Fornuft og følelser skal styre

Barn på flukt trenger beskyttelse. Norsk regelverk og praksis ivaretar ikke disse barnas behov godt nok. Tall fra UDI viser at det i fjor forsvant 182 mindreårige asylsøkere fra norske mottak.

Antallet forsvinninger økte kraftig da regjeringen samme år åpnet for flere midlertidige oppholdstillatelser, og færre permanente. Denne politikken har ikke fungert. Enslige mindreårige frykter å bli kastet ut av Europa, de vil heller leve sine liv i skjul enn å sendes ut i enda større usikkerhet. Det aller viktigste enkelttiltaket Norge kan gjøre for enslige mindreårige, er å gi dem permanent opphold. Bare slik kan vi gjøre livene deres tryggere.

Prinsipielt sett mener Rødt at det er barnevernet som bør ha ansvar for enslige mindreårige frem til de fyller 18 - ikke politiet eller UDI. De bør ha de samme rettighetene og den samme sikkerheten som andre barn i Norge. Myndighetene bør dessuten kvitte seg uvitenskapelige og uetiske tann- og røntgenundersøkelser for å vurdere opphold for mindreårige.

De store partiene - Frp, Høyre og Arbeiderpartiet - har alle støttet opp under en streng og urettferdig innvandringspolitikk. En av mange urettferdige konsekvenser av dette, er at barn mellom 15 og 18 ikke får særskilt beskyttelse i henhold til FNs barnekonvensjon. De store partiene lar harde slagord bestemme politikken fremfor gode argumenter og medmenneskelighet.

Jeg vil at både fornuft og følelser skal styre norsk innvandringspolitikk: å beskytte barn på flukt er like fornuftig som det er anstendig.

Sofie Marhaug, 2. kandidat