Rødt stiller spørsmål om Brudd på friskoleloven begått av Bergen Privat Gymnas(BPG) og Metis Akademiet (MA).

Allerede i 2016 var Rødt Hordaland med på å avdekke de omfattende bruddene på friskoleloven som ble begått av BPG og Metis. På dagens fylkestingsmøte stiller Rødt følgende spørsmål om de to private videregående skolene, og fylkesordføreren vil foreta seg noe for at de skal bli fra tatt konsesjonen.

Bakgrunn:

BPG startet i 2005 under navnet ‘’John Bauer’’. Metis Education AS eier 100% av BPG og MA.
1. Tilsyn utført av Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet for årene 2005-2008 avdekket at statstilskudd og skolepenger ikke hadde kommet elevene til gode slik § 6-3 i friskoleloven krever. BPG fikk pålegg om å tilbakebetale kr 2 960 375.

2. Tilsyn utført i 2012 avdekket nytt brudd på friskoleloven. Kunnskapsdepartementet fattet et vedtak 19.12.14. BPG ble pålagt å tilbakebetale kr 3 515 000 og MA ble pålagt å tilbakebetale kr 3 515 000. Skolene saksøkte Staten v/Kunnskapsdepartementet og tapte i Bergen Tingrett den 28.06.16.

3. Tilsyn utført for forhold datert 2012-2014 avdekket nytt brudd på skoleloven. Utdanningsdirektoratet gjorde et vedtak 24.04.18 om at de to skolene skal tilbakebetale kr 11 011 212. Skolene har klaget vedtaket til Kunnskapsdepartementet som støtter Utdanningsdirektoratets konklusjoner (19.02.19)

4. Tilsyn utført i 2015 for forhold datert 2012-2014, avdekket nytt brudd på skoleloven. Utdanningsdirektoratet gjorde et vedtak 22.01.19 om at de to skolene skal tilbakebetale Kr 2 159 343. Skolene har sendt Utdanningsdirektoratet en tilbakemelding som er under behandling.

Rødt Hordalands vurdering:
Tilsyn har avdekket at BPG og MA ved å handle med nærstående selskap, har hentet midler som ikke har kommet elevene til gode. For disse forhold har skolene blitt pålagt to ganger til å foreta tilbakebetaling av midler. For lignende forhold har skolene to pålegg om tilbakebetaling ‘’hengende over seg’’. Skolene har åpenbart ikkelært av tidligere feiler og ser ut til fortsatt å bryte loven.

Det er rimelig å kreve at selskap finansiert av det offentlige og med ansvar for utdanning av ungdommer viser et høyt etisk nivå.  Rødt Hordaland kan ikke se at dette kravet er innfridd i måten BPG og MA har utført sin virksomhet på.

Friskoleloven § 7-2a åpner for at Utdanningsdirektoratet kan trekke godkjenning fra skoler som ikke følger regelverket.

Kommer Fylkesordfører til å ta initiativ overfor Utdanningsdirektoratet for at § 7-2a i Friskoleloven blir iverksatt?