Skolebruksplanen går i feil retning

Fylkesrådmann Rune Haugsdal har i dag sendt forslaget til skulebruksplan for perioden 2017 til 2030 til politisk behandling. Fylkesadministrasjonens forslag til ny skolebruksplan legger opp til enda mer sentralisering.

Flere av utkantskolene er foreslått nedlagt, bl.a. Fitjar, Austrheim og på Bømlo. Samtidig skal flere andre miste mye av tilbudet sitt. Elevene skal reise lenger, flere må bo på hybel og gå på stadig større skoler. Den foreslåtte skolen på Stord skal ha nesten 1200 elever. Dette er oppskriften for økt frafall og dårligere resultater. Men administrasjonen tenker ikke på slikt. Her er det «stordriftsfordeler» som gjelder. Klassene skal fylles opp for å spare penger, det er realiteten som ligger bak administrasjonens forslag. Skolene er ikke lengre skoler, men fabrikker som skal drives kostnadseffektivt.

Også vi i Rødt ser at Fylkeskommunen er under økonomisk press, da dagens Regjering (H/FrP) har kuttet i overføringene og forrige fylkesting ledet av H/FrP/V økte gjeldsgraden kraftig.

Men å ta dette ut på elevene og skape store fremtidige kostnader er ikke svaret, selv om disse vil komme på kommunenes og statens sosialbudsjetter. Svaret er heller ikke den sentraliseringen som planen legger opp til. Vi ønsker et levende fylke, ikke at man blir tvunget til å flytte til større regionssentra eller til Bergen for å få skoleplass.

Slikt sett føyer skolebruksplanen seg inn i den sentraliseringen vi ser finne sted i resten av samfunnet. Lokalsykehus og lensmannskontor legges ned. Bygdene og småbyer blir forsøkt tappet for funksjoner. For de store partiene i landet vårt er dette en ønsket utvikling. Hverken praktisk eller prinsipielt ønsker vi dette. Boligprisene og veikøene er store nok allerede, og enda mer innflytting til de større byene vil bare føre med seg mer fattigdom og sosiale problemer. Svaret er derfor å forkaste administrasjonens forslag til skolebruksplan. Vi vil utfordre de andre partiene på Fylkestinget til å flagge standpunkt snarest i denne saken. Det er på tide at Hordalands befolkning får vite hvordan partiene stiller seg til sentraliseringen som skolebruksplanen legger opp til.