Raudt fekk fleirtal for å oppretthalde tilbodet til minioritetsspråklege elevar

I sommar la revisjonsfirmaet Deloitte fram ein rapport der dei konkluderte med at det er ulovleg å ha eigne klassar for minioritetsspråklege. Dette har fleire bestridt, og saka var oppe i opplærings- og helseutvalet i Hordaland fylkesting denne veka.

Arild Borgen som representerer Raudt i utvalet fremma følgande framlegg på møtet:
"Punkt 12 vedtas ikke.

Administrasjonen tar kontakt med Fylkesmannen for å forhøre seg om de spørsmål som har blitt reist knyttet til Opplæringsloven.

Utvalget ønsker å fortsette med disse tilbudene og anser dette som en mulighet siden det er flere andre fylker med tilsvarende modell.

Administrasjonen bes derfor om å komme med et forslag til hvordan en kan fortsette med tilbudet med de eventuelle innvendinger som kommer fra Fylkesmannen.

Administrasjonen bes også om å komme med et forslag til hvordan en kan lage et bedre tilbud til minioritetsspråklige."

Raudt er svært glade for at framlegget fekk fleirtal. Fylkesdirektøren har fått fullmakt til å formulere brevet til fylkesmannen på best mogeleg måte. Fylkesmannen blir bedt om snarleg svar. Saka går til vidare behandling i fylkesutvalet torsdag 7. desember.