Rødt vil ha en egen franchiselov

Rødt vil at franchise-givere skal ha arbeidsgiveransvar for de ansatte i butikkene. Nå foreslår partiet at Stortinget skal utrede en egen franchiselov.

FRANCHISE: Rødt vil at franchisegivere skal ta arbeidsgiveransvar for de ansatte i butikkene. Illustrasjonsfoto: Anja Rolland.

– Franchise-giverne har altfor lenge fått lov til å organisere seg bort fra trepartssamarbeidet og den norske modellen. Vi mener franchisegiverne må ta ansvar for de ansatte, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Vi må få en skikkelig oversikt over franchise-virksomheter i Norge, og de må underlegges de samme reglene som resten av næringslivet. Det er viktig å sikre ansatte innsyn og innflytelse, de ansatte må få mulighet til å påvirke der de viktigste beslutningene fattes, og det er hos franchisegiveren.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Stortinget..

– I dag er ansatte i mange franchise-kjeder lavt lønnet, og de har liten innflytelse over arbeidstid og andre arbeidsforhold. Med en ny lov skal de ansatte få mulighet til å forhandle med de egentlige eierne. Vi håper dette vil heve lønnsnivået i bransjen og skape mer ordnede forhold for de ansatte, sier Moxnes.

Dette har Rødt foreslått på Stortinget:

1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer en statistisk registrering av franchisetakere innenfor hvert franchisekonsept, herunder en vurdering av om plikten til registrering i tillegg til å ligge på franchisegiver også skal pålegges franchisetakers virksomhet.

2. Stortinget ber regjeringen pålegge franchiseforetakene registreringsplikt i Brønnøysundregistrene. Registreringen må som minimum inneholde oversikt over franchisetakere, kjedetilknytning med angitt kontraktstidsrom, samt antall ansatte.

3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sidestiller franchisedriftens bindende økonomiske og styrende tilknytninger med hva som i det øvrige arbeidslivet materialiserer seg som reelle eierstrukturer når det kommer til ansattes og franchisetakers rett til innsyn og medbestemmelse.

4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag for å sikre ansatte representasjon i franchisegivers styrende organer, for å få innsyn og medbestemmelse, på lik linje med andre virksomheter og selskapsformer.

5. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som pålegger franchisegiver delt arbeidsgiveransvar, slik at franchisegiver blir ansvarliggjort som arbeidsgivermotpart.

6. Stortinget ber regjeringen fremme forslag for å gjøre franchisegiver medansvarlig for å sikre ansatte likeverdig rett til kompetanse, utvikling og et helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid uavhengig av hvilken organisasjonsform virksomheten velger.

7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag for å sikre franchisetakers rettigheter opp mot franchisegiver, herunder utrede behovet for en franchiselov som gir franchisegiver opplysningsplikt overfor franchisetakere og potensielle franchisetakere. Loven bør som et minimum gi franchisegivere plikt til å gi følgende informasjon:

  • Antall franchisetakere (og andre virksomheter, som selveide butikker eller flere butikker drevet av samme franchisetaker) franchisegiver har innenfor samme og tilsvarende konsept.
  • Hvor andre franchisetakere er lokalisert i en omkrets på 50 kilometer fra der franchisetaker skal etableres.
  • Historikk med oversikt over økonomisk resultat i de samme eller tilsvarende lokaler som der franchisetaker skal etablere seg.
  • Oversikt over franchisetakere i samme konsepts økonomiske resultater.
  • Oversikt over konkurser og eventuelle tvistesaker med løsning de siste 5 år innenfor franchisegivers område.
  • Franchisekontraktenes innhold som direkte angår lønns- og arbeidsvilkår for franchisetaker og ansatte, og kontraktsbestemmelser som har økonomiske konsekvenser for daglig drift. Disse opplysningene kan ikke pålegges taushetsplikt. Åpenhet og innsyn i franchisekontrakter kan ikke straffes med sanksjoner fra franchisegiver.

Utredningen bør også vurdere om det er rimelig at franchisegiver ensidig skal kunne ha rett til å si opp franchisetaker ved avtalens utløp, for eksempel 5 år, slik avtaler ofte har bestemmelser om nå.

Les mer om bakgrunnen for forslaget på stortinget.no

Les mer om hva Rødt mener