Desentralisert yrkesskoletilbud kan skape bærekraftige klimajobber.

Rødt har kjempet mot regionreformen fordi vi vet at dette vil føre til sentralisering av makt og oppgaver. Vi har kjempet kompromissløst mot nedleggelser av offentlige skoler i Hordaland, og i nye Vestland blir det enda viktigere å holde kampen for et sterkt desentralisert skoletilbud oppe. Skal vi ha levedyktige distrikt, må vi gi yrkesskolen langsiktige rammer som kan etablere de nødvendige yrkesfaglinjene, som kan gi klima-streikende ungdom mulighet til å være med å legge premissene for fremtidens jobber i fylket.

Et vellykket samarbeid mellom yrkesskolen og næringene ved Rubbestadneset kan gjøre Bømlo til et av Vestlands viktigste pådrivere for trygge, miljøvennlige arbeidsplasser innen maritim næring og akvakultur. Rødt er en pådriver for arbeidsplasser i distriktene, men ikke på bekostning av naturens bæreevne eller arbeidsfolk sine rettigheter.

Enorme mengder mikroplast, smittefarlige sykdommer som spres ved rømming, slam, kloakk og sekundær forgiftning av krepsdyr er konsekvenser som påvirker økosystemet rundt matfiskanleggene. Oppdrettsbransjen må under kontroll!

Det kreves politisk vilje og ryggrad for å få oppdretten under demokratisk kontroll og inn i miljømessig forsvarlige former. Rødt Vestland vil ha dette på plass før det gis flere konsesjoner til næringen.

Misforstå meg ikke, jeg er ikke mot oppdrett som sådan, så lenge den drives etisk og i tråd med naturens bæreevne. For å holde fjordene reine, og krepsdyr-/villfiskstammene friske, må vi kreve at næringen lukker sine anlegg og at det fases inn landbaserte anlegg med den nyeste teknologien, i de kystområdene der dette egner seg. Faktisk jobber mitt parti for 100.000 nye klimajobber, som skal sikre norsk økonomi etter oljealderen. Og her er et av mange tiltak nettopp en storsatsning på landbaserte, og rømningssikre oppdrettsanlegg, som skal gi trygge og faste jobber, og noe landet kan leve av. Akkurat på hvilke premisser omstillingen skal skje, trenger vi en seriøs diskusjon om. Det forskes f.eks i Tromsø på fiskefor av alger som spiser seg fet på CO2, slik kan oppdrett fungere som karbonfangst.

Det trengs visjonære politikere med bein i nesen og ikke føyelige karrierepolitikere som hittil har latt næringen sette dagsorden. Rødt ligger jevnt over sperregrensen på nasjonale målinger, og vi er i ferd med å farge Vestland Rødt med dobbelt så mange kommunelister som ved forrige valg. I kommunestyrer, på Fylkestinget og i Stortinget lover vi å jobbe for sterkere demokratisk styring med bransjen, for fremtidsrettede arbeidsplasser og styrking av de offentlige yrkesfagskolene, med fokus på samarbeid med fagorganisasjonene, fagmiljøene og forskningsmiljøene. Vi trenger en fiskeri- og oppdrettspolitikk som er basert på økologisk planlegging. Det ligger mye godt potensial for regionen, hvis vill- og rekefiske kan leve godt side om side med oppdrettsnæringen.

Det finnes allerede gunstige ordninger som gjør det interessant å investere i landbasert teknologi. Rødt mener også at staten skal ta en større del av ansvaret for å legge til rette for klimajobber. Vi tror på samarbeid mellom forskning, skole og næring slik vi ser f.eks i Bømlo for å bygge fremtidens fagmiljø. Det trengs for å skape bærekraftige former for havbruk, og langsiktige klimavennlige lokale arbeidsplasser.

Det haster med en opprydning og en omstilling som setter naturen og arbeidsfolk sine premisser foran kapitalinteressene.

Jeanette Syversen

Førstekandidat til Fylkestinget for Raudt Vestland

Dette innlegget stod først på trykk i Bømlo Nytt og på nettsida deira 27.august.