Infrastruktur må fullfinansieres over statsbudsjettet

Det nye fylkesstyret i Rødt Hordaland vedtok på sitt første møte 1.juni, en uttalelse som krever full statlig finansiering av kollektivtrafikk og utbygging av infrastruktur i Hordaland og det nye Vestland. Kollektivtrafikken må på sikt bli gratis, bompenger fjernes og store, unødvendige veiprosjekt skrotes.

Vestland må få kollektivsatsing og nødvendig infrastruktur fullfinansiert over statsbudsjettet.

Rødt Hordaland kjemper for 100% statlig finansiering av vei og kollektivsatsing. Fergefri E39 må stanses slik at vi kan ta fatt på viktig opprustning av vei og bane, samt prioritere rassikring, i det som kanskje blir landets mest kuperte fylke! Det skal være trygt og rimelig for folk å komme seg til og fra jobb, og fritidsaktiviteter, derfor må prosjekter som E-16 Arna-Voss (K5), tunnel Klauvaneset - Vågsbotn (E39) og Rv7 fra Bratlandsdalen til Bu i indre Hardanger, samt tunnel mellom Austrepollen og Nordrepollen i Mauranger prioriteres og alle bomringer må fjernes!

Rødt Hordaland støtter ikke finansieringsgrunnlaget for planlagte vei-, bane- og kollektivprosjekter i fylket. Vi mener at disse nå står uten legitimitet i befolkningen og flere av prosjektene risikerer å falle sammen, i kjølvannet av bompengeopprøret. Alle veiprosjekt som ikke er strengt nødvendige på grunn av rasfare og veisikkerhet må derfor skrotes umiddelbart, for at ikke nødvendig satsing på bybane og kollektivtransport skal stoppe opp. Det er ikke rettferdig ei heller logisk at miljøtiltak som bybanen skal finansieres av biltrafikk ved bompengeavgifter.

Sløyfer vi det gigantiske pengesluket Hordfast, sparer vi 40 mrd. som kan brukes til helt nødvendige oppgraderinger og rassikring. Fremfor økt biltrafikk om bompenger i flere tiår vil Rødt Hordaland heller satse på økt bruk av sjøveien samt satse på jernbaneutbygging for å transportere varer og gods langs vestlandskysten og over innlandet.

Rettferdig omfordeling
Skattepengene skal brukes til å finansiere kollektivtrafikk og nødvendig infrastruktur. Det skal være billig, praktisk og på sikt gratis å benytte seg av kollektivtilbudet. Rødt Hordaland vil bekjempe økte forskjeller mellom de som har mest og de som har minst i hele fylket. De som har dårligst råd skal ikke måtte ta regningen for å redde miljøet. Mange lever allerede svært miljøvennlig grunnet lavt forbruk. Økte transportutgifter går utover boutgifter, matbudsjett, medisiner og andre nødvendige utgifter for lavinntektshusholdninger. Arbeidsfolk i de lavest lønnede yrkene, har nesten ikke hatt reallønnsvekst de siste år og mange er avhengig av bil for å ta jobboppdrag som ringevikar og innleide, da er det klart at bompenger engasjerer mer enn løfter om grønne skoger.

Statlig finansiering
Rødt er det eneste partiet som har stemt imot bompengefinansiering av Bybanen i Bergen Bystyre, på fylkestinget i Hordaland og på Stortinget. Senest ved fylkestinget 13. juni la vi frem forslag om at bybanen og annen infrastruktur skal være 100% statlig finansiert. Vårt forslag fikk ikke støtte i ifra noen av de øvrige partiene, på tross av at til og med “Høyres Mødre” nå snakker om at det må mer statlige penger på bordet. Rødt Hordaland støtter ikke en politikk som straffer arbeidsfolk økonomisk med flate skatter. Skal vi minske forskjellene blant folk i hele fylket, må vi være prinsippfaste fremfor pragmatiske når det kommer til å kjempe for arbeidsfolk sine interesser.

Får partiet «Folkeaksjonen mot Bompenger» (FMB) i Bergen bestemme, vil ikke Åsane, Bergens største bydel, få glede av videreføring av bybaneutbygging. Slik viser FMB i Bergen at de deler syn med FrP og dermed tilhører den siden av politikken hvor ideen om rettferdig miljøpolitikk og progressiv beskatning er fraværende.  Det som trengs i fylket er sosial by og regionplanlegging og en konsekvent venstreside som nekter å la arbeidsfolk ta regningen for regjeringens store skatteletter. Et sterkere Rødt i Vestland fylkesting og i kommunestyret, vil kreve at venstresiden sørger for rettferdig miljø og samferdselspolitikk.