Endelig forslag fra nominasjonskomitéen

Her er nominasjonskomiteens endelige forslag til Rødt Oslos bystyreliste for 2023

Om prosessen med kommunevalglista

Her kommer nominasjonskomiteens endelig utkast til liste for Rødt Oslo (RO) til kommune- og fylkestingsvalget 2023. Her kan du lese om nominasjonskomiteens sammensetning og mandat. Rødt Oslo fikk i 2019 fire representanter i bystyret, og vi satser på å få flere etter valget i 2023.

Nominasjonsmøte

Det er nominasjonsmøtet, ved alle medlemmer som møter opp, som vedtar lista. Nominasjonsmøtet står fritt til å endre komiteens innstilling. Nominasjonsmøtet avholdes torsdag 17. november.

Prosessen nominasjonskomiteen har vært gjennom hittil:

Komiteen ble valgt på Rødts årsmøte mars 2022 og begynte sitt arbeid i mai i år og hadde sitt første møte den 30. mai. Nominasjonskomiteen har bred og variert sammensetning for å sikre innsikt i hele Rødt Oslo. Komiteen har fått et mandat fra fylkesstyret og svarer også til fylkesstyret.

Siden mai har vi møttes ukentlig inntil nå og gjennomført flere intervjuer med kandidater samt besøkt både Rødt Oslos bystyregruppe og fylkesstyret. Komiteen har også jobbet jevnlig mellom møtene for å hente innspill, finne gode kandidater, holde dialog med både potensielle kandidater og komitémedlemmer samt fylkesstyret og bystyregruppa. Det ble gjennomført intervjuer med de øverste 12 kandidatene og telefonsamtaler med de øvrige på lista. Alle kandidater ble bedt om å lese og godkjenne Rødts og Rødt Oslos folkevalgterklæring. De tre øverste i høringsutkastet ble invitert til komiteen for en mer dyptpløyende samtale og forventningsavklaring.

Nominasjonskomiteen har brukt medlemsbrevet På Steingrunn aktivt til å holde medlemmene informert om arbeidet. Vi har i tillegg oppdatert både fylkesstyret og lagstyresamlinga jevnlig. Vi har også sendt ut flere sms meldinger og e-poster til alle medlemmer på diverse tidspunkt i prosessen for å sikre bred deltagelse fra grasrota og ivareta våre demokratiske prosesser.

Skjemaet for å foreslå kandidater ble sendt ut til alle lagene den 18. mai. Ut fra de forslagene som kom laget komiteen en prioritert liste og intervjuet kandidater. Høringsutkastet ble sendt ut den 15. september, lagene fikk fire uker på å respondere, og komiteen tok innspillene inn og reviderte forslagslista basert på disse. Den endelige forslagslista sendes ut torsdag 3.november og behandles i nominasjonsmøtet 17. november.

En del av komiteens arbeid har vært å håndtere mediadekning, konsekvenser av denne og sikre at våre interne demokratiske prosesser ikke lar seg påvirke av ytre uro. Innspillene fra laga på høringsutkastet tyder på at medlemmene i liten grad ble påvirket av ytre støy, men fokuserte på den indre prosessen. Innspillene fra laga ga det videre arbeidet tydelig retning.Oslo Rød Ungdom (RU) har vært aktive i prosessen, både i og utenfor komiteen, og har nominert egne kandidater hvorav toppkandidaten deres er på fjerdeplass i forslagslisten.

Nominasjonskomiteen består av:

Rosmin Mathew (leder)

Athithan Jayapalan

Carlos Rodriguez

Helle Borgen

Jenny Eiksund

Maria Eva Orieta

Markus Riise Øverby

Morten Svendsen

Rina Wesenberg

Simon Medin Haugan (RU-representant)

Jakob Andersen Gjedebo (Vara RU)

Sekretær: Trude Koksvik Nilsen

Fire medlemmer av komiteen har av ulike årsaken ikke deltatt gjennom hele perioden. Marit Halse kunne ikke være aktiv i komiteens arbeid. To medlemmer trukket seg underveis prosessen, Une Hansen den 10. august og Anka Ødegaardshagen den 27. oktober. Reza Rezaee døde 30. oktober, han deltok aktivt i komiteen helt til det siste.

Siste delen av komiteens arbeid har vært preget av dyp sorg over Reza Rezaees bortgang, et aktivt og engasjert medlem i komiteen og en hedersmann. Komitéen takker Reza for hans bidrag og tilstedeværelse.

Om listeforslaget

Komiteen har satt sammen en liste som reflekterer mangfoldet både i Oslo og i partiet som det står beskrevet i mandatet.


Rødt har alltid bestrebet seg på å løfte frem politiske talenter fra underrepresenterte grupper og forslagslisten er historisk i norsk sammenheng med to med minoritetsbakgrunn på topp. Komiteen foreslår også en topp ti med syv kvinner og tre menn, i tråd med Rødts feministiske prinsipper. Antirasisme har alltid vært en kampsak i Rødt Oslo, og er sterkt representert gjennom at halvparten på forslagslisten har minoritetsbakgrunn samt har skeiv representasjon.

Mens førstekandidaten Siavash Mobasheri kom til Norge som flyktning som 12-åring, er kandidaten på andreplass Sofia Rana født i Norge av innvandrerforeldre, og de representerer dermed to distinkte deler av livet i en klassedelt by som Oslo.

Endringer fra førsteutkast på øverste plasser

Nominasjonskomiteen vil informere at det har vært en diskusjon om tredjeplassen, og at selv om nominasjonskomiteens innstilling på Mari Rise Knutsen er enstemmig er det riktig å nevne at Ylva Holm Torsteinson også har vært en kandidat til plassen.

I førsteutkastet var Ylva Holm Torsteinson foreslått på tredjeplass, men etter en helhetsvurdering og innspill fra medlemmer og laga, foreslår en enstemmig nominasjonskomité Mari Rise Knutsen her. På femteplass sto opprinnelig Jorunn Folkvord i høringsutakstet. Etter samme prosess ble Stine Westrum enstemmig innstilt på denne plassen. Linda Amundsen har blitt flyttet til sjetteplass. De øvrige står som i førsteutkastet.

Som det bør være for et tydelig arbeiderparti er det mange faglige aktivister og tillitsvalgte på lista.

Siden forrige kommunevalg har Rødt Oslo vokst betydelig, en god del av de nye medlemmene er unge. Dette gjenspeiles i listen, ved at alle de kumulerte kandidatene (topp ti) er under 50 år.

Nominasjonskomiteen har bestrebet seg på at lista skal gjenspeile faglig innsikt og politisk erfaring innen alle områder av bystyrearbeid og for å kunne kjempe frem Rødts politikk i alle utvalg og grupper i det parlamentariske systemet.

Kandidater til kontrollutvalget:

Nominasjonsmøtet skal også velge kandidater til kontrollutvalget (KUV). KUV kontrollerer at alt går rett for seg i kommunen og har en svært viktig funksjon i demokratiet. Medlemmene i kontrollutvalget får mye informasjon som er viktig for de politiske forslagene bystyregruppa stiller, og et tett samarbeid gjør partiets arbeid bedre. Kandidater til KUV kan ikke ha verv i bydelsutvalg eller sitte i bystyret. Vi har allerede fått inn forslag om fast representant og første vara. Vi søker dermed andre vara til KUV. Vi trenger flere gode kandidater til å velge mellom, og vi oppfordrer laga til å spesielt nominere kvinner.

Forslag til fast representant: Kjell Bjarne Dahl, lærer

Forslag til vararepresentant: Morten Elster, jurist

Kort om prosessen videre

Nominasjonsmøtet avholdes i 17. november 2022. Nominasjonsmøtet er åpent for alle medlemmer som var påmeldt innen fristen 27. oktober.

Endelig forslagsliste er lagt fram 3. november, altså 14 dager før nominasjonsmøtet.

Komiteens forslag til topp 10 (forhåndskumulert):

1. Siavash Mobasheri/31 år/Nordstrand/lærer i voksenopplæringa

Gruppeleder i Rødt Oslos Bystyregruppe, fast representant i bystyret.

Tidligere tillitsvalgt i utdanningsforbundet.

Politiske interesseområder: samferdsel- og miljøpolitikk, arbeidsliv og arbeid-, kultur-, idretts- og fritidstilbud for barn, ungdom og unge voksne i Oslo.

2. Sofia Rana/40 år/Stovner/kabinansatt og rådgiver ved Antirasistisk senter

Leder av antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg, fast representant i bystyret.

Tidligere tillitsvalgt i Kabinansattes forbund.

Politiske interesseområder: antirasisme, arbeidsliv, byutvikling og kamp mot økende forskjeller.

3. Mari Rise Knutsen/47 år/Grorud/pedagogisk leder i barnehage

BU-representant i bydel Grorud, nestleder i Rødt Oslo.

Plasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet og verneombud.

Politiske interesseområder: utdanning, oppvekst, kultur, mangfold, byutvikling, miljø, samferdsel og finans.

4. Sareedo Adam Roble Ali/25 år/Sagene/student og rådgiver ved Antirasistisk senter

Sitter i Rød Ungdoms sentralstyre og er aktiv i Kvinnefronten. Sekretær for Internasjonalt Utvalg i Rødt.

Rød Ungdoms kandidat til bystyrelista.

Politiske interesseområder: kvinnepolitikk og antirasisme.

5. Stine Westrum/45/Grünerløkka/sosialkonsulent og leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo

Vara for Rødt Oslo på Stortinget.

Fagforeningsleder i Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd. Koordinerer Kvinner på Tvers.

Politiske interesseområder: arbeidsliv, sosialpolitikk, helse og ruspolitikk

6. Linda Amundsen/43 år/Grünerløkka/trikkefører

Medlem av Rødt Oslos miljø- og samferdselsutvalg.

Tillitsvalgt i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Politisk interesseområder: kollektivtrafikk, klassekamp, arbeidsliv og antirasisme.

7. Luis Espinoza/34/Gamle Oslo/rådgiver UDI

Aktiv i bydelsutvalgsgruppa i Gamle Oslo.

Medlem av internasjonalt utvalg i Rødt.

Politiske interesseområder: boligpolitikk og byutvikling.

8.Jorunn Folkvord/49 år/Gamle Oslo/lærer

Leder av skole- og barnehagelaget, faglig ansvarlig i Rødt Oslos fylkesstyre.

Plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet.

Politiske interesseområder: skolepolitikk, stykkprisfinansiering, faglig arbeid og kvinnepolitikk.

9.Guillaume Durandal/41 år/Søndre Nordstrand/barne- og ungdomsarbeider og medlemsansvarlig Fagforbundet barn- og oppvekst

Medlem av oppvekst, kultur og fritidskomiteen i bydel Søndre Nordstrand.

Tillitsvalgt i Fagforbundet.

Politiske interesseområder: barn, ungdom og oppvekst, finans, boligpolitikk og byutvikling.

10. Thea Borkhus Gabrielsen/29 år/Sagene/rådgiver i Likestillings- og Diskrimineringsombudet

Kvinnepolitisk representant i Rødts landsstyre, vara til Sagene bydelsutvalg.

Sitter i kvinnepolitisk utvalg i Rødt.

Politiske interesseområder: kvinnepolitikk (bl. a. reproduktive rettigheter, vold og seksuell trakassering), arbeidsliv og boligpolitikk.

Hele lista:

1 Siavash Mobasheri, 1990, Nordstrand, lærer i voksenopplæringa

2 Sofia Rana, 1982, Stovner, kabinansatt og rådgiver ved Antirasistisk senter

3 Mari Rise Knutsen, 1975, Grorud, pedagogisk leder i barnehage

4 Sareedo Adam Roble Ali, 1997, Sagene, student og rådgiver ved Antirasistisk senter

5 Stine Westrum, 1977, Grünerløkka, sosialkonsulent og fagforeningsleder

6 Linda Amundsen, 1979, Grünerløkka, trikkefører

7 Luis Espinoza, 1987, Gamle Oslo, rådgiver UDI

8 Jorunn Folkvord, 1973, Gamle Oslo, lærer

9 Guillaume Durandal, 1982, Søndre Nordstrand, barne- og ungdomsarbeider og medlemsansvarlig

10 Thea Borkhus Gabrielsen, 1993, Sagene, rådgiver i Likestillings- og Diskrimineringsombudet

11 Mikkel Øgrim Haugen, 1989, Gamle Oslo, markedssjef i Klassekampen

12 Chiara Victoria Cavalleri Tøraasen, 1994, St. Hanshaugen, barnehagelærer

13 Thor Alexander Almelid, 1991, Sagene, lærer/adjunkt med opprykk

14 Marie Sørhaug, 1992, Grorud, studiekonsulent/seniorkonsulent

15 Andreas Tharaldsen, 1994, St.Hanshaugen, servitør

16 Mariette Lobo, 1963, Bjerke, fagdirektør

17 Muruganandan Somasundramoorthy, 1959, Grorud, pensjonist

18 Eva Catharina Julia Wesenberg, 1991, Grorud, uføretrygdet

19 Aram Zaheri, 1994, Grünerløkka, vekter

20 Tone Hoffman, 1969, Nordstrand, jurist

21 Espen Utne Landgraff, 1989, Grünerløkka, politisk rådgiver

22 Fahila Nawaz, 1960, Stovner, lærer

23 Frankie Rød, 1999, St. Hanshaugen, student

24 Atle Kyrre Gjengstø Wilhelmsen, 1964, Ullern, uføretrygdet

25 Kine Ravn Larsen, 1975, Grorud, uføretrygdet

26 Aleksander Nawracala, 2003, Grünerløkka, student

27 Miriam Mardan, 1993, Grünerløkka, rådgiver

28 Maaz Ahmad, 1977, Grorud, t-banefører

29 Amalia Jonsdottir, 2001, Nordstrand, skoleelev

30 Martin Takens-Fjeldsaa, 1986, Østensjø, elektromontør og teknisk

forvalter

31 Monika Ustad, 1974, Alna, frivilligleder

32 Kaspar Tjeldflaat Steudel, 1988, Grünerløkka, prosjektkoordinator

33 Sammia Naz Zaeem, 1975, Stovner, familieterapeut og

beredskapshjemmor

34 Esben William Dahlstrøm Strøm, 1992, St. Hanshaugen, bartender og tillitsvalgt

35 Jenny Eiksund, 1982, Søndre Nordstrand, lærer

36 Jaime Manuel Fuentes, 2004, Grünerløkka, skoleelev

37 Ingeborg Haug Steinholt, 1986, Grünerløkka, lege

38 Roar Ellingvåg, 1960, Østensjø, servicetekniker

39 Irmelin Wister, 1950, Grünerløkka, pensjonist/tidligere filmarbeider

40 Alexander Hopland-Wøien, 1989, Østensjø, tømrer/fagforeningsleder

41 Amin Senatorzade, 1979, St. Hanshaugen, biblioteksansatt

42 Sivert Kleppe Brungot, 2004, Østensjø, student

43 Benedikte Pryneid Hansen, 1982, Gamle Oslo, partisekretær

44 Olaf Svorstøl, 1942, Gamle Oslo, pensjonist

45 Erica Zahl ,1987, Grünerløkka, doktorgradsstipendiat i psykologi

46 Pål Amdal Magnusson, 1988, Gamle Oslo, seniorrådgiver

47 Gudrun Høverstad, 1956, Frogner, bibliotekar

48 Boye (Viggo Halvdan) Ullmann, 1954, St. Hanshaugen, organisasjonsarbeider

49 Sylvia Johnsen, 1968, Stovner, arbeidsledig

50 Halvor Bergkvist, 2003, Gamle Oslo, elektrikerlærling

51 Janne Jeanine Lisesdatter Håkonsen, 1980, Gamle Oslo, lokomotivfører

52 Elias Reed, 2004, Søndre Nordstrand, skoleelev

53 Terje Skaufjord, 1961, Grünerløkka, pensjonist

54 Christin Aamodt, 1970, Gamle Oslo, design manager

55 Ruben Andreas Ebbesen Solér, 1986, Grünerløkka, redaktør

56 Gyro Fjordheim Fjermedal, 1993, Grünerløkka, psykolog

57 Bjørn Olav Bjørnsen, 1948, Sagene, pensjonist

58 Tonje Wigelius Olsen, 1996, Nordre Aker, sykepleier

59 Henning Strøm, 1971, Sagene, sykepleier

60 Eva-Lill Bekkevad, 1957, Gamle Oslo, typograf

61 Erik Hagen, 1954, Grünerløkka, pensjonist/tidligere industriarbeider og tillitsvalgt

62 Malak Ghabash, 1991, Nordstrand, tolk

63 Øystein Tømmervik, 1980, Alna, elektromontør

64 Idilia Guerra, 1976, St. Hanshaugen, sosionom

65 Knut Kristian Saxebøl, 1979, Gamle Oslo, branntekniker og klubbleder

Dokumentet finnes ikke