Nei til bevæpnet politi

Denne uttalelsen ble vedtatt av Rødt sitt landsstyre i oktober 2015

Nei til bevæpnet politi


Norsk politi har nå vært bevæpnet i et år. Den midlertidige løsningen er i ferd med å bli en permanent ordning. Vi frykter at den stadige forlengelsen av den midlertidige tillatelsen til å bære våpen er en snik-innføring av en generell bevæpning av politiet. Dette til tross for at stortingsflertallet er imot en slik generell bevæpning. PST anbefaler ikke en generell bevæpning. Juristforeningen har uttalt seg imot en generell bevæpning, og det er heller ikke enighet innad i politiet.

Regjeringa påstår at politiet må få bære våpen for å avverge en terrortrussel, men det vi ser er at våpnene rettes mot den sivile befolkninga. Politiet har allerede monopol på å utøve vold mot befolkningen på vegne av staten. Når politiet nå bærer våpen på hofta, signaliserer det at makta er mer villige enn før til å bruke vold og trusler mot egen befolkning. Bevæpning av politiet gjør oss ikke tryggere, snarere tvert imot.

Et ubevæpnet politi er et samfunnsgode i seg selv. Det sender et signal om at konflikter kan løses på fredelig vis, og bygger tillit mellom politi og befolkning. Når tillatelsen til å bære våpen ble gitt, uttalte justisminister Anundsen at ingen hadde sagt til ham at de følte seg utrygge ved tanken på et politi utstyrt med våpen, så her var det ingen grunn til å tro at nordmenn flest hadde noe imot det. Dette sier kanskje mest om justisministerens manglende kontakt med folk flest. Folk flest er fornøyde med å bo i et land med lavt voldsnivå, hvor det at politiet skyter og dreper ikke er en dagligdags hendelse. Folk flest er fornøyde med å bo i et land hvor politiet kan løse konflikter og farlige situasjoner uten å ty til våpen.

Rødt vil sterkt fraråde en generell bevæpning av politiet. Gjennom å stadig forlenge den midlertidige tilstanden, er regjeringa i ferd med å innføre en tilstand hvor væpnet politi blir normalen. Dette er ikke et samfunn vi vil ha.

Våpen fører ikke til et fredeligere samfunn. Å gi politiet våpen øker sannsynligheten for tap av liv og personskader. Å gi politiet våpen øker også sannsynligheten for at kriminelle også utstyrer seg med våpen. Dermed får du en eskalerende voldsspiral. Rødt er enig med juristforeningen som uttaler at en eventuell terrortrussel i seg selv ikke gir god nok grunn til generell bevæpning av politiet, og mener det er lite sannsynlig at en slik bevæpning fører til redusert risiko for tap av liv og personskader. Snarere tvert imot, de siste månedene har vi sett flere eksempler på at politiet har skutt sivile.

Erfaringer fra de andre nordiske landene viser også at en generell bevæpning av politiet fører til at flere dør eller blir skadet under politiaksjoner. Å ty til våpen bør alltid være en siste utvei, ikke en første utvei. Dette oppnår vi først når våpnene igjen er låst inne i våpenskapene. Når stortinget nå har bestemt at politiet ikke lenger skal bære skyteklare våpen, men oppbevare ammunisjon separat er dette et steg i riktig retning, men det er ikke godt nok.