Nei til skatt på sykdom!

Vår hovedsak er kampen mot forskjells-Norge. Vi opplever økende egenandeler, syke som ikke får nødvendig medisin, nedleggingstruede lokalsykehus og avdelinger, underbemanning og privatisering.

Mitt svar er at vi må styrke vårt skattefinansierte, offentlige helsetilbud.

Jeg mener det er avgjørende å fjerne foretaksmodellen hvor sykehusene styres av direktører og økonomer som ikke lytter til fagfolk eller pasientene. Vi vil demokratisere sykehusene og ansette flere sykepleiere, helsearbeidere og leger i heltid. Rødt vil jobbe for mindre byråkrati og mer pasientbehandling i helsevesenet.

Nedbygging av lokalsykehus, kirurgi- og fødeavdelinger gjør at folk utenfor sentrale strøk får dårligere tjenester. Folk blør ikke saktere i distriktene! Vi vil styrke lokalsykehusene slik at hele landet får et velfungerende tilbud. Offentlige sykehus må bygges ut og tilby et fullverdig helsetilbud uansett diagnose. Folk skal ikke være avhengige av Aleris, Volvat og andre velferdsprofitører for å få den behandlingen de trenger. Staten må tilby alle godkjente medisiner mot kreft, Hepatitt C og lignende gratis. Rusavhengighet må ses på som et helseproblem, og rusbehandlingen må være offentlig.

Vi sier nei til skatt på sykdom. Derfor vil jeg jobbe for å fjerne egenandelene og for at tannhelse skal dekkes av folke­trygden. Vårt offentlige helsevesen er noe av det beste ved den norske velferdsstaten, men det kan bli enda bedre.

Vi satser på offentlige helsetjenester fordi fellesskap fungerer!


Jeanette Syversen, 1. kandidat