om å ha faglærte arbeidere, om tariffavtaler og lærlingplasser. Og vi kan kreve innsyn i hvordan tjenestetilbyderne opererer, sånn at vi kan kontrollere hvordan de bruker ressursene våre. Det gir mer og bedre demokrati.

Den borgerlige regjeringen har fratatt kommunene retten til å ta inn eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner. I saken om datasenter på Gromstul har Skien bystyre, mot Rødts stemme, fritatt prosjektet helt for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §7.

Dermed må Rødt Skien melde pass når det, for eksempel, gjelder eiendomsbeskatning av store, multinasjonale aktører som ønsker å etablere seg i kommunen. Til gjengjeld vil vi arbeide for at slike aktører bidrar vesentlig til nødvendig infrastruktur og annet det er naturlig å etterspørre ved etablering av slike virksomheter.

Skien kommune skal ha et særlig blikk på etablering av miljørettet og bærekraftig industri og næringsliv, og kommunen skal aktivt støtte virksomheter som tar vare på våre rike natur- og landbruksressurser.

Rødt er opptatt av å få flere arbeidsplasser i Skien og er positive til å legge til rette for et datasenter i kommunen. Rødt ønsker også at de som etablerer næringsvirksomhet i kommunen, er bevisste på sitt samfunnsansvar og bidrar til fellesskapet. Det kan skje gjennom bruk av lokal arbeidskraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, betaling av skatt, bygging av infrastruktur og bidrag til veldedige formål. Rødt kommer til å være en pådriver for at de som bruker vannkrafta vår til verdiskapning, også bidrar til fellesskapet.

Rødt Skien vil:

 • At nye sykehjem skal bemannes med faste og hele stillinger.
 • Opprette en vikarpool med fast ansatte vikarer i helse- og omsorgstjenesten.
 • At heltidsstillinger skal være hovedregelen i helse- og omsorgssektoren.
 • Innføre forbud mot bemanningsbyråer.
 • Styrking Skiensmodellen ytterligere.
 • Bruke Skiensmodellen i alle sektorer hvor kommunen kjøper tjenester eller gir tilskudd til private.
 • Bare gi skjenke- og serveringsbevilling til virksomheter som har tariffavtaler med sine ansatte eller forplikter seg til å inngå slike avtaler.
 • Undersøke om kommunen kan etablere flere lavterskeljobber.
 • Kreve at Skien kommune i større omfang tar inn innvandrere, asylanter og flyktninger i praksis.
 • At kommunen vurderer egen drift og etablering av egne enheter før anbud utlyses.
 • Jobbe for at mest mulig av verdiskapingen fra nytt datasenter kommer fellesskapet til gode.

Miljøpolitikk og samferdsel

I 2019 har ungdom i Skien og over hele verden demonstrert for radikale endringer i klimapolitikken. Rødt stiller seg bak demonstrasjonene. Vi mener at kapitalismens jag etter vekst og ekspansjon hindrer de tiltak som trengs for å få bremse klimaendringene. I Skien ser vi dette tydelig i det som ble kalt Bypakke Grenland, men som nå skal hete Byvekstavtale Grenland. Dette er en langtidsplan som legger opp til at biltrafikken skal være som den er – den skal altså ikke reduseres. Rødt Skien vil stemme mot byvekstavtalen, som de fleste partiene støtter. Vi må ta klimasaken på alvor og arbeide for drastisk reduksjon i utslippene av klimagasser, ikke slå oss til ro med det byvekstavtalen omtaler som «nullvekst».

Rødt Skien vil redusere pengebruken på veiprosjekter og heller bruke midler på kollektivtrafikk og tiltak for gående og syklende. Det er godt dokumentert at økt veikapasitet betyr mer kjøring og dermed større utslipp av klimagasser. Med en massiv bedring av kollektivtilbudet kan vi gjøre det enklere for folk å la bilen stå, for vi tror mange ønsker å bidra til et bedre miljø dersom de får muligheten til det. Vi er mot bompenger, som vi mener er en usosial måte å finansiere samferdsel på. Rødt mener at finansiering og bygging av veier skal være et nasjonalt ansvar.

Rødt Skien vil:

 • Utvide kollektivtilbudet slik at det blir mulig å ta buss til jobb i stedet for å bruke bilen.
 • Ha gratis buss i rushtiden for å gjøre det attraktivt å velge buss istedenfor bil.
 • Hindre utbygging alle naturområder, grøntområder og jordbruksarealer.
 • Støtte organisasjoner som jobber for bedre dyrevelferd.
 • Ha klare krav i Skiensmodellen om å bruke kortreiste og klimavennlige varer.
 • Arbeide for at busskort og reisekort skal omfatte tog.
 • Styrke satsingen på gang- og sykkelveier.
 • Styrke vernet av biologisk mangfold og stimulere til tiltak som bevarer og utvikler artsmangfoldet i kommunen.
 • Gå imot bompengefinansiering av bypakke fase 2 (byvekstavtale).
 • Arbeide mot kostbare veiprosjekter i byvekstavtalen.
 • Få til en mer rettferdig innkreving av bompenger ved å vurdere plasseringen av dagens antennepunkter på nytt.
 • Gjeninnføre støtte til bompenger for folk med lav inntekt.
 • Utrede bomrabatt og gratis parkering ved kompiskjøring.
 • Finne tiltak som stimulerer til å sykle til arbeid.
 • Utrede muligheten for en jernbanestasjon i fjellet ved Landmannstorvet.

Byutvikling og kulturliv

Sosial byutvikling er et område vi prioriterer, og vi kommer til å ha et spesielt fokus på sosial boligbygging. I årene framover skal det bygges enda flere boliger i sentrum. Vi er opptatt av at sentrum og boligene langs vassdraget ikke skal være forbeholdt velstående pensjonister.

Vi trenger en moderne og sosial boligpolitikk som gjør at sentrum blir et boområde for alle. Det er spesielt viktig å gi unge i etableringsfasen en mulighet til å eie en leilighet i sentrum. Det skaper byliv. Her må vi bruke de virkemidlene vi har til rådighet som reguleringsmyndighet.

En sosial boligpolitikk er nødvendig for å skape en inkluderende by. Boligbygging som imøtekommer flere enn de kjøpesterke, er også en nøkkel til mindre forskjeller blant oss. For boligmarkedet er en ulikhetsmaskin. Ulikhet går i arv fra foreldre til barn. Unge uten økonomisk drahjelp fra foreldre har store problemer med å kjøpe egen bolig. Sånn kan vi ikke ha det.

I kommuneplanen står det at Skien skal ha «en aktiv boligpolitikk som bidrar til likeverdige levekår…» Den utfordringen tar Rødt. Vi vil ha en aktiv boligpolitikk der en viss andel av alle leiligheter som bygges innenfor bybåndet, skal planlegges som prisregulerte boliger utenfor markedet.

Rødt vil at kommunen skal være byggherre og eier av kommunale bygg. Derfor bør det planlagte Ibsenbiblioteket ligge i Kulturkvartalet.

Rødt Skien vil:

 • At en viss andel av alle leiligheter som bygges, skal planlegges som prisregulerte boliger utenfor markedet.
 • At kommunen kjøper tomtearealer for tilrettelegging av rimelige eneboliger eller tomter til selvkost.
 • Gjeninnsette kommunen som byggherre og eier av kommunale bygg.
 • Stimulere til at flest mulig kan bruke kommunens Leie til eie-ordning for å bli herre i eget hus.
 • Utrede rehabilitering og modernisering av kommunale bygg som realistiske alternativer til nybygg.
 • Styrke vedlikeholdet av kommunale bygg og kommunal infrastruktur.
 • At utskiftingen av gamle vannledninger sikres nok penger og jevn framdrift
 • Sikre jevn framdrift av kystveien langs vassdraget.
 • Gå imot alle forsøk på å privatisere strandsonen.
 • Være vaktbikkje for god byggeskikk og god arkitektur.
 • Støtte forslag om fasaderåd og innføre en overordnet arkitekturplan for Skien.
 • Arbeide for at Åfoss får gang- og sykkelvei langs Rambergveien.
 • Gjøre sentrum bedre egnet for fotgjengere og syklister, for eksempel ved å gjøre veien for biler smalere og bruke plassen til å bygge sykkelfelt og bedre fortau.
 • At det nye Ibsenbiblioteket bygges ved Ibsenhuset i kommunal regi.
 • Arbeide for at Gulset og Klyve får bydelshus.
 • Gå mot kommunesammenslåinger.
 • Styrke lokalutvalgenes rolle i lokaldemokratiet.
 • Styrke den politiske rollen til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet og Ungdomsrådet og gi disse rådene møte- og talerett i bystyret.

Helse og omsorg

Rødt vil ha solidariske, offentlige helse- og omsorgstjenester som gir likeverdige tjenester til alle. Vi vil kjempe mot en utvikling der folk blir avhengige av private forsikringsordninger eller egen lommebok for å få den hjelpen de trenger.

Som all kommunal virksomhet skal også helse- og omsorgssektoren drives uten unødig sløsing og i tråd med lovverket. Men Rødt vil ha en rausere omsorg. Menneskelige behov skal telle mer enn økonomisk teori og statistikk. Innenfor alle sektorens områder skal hjelpetrengende raskt og imøtekommende tilbys riktige tjenester.

Ikke bare skal Rødt påse at rettighetene i helse- og omsorgstjenesteloven innfris, men også at pasientenes og brukernes vern og krav i henhold til menneskerettighetene etterleves.

Rødt vil gi barn med behov for barnevernsomsorg mulighet for et tilpasset tilbud. Det må bygges flere og mindre barnevernsinstitusjoner, samtidig som det må brukes mer ressurser på å rekruttere foster- og avlastningshjem, samt å gi disse profesjonell opplæring og oppfølging.

Rødt Skien er imot privatisering av barnevernet. Barneverntjenesten må styrkes med flere ansatte. Rødt vil fremme forslag om en bemanningsnorm på 9–15 barn/saker per ansatt, en norm som anbefales av Fagforbundet og Fellesorganisasjonen.

Skien kommune må snarest bygge flere boliger tilpasset psykisk utviklingshemmede og tilby tjenester og innhold i boligene slik at hverdagen blir meningsfylt for den enkelte beboer.

Det generelle tilbudet til innbyggere med psykiske problemer, rusmisbruk eller begge deler, må styrkes. Oppfølging og ettervern er avgjørende for å lykkes på dette feltet. Også beboerne som skal bruke de planlagte, omstridte «hardbrukshusene» må få god oppfølging.

Tilsynet og vedlikeholdet av kommunale leiligheter og bofelleskap i rus- og psykiatriomsorgen må bli bedre, selv om graden av uro, mislighold og hærverk er vanskelig å håndtere. Både brukerne og nabolagene fortjener dette. En løsning kan være faste tilsyn i turnus, f.eks. av ansatte som også kan utføre vaktmester-tjenester.

Bosetting av utsatte brukere i rusomsorgen og kommunepsykiatrien må skje i et balansert forhold mellom de bosattes funksjonsevne og berørte naboer. I en saklig diskusjon må det legges stor vekt på hensynet til nærmiljøet ved bosetting av utagerende og på andre måter problematiske brukere. Helse- og sosialomsorgen må sørge for tett oppfølging av klientene og opprettholde kontakten med nærmiljøet.

Rødt Skien vil:

 • At velferdsteknologi må tas i bruk med omhu, og at den aldri skal erstatte menneskelig kontakt og omsorg.
 • At kommunen skal tilby praktisk bistand på særskilte vilkår til grupper av eldre som ønsker å satse på bofellesskap i egen regi.
 • At barnetrygden ikke skal trekkes fra sosialstøtten.
 • At mattilbudet ved kommunens institusjoner skal være av høy kvalitet, tilpasset klienter og beboere.
 • At avdelingene i helse og omsorg skal ha gode muligheter for egen matlaging.
 • Styrke barnevernet, for eksempel med en bemanningsnorm på 9–15 barn/saker per ansatt.
 • At Skien kommune medvirker til at alle sider ved ordningen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) forenkles, og at støtten generelt styrkes.
 • Opprette ettervernsboliger for personer som skrives ut av psykiatrisk avdeling.
 • Opprette enda flere sykehjemsplasser.
 • Ha flere parkeringsplasser for bevegelseshemmede i området rundt bydelshusene, bibliotekene og legevakta.

Barn og ungdom

Rødt vil ha leksefri skole. Flere skoler har allerede gode erfaringer med dette: Familiene får mindre stress i hverdagen, og lærerne kan bruke tid på undervisning framfor å kontrollere lekser.

Testregime og stillesitting skaper skoletapere allerede i første klasse. Rødt Skien ønsker mer praktisk læring i grunnskolen, der kreative fag og fysisk aktivitet blir vektlagt i skolehverdagen. Gjennom varierte undervisningsmetoder, med mer praktisk læring, vil barna oppleve mestring.

Vi ønsker forebygging i stedet for brannslukking. Det er ressurskrevende å møte stadig flere barn med utagering, uro, skolevegring eller sjenanse. Rødt mener det er viktig å beholde miljøterapeutene i skolen. Lærere må også få mulighet til å ta videreutdanning for å få mer kunnskap om hva barn trenger for å falle til ro og føle seg trygge. Rødt Skien vil jobbe for at skoleledelsen tar dette på alvor.

6-årsreformen har ikke ført til mer læring. Den har ført til flere barn som opplever at de ikke passer inn eller mestrer skolehverdagen. Vi vil ha læring gjennom lek tilbake i 1. klasse. Gjennom aktivitet og lek utvikler barna seg på egne premisser, både sosialt og faglig.

Rødt Skien vil:

 • Innføre en leksefri grunnskole.
 • Øke lærertettheten i grunnskolen.
 • Ha én skolekrets for Gulset, én barneskole og én ungdomsskole.
 • Arbeide mot flere privatskoler i Skien.
 • At Melum skole, den siste grendeskolen i Skien, skal bevares.
 • Ha en sterkere satsing på kommunale fritidstilbud for barn og unge opp til 18 år, med vekt på fritidsklubber med attraktive åpningstider i alle store bydeler .
 • Ha vaktmesterne ut på skolene igjen.
 • Gjøre kommunens utstyrssentral enda bedre og bedre kjent.
 • Gi støtte til skoler og andre som arrangerer byttedager.
 • Ha gratis kulturskole.

En solidarisk og antirasistisk kommune

Internasjonalt solidaritetsarbeid må være en del av arbeidet til Skien kommune. Ved valg av vennskapsbyer må vi legge vekt på internasjonal solidaritet, og på byer som trenger støtte og hjelp. FNs arbeid for fred og menneskerettigheter må være grunnlaget vi bygger politikken på.

En kommune lever ikke i en lokal boble. Rødt Skien vil, ut fra sitt grunnleggende syn på rikdom og makt, likhet, fellesskap og solidaritet, ta til orde for at Skien også skal engasjere seg i rikspolitiske og internasjonale spørsmål.

Vi har en regjering som ikke vil at Norge skal være på rett side i den internasjonale kampen mot atomvåpen. Når staten ikke gjør sitt, må byene ta ansvar. Derfor vil Rødt jobbe for at Skien kommune vedtar å støtte FNs atomvåpenforbud.

Rødt Skien vil:

 • Ta imot alle flyktninger som IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ) ber oss om å ta imot.
 • At den interkommunale innkjøpsordningen ikke handler med varer og tjenester produsert på okkupert område av en okkupasjonsmakt.
 • At Skien kommune skal få en vennskapsby i Palestina.
 • Sørge for at både flyktninger og innvandrere med rett til norskundervisning får det tilbudet de har behov for.
 • At flyktninger må få tilbud om god integrering der språkopplæring og retten til arbeid er sentrale.
 • At Skien kommune slutter seg til ICANs (fredsprisvinner 2017) appell om støtte til FNs internasjonale atomvåpenforbud.
 • At Skien kommune tar imot flyktninger i språk- og arbeidspraksis i alle avdelingene sine.
 • Jobbe for en rettferdig avgiftspolitikk i kommunen der de som har mest bidrar mest.

Et godt råd

Er du lei av tåkeprat? Lei av ikke å bli hørt? Lei av bortforklaringer og politikere uten bakkekontakt? Prøv Rødt!

Vi skal være lette å ta kontakt med. Vi skal være lette å be om hjelp til å ta opp saker.

Vi er i fremgang over hele landet, også i Skien. På Stortinget har partileder Bjørnar Moxnes markert seg som en av de tydeligste og skarpeste opposisjonspolitikerne vi har sett på mange år.

Slik vil du også oppleve oss i Skien.