Reduser overkapasiteten – redder studiespesialiserende ved Laksevåg VGS og Olsvikåsen VGS

Rødt stiller forslag i Utvalg for helse og oppvekst under behandlingen av Skolebruksplanen for Hordaland den 8. september.

Det har vært tydelig de siste årene at det har vært en overkapasitet av elevplasser på studiespesialiserende ved de videregående skolene i Bergen Sentrum/Bergen Vest. Dette har ført til et svarteperspill om å unngå å miste elevplasser eller å bli lagt ned. Nylig foreslo fylkesrådmannen å legge ned studiespesialiserende (ST) ved Laksevåg VGS eller hele Olsvikåsen VGS for å redusere ledige elevplasser. Slik skal penger spares.

Den nåværende situasjonen er som alle vet skapt at ved Fylkestinget, med Høyre og Fremskrittspartiet i spissen, bygget både Amalie Skram og Nordahl Grieg og lot privatskolene vokse frem. Nå mener altså fylkesrådmannen at det er bare det offentlige tilbudet som skal lide. For i Fylkesrådmannens forslag, er ikke veksten i de private skolene ikke nevnt.

Eierne av Bergen Private Gymnas (BPG) ble nylig dømt i Bergen Tingrett. Domstolen støttet statens påstand om at de hadde tatt ut utbytte fra skolen, selv om dette er et klart brudd på friskoleloven. Loven åpner opp for å frata elever som bryter loven konsesjonen som trengs for å drive privatskole i Norge. Skolen har i dag omtrent 500 elever, de fleste av dem på studiespesialiserende linje. En nedleggelse av skolen, gjennom inndragning av konsesjonen, vil ha flere positive effekter. Svarteperspillet i Bergen sentrum/Bergen Vest vil opphøre, og Laksevåg VGS vil beholde studiespesialiserende og Olsvikåsen VGS vil bestå. Skolene i området vil også i større grad få fylt opp klassene sine, noe som vil føre til lavere driftsutgifter og bedre økonomi for skolene.

Rødt Hordaland vil derfor fremme forslag i Utvalg for helse og opplæring i Hordaland Fylkesting om å kreve konsesjonen til BPG inndratt snarest mulig. 

Vi håper de andre partiene vil støtte forslaget, og slikt sikre et godt offentlig tilbud og bedret fylkeskommunal økonomi. Alternativet er en nedleggelse av tilbud på Laksevåg VGS eller hele Olsvikåsen, mens en holder en beskyttende hånd over de som bryter loven.