Rødt Rogaland's budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Rødt Rogaland har levert sitt forslag til budsjett for Rogaland fylkeskommune 2023 og økonomiplan 2023-2026. Rødt vil gjøre det mer attraktivt å ta bussen, reversere kutt til spesialundervisning, og innføre gratis bind og tamponger til alle skoleelever i fylket.

I en tid der alt blir dyrere ønsker Rødt å fryse prisen på både 24-timersbilletten og nærbilletten (nærbilletten gjelder i Haugesund og Eigersund) til Kolumbus. Det er to populære ordninger som bidrar til at flere reiser kollektivt.

Samtidig tar vi igjen til orde for at det skal bli gratis for barn under 6 år å ta ferge og hurtigbåt, slik som på buss. I dag er det kun barn under 4 år som reiser gratis på ferge og hurtigbåt. Vi ønsker også å fjerne ombordstillegget på buss og at det skal bli mulig å betale med bankkort ved ombordsstigning. I dag koster det 20 kr ekstra dersom du kjøper billetten ombord og du kan kun betale kontant.

Rødt ønsker også å framskynde oppstart av gang- og sykkelveg mellom Torgerkrossen og Nordmarka i Strand.

Reversere kutt til spesialundervisning

I budsjettforslaget har Rødt også avvist Sparepakke 1 og 2. Det gjelder spesielt kuttene i budsjettene for spesialundervisning. Ifølge sparepakke 1 er budsjettet til spesialundervisning kuttet med 6 millioner. I sparepakke 2 skal det samme budsjettet kuttes med ytterligere 20 millioner. Når Rødt stilte spørsmål om konsekvensene av kuttet på 6 millioner, svarte Fylkesdirektøren at «Vi har grunn til å tro at den planlagte videreføringen i liten grad vil redusere kvalitet i opplæringen.»

De tilllitsvalgte i alle forbundene som organiserer de som jobber i spesialundervisninga mener noe helt annet: Kuttene i tilrettelagt undervisning vil føre til betydelig økt arbeidsmengde for lærerne og en klart forverret arbeidssituasjon for assistenter og miljøarbeidere. Arbeidssituasjonen er allerede ille i dag. Fylkeskommunens avvikssystem (Qm+) viser en klar økning i meldinger om vold og trusler mot ansatte og elever i spesialundervisningen. Og sykefraværet blant de ansatte er høyt. Rødt frykter de foreslåtte kuttene vil både forverre tilbudet til elever med behov for tilrettelagt undervisning, og forverre helsen til de ansatte. Om fylkeskommunen skal være en forsvarlig arbeidsgiver må dette reverseres.

Sparepakke 1 og 2 gjelder videregående opplæring generelt. Spesialopplæring er bare et av flere kutt i disse pakkene. Rødt vil også avvise og reversere de andre kuttene i sparepakkene, som for eksempel kuttet til skoleskipet Gann, kutt i vikarbudsjettet, kutt i budsjett til merkantilt ansatte i skolene og forslaget om å putte flere elever inn i hver klasse i helse- og oppvekst og andre yrkesrettede undervisningsprogram.

Gratis sanitærartikler på alle videregående skoler

Fylkesrådmannen i Rogaland foreslo i 2021 å bruke 700.000 kroner på et prøveprosjekt med gratis menstruasjonsprodukter i 2022 og 2023. Det så lenge ut som dette forslaget, opprinnelig stilt av ungdommens fylkesråd, ble positivt tatt imot, men flertallspartiene i fylket sa nei.

Rødt Rogaland foreslår på nytt i sitt alternative budsjett å innføre gratis bind og tamponger for alle elever på den videregående skolen i fylket, der de har satt av 650 000 kr i 2023 og 1,3 millioner per år i 2024-2026 til dette.

Reduksjon av politikerlønn og -honorar

Rødt glemmer aldri politikerne, og foreslår i sitt alternative budsjett å redusere lønn og honorar til politikere til 80 % av dagens nivå. Det vil fremdeles være godt betalt, og vi oppfordrer som vanlig resten av partiene å støtte dette forslaget.

Hele Rødt Rogaland's alternative budsjett finner du her: https://www.dropbox.com/s/vnrzj8z4af9wp0h/Budsjettforslag%20R%C3%B8dt%202023-2026.pdf?dl=0