Program


Innlandet trenger Rødt

Hvem er Rødt?

Rødt er et sosialistisk arbeiderparti, som jobber for å avskaffe kapitalismen som politisk og økonomisk system. Rødt vil ha et arbeiderstyrt sosialistisk samfunn, som gjør slutt på utbytting av arbeidsfolk som lever av å selge arbeidskrafta si. Vi mener at alt arbeid er likeverdig, og at arbeidere skal ha eierskap og demokratisk kontroll over produksjon og eget arbeid.

Rødt har et langsiktig mål om et samfunn som lager produkt folk har et reelt behov for, og vårt arbeid skal ikke medføre ødeleggelse av naturen eller andre menneskers levekår.

Rødt jobber for et samfunn hvor full kvinnefrigjøring er en avgjørende faktor for likeverd, likestilling og frihet for alle.

Norge i dag er et kapitalistisk og klassedelt samfunn, som Rødt vil kjempe for å endre til det beste for arbeiderklassen og andre undertrykte grupper.

Rødt jobber for det klasseløse samfunn, hvor ingen utbytter eller blir utbyttet. Der styrende grunnprinsipp vil være «Fra enhver etter evne, til enhver etter behov».

Innafor disse rammene har Rødt en politikk som også har kortsiktige mål for det vi vil oppnå.

Et reelt demokrati

Rødt tar utgangspunkt i arbeiderklassens interesser og vil ha demokratisk kontroll over næringsliv, finansinstitusjoner, miljø og klimapolitikk. Demokratiet slik vi møter det i dag kommer til kort på mange viktige samfunnsfelt. Rødt vil utvide demokratiet lokalt, nasjonalt, og internasjonalt, slik at det sikrer en reel mulighet for folk selv til å forme egne liv.

Vi mener at fylkeskommunen skal løse oppgaver som samferdsel, helse, utdanning og kultur. Privatisering er undergraving av demokratisk kontroll. En offentlig sektor basert på rettferdighet, trygghet, åpenhet og demokratisk styring skal ikke bare være en mulighet, det er en rettighet. Arbeidsfolks rett til styring over egen arbeidssituasjon er en sentral del av demokratiet.

Et fylke med mindre forskjeller

Rødt vil ha mer penger inn i fellesskapet sin kasse og tydeligere prioriteringer på hvordan pengene skal brukes. I vårt alternative statsbudsjett, foreslår vi betydelige økninger i tilbakeføringer fra stat til kommune- og fylkeskommune.

I Norge blir det stadig større forskjeller mellom oss, som oppstår på grunn at forskjell i eierskap. Et mindretall eier produksjonsmidlene, mens flertallet, arbeiderne, jobber for å skape profitt for eierne.

I Innlandet ser vi det blant annet ved at det er stor forskjell på hvilke helsetjenester du har i nærheten, hvor langt du må reise for å komme på skole, hvordan veiene blir vedlikeholdt der du bor og hva slags kollektivtilbud du har. Det blir stadig flere fattige og disse får sine rettigheter undergravd. Rødt vil at tannhelsetjeneste skal være gratis for alle, hele livet. Rødt vil et samfunn med mindre lønnsforskjeller, for fylkeskommunen betyr det bedre lønnsutvikling for ansatte i lavlønnsgrupper, tilbud om hele stillinger og at all utdanning som fylkeskommunen tilbyr skal være gratis. Inntektsforskjeller mellom distrikt og sentrum er svært tydelig i Innlandet, økt sentralisering vil forsterke utviklingen. Rødt vil arbeide for å styrke velferdsstaten. Vi vil stoppe og reversere privatisering av tjenester.

Et fylke som tar internasjonalt ansvar

Internasjonal handel og samarbeid slik vi møter det i dag kommer til kort på mange viktige samfunnsfelt. EØS er en av årsakene til det. Det betyr en aktiv støtte til arbeidet med å melde Norge ut av EØS avtalen. Den undergraver arbeidsfolks rettigheter og norsk lov, og avtaleverk blir overprøvd av EØS domstolen. Fylkeskommunens holdning til og arbeide med å sikre like rettigheter for alle som arbeider i Innlandet og med Innlandet som base, er svært viktig. Fylkeskommunen må ha og forvalte aktivt et forsvarlig innkjøpsregelverk som vektlegger internasjonale konvensjoner og det må ikke kjøpes varer som er produsert av okkupanter på okkupert land.

Rødt vil kjempe mot at Innlandet brukes som base for utplassering av utenlandske soldater, og spionering mot våre naboland.

Et fylke som tar miljøansvar

For Rødt er det avgjørende at vi fører en politikk og fremmer en samfunnsutvikling som bidrar til en global, bærekraftig miljøpolitikk og en rettferdig fordeling av ressursene slik at vår velferd ikke undergraver andres rett til de samme godene vi bevilger oss selv. Rødt jobber for et samfunn hvor naturens tålegrenser setter rammene for menneskelig aktivitet, ikke kapitalismens behov for stadig vekst. Økt produktivitet i Norge tas ut i fritid framfor økt forbruksvekst, det betyr 6 timers normalarbeidsdag, med full lønnskompensasjon.

Et likestilt Innlandet

Rødt mener økonomisk selvstendighet er en forutsetning for full kvinnefrigjøring. Fortsatt bruker kvinner mer tid enn menn på omsorg for egen familie, og mange kvinner må jobbe deltid for å få familielivet til å gå opp. Kravet om sekstimersdagen er spesielt viktig for likestillingen. Det vil synes at Rødt kommer inn i fylkestingspolitikken, vi skal kjempe for at alle skal ha like rettigheter uansett kjønn, legning, religion, etnisitet, funksjonsevne og klasse.

Næringspolitikk og landbruk

Innlandet må ha en sterk prioritering av arbeidsplasser i distriktene. Jobben for å motarbeide sentralisering er altfor viktig til å overlate til regjeringen. Rødt vil knytte nyskaping av arbeidsplasser opp mot en forsvarlig forvaltning av de naturressursene vi har, samlet gir disse oss et unikt utgangspunkt for å sikre verdiskaping som kan komme alle til gode.

Rødt Innlandet mener desentralisering er en viktig oppgave også for fylkeskommunen, og at fylkeskommunen må ta ansvar for dette gjennom om å desentralisere tjenester og oppgaver. Vi vil styrke mulighetene for at folk kan bo og arbeide overalt i Innlandet. Arbeidsplasser innenfor nye næringsområder skal etableres slik at målsettingen om at hele Innlandet skal utvikles, kan oppfylles. Det må satses på nyetablering av arbeidsplasser utenfor Mjøsregionen, tjenesteyting og produksjon må fordeles i distriktene på en bedre måte enn i dag.

Fylkeskommunen må bygge opp under mangesysleriet som en viktig mulighet for å skape arbeidsplasser og inntekt.

Innlandet har sterke fagmiljøer innenfor bioteknologi, skogbruk, jordbruk, industri og foredling. Sammen med sterke miljøer innenfor kulturbaserte næringer og utdanning/forskning legger dette grunnlaget for nye arbeidsplasser over hele fylket.

De mulighetene ny teknologi gir oss for å arbeide desentralisert må utnyttes fult ut. Det er avgjørende at fylkeskommunen er seg dette bevisst i sitt næringslivsarbeid. En fortsatt sterk utbygging av bredbånd er grunnleggende for å få utviklet distriktene.

Rødt Innlandet vil styrke det familiebaserte småskalalandbruket. Vi vil reversere de endringene i konsesjonsreglene som har åpnet for stordrift.

Landbruket i Innlandet må få muligheten til å være i front når en mer klimavennlig matproduksjon skal konkretiseres. Her skal kunnskapsmiljøer, produsenter og offentlige institusjoner som fylkeskommunen være aktive pådrivere for nye produksjonsmåter og nye forbruksmønstre.

Rødt har nulltoleranse for nedbygging av matjord. Det er svært viktig at all dyrka mark brukes på en god måte. Innlandet må satse mer på å tilrettelegge for drift av alle landbrukseiendommer også de som drives i tillegg til annen yrkesutøvelse.

Rødt Innlandet støtter kravet om at alle eiere av konsesjonspliktige eiendommer skal ha fagkunnskap til å ta vare på de samfunnsverdiene jord og skog er. Fylkeskommunen må ta ansvar for å utvikle fagtilbud som kan fremme kompetanseheving der det er nødvendig. Et godt kunnskapsgrunnlag hos de som eier og driver jord og skogeiendommer vil være viktig i årene som kommer når vi skal utvikle et miljø og klima riktig landbruk.

Rødt Innlandet vil

 • Styrke arbeidsplasser i distriktene og etablere nye for å motvirke sentralisering
 • Sikre en utvikling som gjør det mulig å drifte all dyrket mark på en forsvarlig måte
 • Ha nulltoleranse for nedbygging av dyrket mark

Fylkeskommunen som arbeidsgiver og oppdragsgiver

Fylkeskommunen skal være en god, og seriøs arbeidsgiver. Vi vil jobbe for at alle skal ha hele, faste stillinger, og vil ha en gjennomgang av ufrivillig deltid på fylkeskommunale arbeidsplasser, og samarbeide med fagforeningene om heltidsprosjekter.

Rødt i Innlandet er for en sterk offentlig sektor som ivaretar velferdstjenester knyttet til utdanning, samferdsel, helse og kultur. Vi vil sikre dette gjennom ett tett samarbeid med de ansatte og ved å involvere alle som benytter seg av tjenestene. Helse og velferd skal ikke være butikk. Velferdsstaten skapes ute i kommunene og fylkene, men regjeringen ødelegger grunnlaget for å videreutvikle velferdsstat ved å prioritere skattelette fremfor økte økonomiske tilbakeføringer.

Fylkeskommunen er oppdragsgiver når det skal bygges nye bygg, eller ­kjøpes inn tjenester. Der fylkeskommunen benytter anbud vil vi ha et innkjøpsreglement som legger til rette for et godt, og seriøst arbeidsliv. Dette kan vi gjøre ved å innføre strenge krav til hvem som vinner anbudet, eller hvem vi kan kjøpe tjenester av. Reglementet skal oppfordre til seriøsitet i arbeidslivet ved blant annet å ha tariffavtale for sine ansatte. Vi vil ha krav om godkjent lærebedrift, med lærlinger på jobb, ved anbudsutsettelser, og et krav til maksimalt to ledd i kontraktkjeden. Det er dette som kalles Telemarksmodellen. Vi vil jobbe for at fylkeskommunen ikke skal benytte seg av bemanningsbyråer.

Rødt jobber for effektive tiltak mot strukturell diskriminering av arbeidsinnvandrere, flyktninger og innvandrere i arbeidsliv, skole, på boligmarkedet og i samfunnet ellers.

Rødt har stått støtt i kampen for lokalsykehusene, og vil fortsette dette arbeidet til vi har vunnet. Rødt er mot sentraliseringen av sykehusene, vi er mot nytt hovedsykehus. Rødt vil ha sykehusene inn under folkevalgt ­kontroll, slik at vi kan styre etter forvaltningsmodellen, og ikke foretaks­modell. ­Fylkeskommunen må arbeide hardt for å sikre lokalsykehusene i hele ­Innlandet og sikre at de har tilstrekkelig med tjenester av god kvalitet.

Rødt mener at sentraliseringen vi ser innenfor sykehusene er uforsvarlig, det samme med psykiatrien. Opprettelsen av den nye fylkeskommunen Innlandet må ikke føre til sentralisering av arbeidsplasser eller oppgaver.

Rødt Innlandet vil

 • Jobb mot sosial dumping. Innføring av Telemarksmodellen
 • Motarbeide den strukturelle diskrimineringen av innvandrere
 • Nei til foretaksmodellen og bygging av hovedsykehus.

Samferdsel og kollektivtransport

Rødt vil ha en storstilt satsning på kollektivtransport. Gode kollektive løsninger til en rimelig pris er nødvendig for å få folk til å la bilen stå. Vårt utgangspunkt er at anbudssystemet er dyrt og dårlig for alle parter. Vi støtter Fagforbundet i at kollektivtrafikken fungerer best når ruteplanlegging, produktutvikling og ruteproduksjon/kjøring utføres i en integrert modell. Mange som bor i distriktene må benytte seg av bil, utvidet bruk at tilkallingstransport er viktig for at flere skal reise kollektivt. Utvidet kollektivtransport i byene med hyppigere avganger må prioriteres.

Rødt er mot bompengefinansiering av veiutbygging, det er en flat avgift som ikke tar hensyn til inntekten til den som betaler. Av miljømessige grunner vil vi ikke støtte utbygging av motorveier som øker kapasiteten på veiene. Vi vil ha mer godstransport over på bane og øke trafikksikkerheten ved bruk av midtdelere.

Jernbanen er svært viktig for innlandet og må styrkes. Solørbanen og Rørosbanen må elektrifiseres og det må åpnes for persontrafikk på Solørbanen, og vi vil ha dobbeltspor helt fram til Lillehammer. Rødt vil koble Gjøvikbanen opp mot Dovrebanen.

Kollektivtransporten slik den er organisert i dag, overlater alt for mye til markedet gjennom en bestiller-utførermodell som gir private aktører samlet sett et monopol. Den konkurransen som er mellom de private aktørene føre til reduksjon i kvalitet, mindre tjenesteutvikling og lavere bærekraft for å opprettholde eller øke overskuddet.

Rødt Innlandet vil

 • Ikke ha bompengefinansierte veier
 • Massiv satsing på kollektivtransport
 • Innføre en integrert modell for fylkeskommunens kollektivsatsing

Miljø og klimapolitikken

Rødt vil sikre en god miljø og klimapolitikk ved å styrke distriktene. Miljøkrisen som vi opplever i dag, er skapt av kapitalismens behov for nye markeder og økt vekst.

Vi vil ha differensiert prising av elektrisitet, normalforbruk til en fornuftig pris og luksusforbruk til en dyrere pris. Vi vil ha nasjonalt eierskap i energisektoren. Fornybare ressurser som vindkraft må ikke ødelegge for annet næringsliv eller ødelegge for natur og miljø. Vi må modernisere kraftlinjene slik at vi reduserer tapet av energi under transport.

En viktig del av miljøpolitikken er å utvikle og ta vare på de mulighetene vi har for matproduksjon på lokale ressurser. Det er viktig at regjeringen forholder seg til Stortingets bestandsmål for rovdyr og rovviltforliket. Ved angrep fra rovdyr må det alltid sikres erstatning for tap av husdyr. Potensialet for matproduksjon på utmarksresurser må økes for å redusere behovet for kraftforimport. Dette er også et viktig tiltak for å øke selvforsyningsgraden på matvarer. Rødt Innlandet vil ha nulltoleranse for nedbygging av matjord, beslutningsmyndigheten for dette må løftes fra kommunalt til fylkeskommunalt nivå.

Det er ikke rom for å opprettholde den forbruksmønsteret vi har i dag dersom vi vil nå de miljø og klima målene Norge har forpliktet seg til. Dette må også reflekteres i fylkespolitikken. Satsing på å øke kunnskapsbasen om disse spørsmålene gjennom lokal forskning og konkrete tiltak er viktig.Elever ved de videregående skolene er en viktig ressurs i arbeidet med en målrettet miljø og klimapolitikk.Det er avgjørende at de som må leve med resultatene av politikken får størst mulig innflytelse over de beslutningene som må tas.

Fylkeskommunens forvaltning av egen bygningsmasse, prioritere vedlikehold fremfor nybygg og basere nybygg på miljøvennlig teknologi er noen eksempler på hva som kan gjøres.

Rødt Innlandet vil ha

 • Differensiert prising på strøm
 • Lokalt / regionalt eierskap i energisektoren
 • Sterk involvering av ungdom i miljø og klimapolitikken, Rødt støtter ungdom som streiker for en bedre klimapolitikk.

Internasjonalt arbeid og solidaritet

Spenningen i verden har økt dramatisk i de siste årene, spesielt i forholdet mellom NATO og Russland. Norge bidrar aktivt til dette bl.a. gjennom å tillate utplassering av utenlandske soldater på norsk jord, ved å drive spionasje på vegne av USA mot Russland og ved å gi grønt lys for at norske satellitter kan brukes av USA. Norge har i økende grad spilt en negativ rolle internasjonalt gjennom våpensalg til brutale diktaturer og gjennom direkte krigsdeltakelse. Innlandet har flere militære anlegg som bidrar inn mot NATO sin militære og politiske aggressivitet.

Ved å videreutvikle og øke produksjonen av våpen og våpendeler bl.a. på Raufoss er vi delaktige i dette. Rødt vil at Innlandet skal prioritere utvikling av alternative arbeidsplasser på Raufoss og si nei til produksjon av krigsmateriell for eksport.

Rødt er et parti som setter internasjonal solidaritet høyt og vi er sterkt kritisk til den rollen Norge har tatt som produsent og eksportør av våpen. Vi vil at Norge skal melde ut av NATO og heller jobber for et sterkt nasjonalt forsvar, avspenning og fredsarbeid.

Gjennom EØS-avtalen har Norge godkjent tusenvis av EU-direktiver, som fratar norske folkevalgte på nasjonal, regionalt og lokalt nivå politisk makt. EU sitt frislipp av konkurranse har svekket fagbevegelsen og under­graver den makta fagorganiserte har. EØS avtalen har også bidratt til sosial ­dumping, og problemer med å motarbeide dette.

Rødt Innlandet mener at fylkeskommunen må arbeider for å få Norge ut av EØS og motarbeide alle initiativ fra EØS som undergraver arbeidsfolks rettigheter og mulighetene vi har til selv å utvikle egen politikk.

Rødt vil på fylkestinget jobbe for å boikotter alle varer produsert av okkupasjonsmakter på okkupert område. Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara og Israels okkupasjon av palestinske områder er gode eksempler på kriger og undertrykkelse vi ikke vil være med å finansiere gjennom handel.

Krig, miljøkatastrofer og fattigdom driver folk på flukt. Norge og Innlandet skal ta mot sin del av verdens flyktninger. Vi vil at flyktninger og asylsøkere mottas med verdighet og respekt og inkluderes i samfunnet. Innvandring brukes til å sette arbeidsfolk opp mot hverandre, og på denne måten tåkelegges det at det er arbeidsgivere og privat kapital som skaper et brutalt arbeidsliv for alle arbeidsfolk.

Fylkeskommunen må arbeide politisk for at asylsøkere kan få jobbe mens de venter på svar på asylsøknaden.

Rødt Innlandet vil

 • Melde Norge ut av EØS avtalen
 • Boikotte varer produsert av okkupanter på okkupert jord, som f.eks. Israel i Palestina, og Marokko i Vest-Sahara.
 • Utvikle alternative arbeidsplasser som kan erstatte de som er knyttet til produksjon av militært materiell for eksport.

Utdanning

En av fylkeskommunens viktigste oppgaver er videregående utdanning. Rødt mener at utdanning på alle nivåer er et offentlig ansvar. Den offentlige skolen er for alle, fattig og rik. Den skal bidra til inkludering, og den skal være gratis. Fylkeskommunen må prioritere anti-mobberarbeid i den videregående skolen.

Fylkeskommunen må legge til rette for gode utdanningsmuligheter som ­ivaretar samfunns­behovene. Det er også grunnleggende å ivareta den ­enkeltes mulighet til å utvikle egne evner og interesser.

Vi vil nekte private som driver med profitt som formål å etablere seg med utdanningstilbud i Innlandet. Vi vil ha et variert skoletilbud til alle i hele fylket, og vi vil derfor reversere sentraliseringen og privatiseringen som foregår i den videregående skolen. Rødt går inn for nærskoleprinsippet. Det er viktig at utdanningstjenestene folk bruker er nærmest mulig der de bor.

Rødt vil opprette og styrke innføringsklasser for minoritetselever.

Den offentlige skolen skal ha rom for et mangfold av pedagogiske retninger.

Rødt Innlandet vil ha vekk reglene som sier at elever i den videregående skolen som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, ikke skal få vurdering i det aktuelle faget.Denne regelen rammer hardest de som i ­utgangspunktet ikke har de beste forutsetningene for å fullføre skole­gangen. Rødt mener at den beste måten å sørge for at flest mulig fullfører skolen er et godt skolemiljø, flere lærere inn i skolen, styrking av skole­helsetjenesten og en skole for læring - ikke mekanisk pugging. Rødt vil også styrke oppfølgingen av de som faller ut av skolen. Innlandet bør gå i spissen for å endre dagens fraværsregler. Rødt vil ha en leksefri videregående skole.

Rødt skal jobbe for en lærernorm som sier maksimalt 20 elever per klasse i studiespesialiserende klasser, og maks 12 elever på yrkesfaglige linjer.

Rødt vil at alle som starter på yrkesfag også skal ha muligheten til å fullføre fagopplæringen. Derfor vil vi lovfeste retten til lærlingplass og lovfeste at bedrifter som leverer til det offentlige skal ha lærlinger, både i bedriften og på kontrakten som inngås. Yrkesfaglinjene må ha oppdatert utstyrspark.

Lærlinger skal ha samme rabattordning på kollektivtransport som studenter.

Alle videregående skoler må ha et fungerende elevdemokrati, det betyr at klassens time gjeninnføres som en del av rammetimene. Dette kan være en fremtidig tillitsvalgts første skolering i organisasjonsarbeid.

Læreryrket må bli verdsatt med kunnskap, verdier, erfaringer og solidaritet, selv når det ikke passer for økonomene. Markedsorientering av driften og stykkprisfinansiering av eleven svekker utdanningen, og må vekk fra skolene våre.

Fagskolen er et viktig tilbud til elever som vil ta etter- og videreutdanning og styrke sin kompetanse i yrkesfag. Fagskolene er i dag ikke omfattet av gratisprinsippet som gjelder i offentlig grunnskole, videregående og høyere utdanning. Dette vil Rødt endre. Stortinget har nylig vedtatt at fagskoleutdanning skal være høyere yrkesfaglig utdanning, og ligger på nivå over videregående opplæring. Samtidig er en rekke fylkeskommunale fagskoleutdanninger fortsatt lokalisert på videregående skoler. Dette bidrar ikke til å øke fagskoleutdanningenes status og anerkjennelse.

Rødt Innlandet arbeider for:

 • Styrke tilbudet på de videregående skolene, sørge for en likeverdig god skole i distrikt og i utkant av fylket.
 • Innføre gratisprinsippet for elever i Fagskolen, og fjerne egendaler og skolepenger på lik linje som for elever i offentlig grunnskole, videregående skole og høyere utdanning
 • Jobbe for å fjerne fraværsgrensa på 10%, og heller gjøre noe med årsaken til at noen sliter med høyt fravær, og hjelpe dem.

Kulturpolitikk

Kulturpolitikken i Innlandet er synliggjort gjennom følgende arbeidsområder:

 • Bibliotektjenester
 • Museer
 • Kunst og kunstformidling, herunder sang og musikk.
 • Idrett og friluftsliv
 • Tiltak for barn og unge
 • Kulturminnevern

Rødt Innlandet ønsker et rikt og mangfoldig kulturengasjement. Vi vil stimulere et bredt folkelig kulturliv bestående av ulike kunstarter, stilretninger og kulturuttrykk, og stimulere til samarbeid mellom amatører og profesjonelle utøvere.

Rødt vil styrke bibliotekene for å styrke folks tilgang på informasjon, litteratur og kultur, noe som igjen styrker oss som samfunn. Gratisprinsippet og fri tilgang til offentlig informasjon er nøkkelfaktorer for deltakelse i samfunnet. Rødt vil ha levende og gode skolebibliotek ved alle de videregående skolene og et fylkesbibliotek som har midler til å løfte kvaliteten ved alle bibliotekene i fylket.

Museene i Innlandet er viktige kunnskapsformidlere og skal gjennom sin aktivitet knytte sammen fortid og nåtid. De skal dokumentere hele bredden av vår historie samtidig som de er en viktig samfunnsaktør og medspillere i samhandling mellom innbyggerne i Innlandet. Rødt mener museene må gis mulighet til å utfordre og engasjere. De må ta opp spørsmål som vekker debatt og utfordrer tilvendte holdninger.

Kulturarven vår er en viktig del av fylkeskommunens ansvarsområde. Målsettingen er å gjøre Innlandets fortid til en levende del av fremtiden. Da må fylkeskommunen forvalte sitt ansvar på en tydelig og sterk måte ovenfor f.eks. kommuner som setter ønskene til utbyggere og næringsliv fremfor en utvikling som ivaretar kulturminner. Spesielt kulturlandskaper er nå satt under press f.eks. ved etableringer som vindmølleindustrien står for.

Idrett og friluftsliv er en viktig del av kulturlivet. Dessverre er dette et sted hvor forskjells-Norge kommer stadig tydeligere til uttrykk. Rødt mener Innlandet må prioritere samspill mellom skole, fysisk aktivitet og kunst og kultur på en måte som understreker det offentliges ansvar for å sikre gratisprinsippet innenfor alle disse områdene. Spesielt er dette viktig ved aktiviteter rettet mot barn og unge.

Kulturopplevelser og deltakelse må være tilgjengelig for alle. Det betyr et godt tilbud som er lagt opp for å nå langt ut i distriktene. Billettprisene må holdes på et lavt nivå. Det meste av kulturen i Innlandet skapes i distriktene, dette må tydeliggjøres gjennom måten Innlandet bruker sin kulturfaglige kunnskap på og hvordan de økonomiske ressursene fordeles. Barn og unge må ha gratis adgang til mange flere av de kulturopplevelsene fylkeskommunen finansierer.

Rødt mener det er svært viktig å videreføre utsmykningsoppdrag knyttet til nybygg i fylkeskommunal regi. Dette er viktige oppdrag for Innlandets egne kunstnere og gir oss også muligheten til å få kunstverk fra sentrale kunstnere inn i offentlige bygg. Kunst i offentlige rom er en sentral kunstformidling som er tilgjengelig for alle. Det er viktig at kunstnere selv er med i de aktuelle utsmykningskomiteene som kunstfaglige konsulenter.

For å sikre kulturens sentrale plass i den nye fylkeskommunen må det arbeides fram en samlet kulturstrategi hvor det offentliges ansvar og retten til fri bruk av kulturtjenester er grunnleggende. Det må synliggjøres hvordan kultur er en viktig del av distriktspolitikken og det levende desentraliserte samfunnet. Samtidig må det arbeids for å løfte fram nye kunstnere og kulturaktører.

På fylkestinget vil Rødt jobbe for å styrke støtte til frivillige lag og organisasjoner innen idrett og kultur. Vi vil prioritere breddeidrett ved utbygging av nye idrettsanlegg.

Videre vil vi videreutvikle og satse på arbeider- og industrihistorie ved museene i Innlandet. Vi vil styrke arbeidet for sørsamisk kultur og øke innsatsen for å dokumentere og synliggjøre finnekulturen.

Det er viktig å skape ikke-kommersielle arenaer for kunst og kultur for profesjonelle så vel som for amatører.

Språkpolitikk

Det nye fylket har et særskilt ansvar for å ta vare på språkmangfoldet i Innlandet, sørsamisk språk og kultur. Vi har to områder med levende og lang nynorsktradisjon, Valdres og Nord-Gudbrandsdalen. Det er viktig å styrke mulighetene for nynorskbruk i videregående skole og det er viktig å sikre at det blir lett å være nynorsk-bruker i hele Innlandet. En god språkpolitikk er også en styrke for dialektene som er under press.

Innlandet fylkeskommune skal være språknøytralt, og Rødt skal jobbe for at fylkeskommunen utarbeider en språkbruksplan, for å ta vare på de språkene vi bruker i Innlandet.

Rødt Innlandet vil prioritere:

 • Styrking av bibliotektjenestene rettet mot skolebibliotekene
 • Styrking av museenes arbeid med mangfoldet av kulturuttrykk som beskriver dagens Innlandet.
 • At ungdom til og med videregående skolealder, samt studenter og lærlinger, skal ha gratis tilgang til alle museum som mottar støtte fra Innlandet fylkeskommune.