Vil avsløre skolejuks

Dommen mot privatskolene Metis og Bergen Private gymnas viser behovet for mer granskning av skolenes økonomi. Det mener Rødt Hordaland, som har satt ned en egen granskningsgruppe som skal se nærmere på økonomien til de private ikke-ideelle skolene.

- Det var i kjølvannet av nedleggelsen av Fana gymnas at vi så at det var et behov for å se nærmere på de private skolene. Når fylket legger ned en 100 år gammel offentlig skole fordi det er så mange private skoleplasser, og tingretten like etter slår fast at to private skoler har jukset med statsstøtten, mener vi det er grunn til å se nærmere på økonomien til disse skolene, sier Solbjørg Marjala, medlem i opplæringsutvalget i fylkeskommunen. 

- Vi tror at motivasjonen til de private ikke-ideelle skolene er økonomisk, og det vil vi prøve å underbygge gjennom dette granskingsarbeidet. Hun understreker at dette ikke gjelder private skoler som drives på ideelt grunnlag. 

- Frykter mørketall
Det var i juni i år det falt dom i saken mellom Staten og de to skolene Metis Akademiet og Bergen Private gymnas. Skolene saksøkte Staten etter å ha fått krav om å tilbakebetale mer enn seks millioner kroner som de hadde fått i statsstøtte. Skolene tapte. (se faktaboks) I mai i år ble det kjent at Økokrim tar ut tiltale mot den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, som er siktet for å ha mottatt statsstøtte for ikke-godkjente studieretninger. 

Utdanningsdirektoratet, som har ansvar for å føre tilsyn med de private skolene, førte ifølge sin egen rapport tilsyn med 13 prosent av de private skolene i fjor. Rødt påpeker at når det avdekkes så alvorlige saker selv om det kun føres tilsyn med et fåtall av skolene, er det grunn til å mistanke at det er mørketall . - Vi mener at det er stor sjanse for at det er mange slike saker som ikke er avdekket, sier Marjala. Ingen konsekvenser Rødt fulgte rettssaken mellom staten og de private videregående skolene i Bergen tingrett med stor interesse. Det som er fortvilende, mener politikerne, er at selv når skolene blir tatt for juks, får det ikke konsekvenser. 

- Vi mener at Hordaland fylkeskommune bør be staten om å trekke tilbake konsesjonene til de to skolene som nå er dømt for pengejuks. Det kan ikke være slik at skolene kan bryte loven uten at det skjer noen ting, sier Marjala. Partiet mener fylkespolitikerne i Hordaland svikter sitt ansvar når de ser på at det ene offentlige skoletilbudet etter det andre trues med nedleggelse, samtidig som det kommer nye private skoler. I kjølvannet av at Fana gymnas ble nedlagt kjøpte en ressursgruppe med engasjement for skolen opp den private skolen Sonans videregående skole, og byttet navn til Fana private gymnas.

Rødt setter spørsmålstegn ved under hvilke vilkår de private ikke-ideelle skolene får godkjennelse til å drive. - Er godkjennelsene gitt for evig tid? Er det uproblematisk å overdra disse konsesjonene mellom ulike aktører? Dette skulle vi gjerne hatt gode svar på, sier Marjala, og legger til: - Det er bekymringsverdig at det tydeligvis er lettere å legge ned offentlige skoler, enn private skoler som jukser.