Gjeninnfør arveavgiften

Vi vil at staten skal dekke mer av fellesoppgavene.

Vi vil at Bybanen i Bergen skal betales med statens skatteinntekter, og ikke være avhengig av privatbilisme og bompengeinntekter de neste tiårene. For å få flere til å velge kollektivt vil vi at kollektivtransporten skal være gratis i de store byene, kombinert med restriksjoner på biltrafikken.

Partiet mitt vil at skattepengene skal gå til velferd uten egenandeler, enten det er tannhelse eller løsninger som gjør at folk med funksjonsnedsettelser kan leve fullverdige liv. I et samfunn der alle har like muligheter får vi et mer mangfoldig fellesskap.

Når flere oppgaver blir skattefinansiert, må folk med formue og høye inntekter bære mer av byrdene. Jeg mener at rike folk tåler dette, og at samfunnet som helhet har alt å vinne på denne omfordelingen. Det kan bli slutt på at fattige må gå med ødelagte tenner, fordi tannhelse kan bli dekket av staten.

Det går an å bruke skatte- og trygdesystemet til å fjerne fattigdom, blant annet ved bedret uføretrygd og doblet barnetrygd. Et effektivt og universelt skatte- og trygdesystem gir et bedre samfunn med mindre byråkrati, større trygghet og mindre forskjeller.

For å få dette til, må vi gjeninnføre arveavgift, slik nesten alle andre land har, med romslig fritak i bunnen. Det må bli slutt på skattefritt aksjeutbytte, innføres full beskatning av aksjegevinster, og skatten på høye inntekter må skjerpes. Og selvsagt vil Rødt øke formuesskatten, med et enda høyere fradrag i bunnen.