Kamp mot profitt i skulen

Bergen Private Gymnas og Metis Vidaregåande Skule AS må betale tilbake over 11 millionar kr. dei har fått i offentleg støtte. Rødt Hordaland reagerer sterkt på at Utdanningsdirektoratet har innvilget nedbetaling over tre år, og frykter dette vil bli betalt av fremtidige elever.

For tredje gang siden 2016 har videregående skoler i Bergen tilknyttet Metis-konsernet fått krav om å tilbakebetale offentlige midler som skolen har mottatt. Tilsynet fra Utdanningsdirektoratet har påvist at disse midlene ikke har kommet elevene til gode slik loven krever. Det siste kravet på over 11 millioner kroner var rettet mot Bergen Private Gymnas AS og Metis Videregående AS. Betalingsfristen var 14. juni 2019.

Rødt Hordaland reagerer sterkt på at Utdanningsdirektoratet har innvilget de to skolene en nedbetalingsordning over tre år, rentefritt, med første forfall 1. juli 2020 og siste forfall 1. juli 2022. Det er derfor grunn til å spørre seg om fremtidige elever ved de to skolene skal betale gjelden. Rødt Hordaland mener at de to skolene har misbrukt skattebetalernes penger flere ganger og fortjener ingen utsettelse av tilbakebetalingen. Utdanningsdirektoratet burde heller sørge for at de to skolene ble grundig gransket for å avdekke hva pengene har gått til.

Rødt har tatt opp Metis skolenes misbruk av offentlige midler på Stortinget (07.03.19) og i Fylkestinget i Hordaland.

I Fylkestinget 05.03.19 stilte Rødts 1. kandidat, Jeanette Syversen, spørsmål om fylkesordføreren vil ta initiativ overfor Utdanningsdirektoratet for at skolene som flere ganger har brutt loven, skal fratas konsesjonen, slik det er anledning til etter friskoleloven.

Saken ble tatt opp på nytt i Fylkesting 12.06.19 av Rødts representant, Terje Kollbotn, som slo fast at konsesjonen måtte inndras hvis skolene ikke gjorde opp for seg innen fristen.

Flere fylkestingsrepresentanter i Hordaland har nå fått interesse for saken etter at Rødt har tatt opp saken i media og i Fylkestinget. Det er rimelig at de folkevalgte krever et høyt etisk nivå, i alle ledd, hos de som har ansvar for at våre felles skattepenger kommer våre barn og ungdom til gode. Rødt Hordaland mener at unndragelser av offentlige midler i samfunnet generelt og i undervisningssektoren spesielt, er helt uakseptable.

Nedbetalingsordningen som de to skolene har fått innvilget av Utdanningsdirektoratet gir feil signal til lovbrytere.

- De kommersielle skolene har utvilsomt et profittmotiv som ikke hører hjemme i skolesektoren, og som går på bekostning av de offentlige skolene og elevene i fylket. I lys av fellesnemdas vedtak om planlagte kutt på 38 millioner innen sektor for Opplæring og kompetanse i 2020, kan jeg ikke forstå at fylkets politikere vil vedkjenne seg at velferdsprofitører får fritt leide i skolesektoren, sier Jeanette Syversen.

I tiden fremover kommer Rødt til å utfordre de øvrige politiske partiene til å kreve strengere reaksjoner mot systematiske unndragelser av skattebetalernes penger.

Dette innlegget stod på trykk som leserbrev i BA 4.juli.