Program


Program for Rødt Groruddalen 2019-2023

(Felles for lokallagene i Alna, Bjerke, Grorud og Stovner)

Forsvar mangfold, miljø og arbeidsplasser i Groruddalen!

Delta i kampen mot Forskjells-Norge – stem Rødt ved lokalvalget!

Når Rødt deltar i valg er det for å ta parti for folk, mot alle former for under­trykking og urettferdighet. Vi arbeider for et reelt folkestyre. Samfunnets ­ressurser må styres demokratisk, ikke av pengemakta. I bystyret har Rødt den siste perioden fått gjennomslag for å reversere privatiseringa av kommunal virksomhet og ta tilbakesykehjem og andre tjenester som ble privatisert under borgerlig styre. Rødt har stansa salg og anbudsutsetting av flere kommunale barnehager til kommersielle kjeder, og ingen nye private barnehager er godkjent. Det var Rødt som tok initiativet og sørget for at søppelhentinga igjen kom i kommunal regi.

I bystyret og i bydelsutvalgene vil Rødt være en pålitelig samarbeidspartner for fagforeninger, miljøorganisasjoner, innvandrerorganisasjoner, kvinne­organisasjoner og alle som rammes av innskrenkninger i velferdstjenestene. Vi vil ta opp saker som er viktige i Groruddalen, som oppvekstvilkår, skole og fritidstilbud.

Vi trenger fortsatt et rødgrønt byråd

Etter kommunevalget i 2015 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Rødt og det nye byrådet (AP, SV og MDG). Gjennom den avtalen fikk vi bl.a. startet arbeidet med å stoppe velferdsprofitørene innenfor barnehager og sykehjem. I de årlige budsjettforhandlingene har Rødt klart å redusere kuttene i bydelenes budsjetter noe, men fortsatt er bydelene underfinansiert i forhold til de store velferdsoppgavene de har.

Hvis vi ved valget i 2019 igjen får et flertall av de samme partiene, blir Rødts oppgave å få til en best mulig samarbeidsavtale. Med et sterkere Rødt kan vi kreve mer gjennomslag for vår politikk.

Vi er stolte av den ­flerkulturelle Groruddalen

Det har alltid vært vanlige folk fra arbeiderklassen som har bodd i Groruddalen. Boligprisene har holdt seg lavere her enn i resten av Oslo. Dalen har vært stedet hvor folk med moderat eller lav inntekt kan bo. Samtidig er det også mange som sliter med arbeidsløshet og fattigdom i våre bydeler.

Det er derfor viktig å sikre lokale arbeidsplasser og legge til rette for god inkludering av alle innbyggerne. Bydelene må ha lavterskeltilbud med arbeidstrening., og alle innvandrere må få tilbud om norskopplæring. Norskkunnskaper gir mulighet for at den enkelte kan være delaktig i arbeids- og samfunnsliv.

Det har i flere år blitt snakket stygt om Groruddalen, både fra media og fra politikere, men vi som bor her trives i Groruddalen, både unge og gamle.

Nei til diskriminering – Ja til inkludering

Innvandrere og etterkommere av innvandrere diskrimineres på arbeidsmarkedet. Et ikke-vestlig navn kan være nok til ikke å bli innkalt til jobbintervju. Utdanning og kompetanse fra andre land er vanskelig å få godkjent. Mange må ta til takke med ufaglærte stillinger, vikariater og deltidsjobber med få rettigheter framfor enheltidsstilling.

Rødt støtter alle tiltak som bedrer inkluderingen. Gratis barnehage og Aktivitetsskole (AKS) for alle vil være gode eksempler på dette. Et godt samfunn legger til rette for at alle skal kunne arbeide og forsørge seg sjøl med egen inntekt. De som er avhengige av offentlige ytelser skal ha en anstendig levestandard.

Stå sammen

Rødt mener at alle mennesker må ha lov til å ta vare på sin kultur og utøve sin tro. Vi må alle møte hverandre med gjensidig respekt. Rødt slåss mot alle former for rasisme, muslimhets og anti-semittisme. Vi vil ha et samfunn uten kvinneundertrykking og diskriminering. Rødt arbeider for at alle skal bli inkludert i Groruddalen uansett hudfarge, klasse, religion, seksuell legning eller fysisk og psykisk funksjonsevne.

Arbeidsplasser for vanlige folk

Rødt arbeider for et sosialistisk samfunn der arbeidsplasser og bomiljøer er i tråd med menneskenes behov og naturens bæreevne. Men allerede i dagens samfunnkan det gjøres mye for å legge om næringspolitikken i en retning som tjener miljøet. Rødt kjemper for å begrense det frie markedet og styrke de offentlige kollektive godene. Virkningen av det såkalte frie markedet ser vi nå bl.a. i strømforsyningen der vi har fått høye priser enten vannmagasinene i landet er fulle eller tomme.

En stor del av de som bor i Groruddalen har samtidig sin arbeidsplass her. Byplanleggerne planla at boligene skulle ligge i åssidene og arbeidsplassene i dalbunnen. Mange har kort vei til arbeidsplassen. Det er plass til flere arbeidsplasser for vanlige folk, både håndverksbedrifter, småindustri og kontorer her, og viktige offentlige institusjoner som NRK kunne med fordel lokaliseres i Groruddalen.

For Rødt er det viktig å beholde lokale arbeidsplasser, og vi ønsker derfor å begrense boligbygging i Groruddalen som går på bekostning av arbeidsplasser. Vi er imot den pågående «transformasjonen» av Groruddalen der næringslivet og arbeidsplassene blir tvunget til å flytte ut av byen fordi private boligspekulanter vil bygge nye boliger i dalbunnen.

Bevar industrien!

De siste årene har de fleste store Oslo-bedriftene flyttet ut av byen. Resultatet er mindre verdiproduksjon og utvikling av en hovedstad som i stor grad snylter på distriktene. Dette er ikke økologisk bærekraftig i det lange løp. Rødt vil i stedet ha en aktiv næringspolitikk der en legger til rette for fortsatt og utvidet industridrift. Flere arealer i Groruddalen kunne med fordel vært utnyttet for ny og mer miljøvennlig produksjon. Derfor er Rødt imot omregulering av tomter fra industri til boligformål.

Kjøpesentrene

Groruddalen trenger ikke flere store bilbaserte kjøpesentre. De svekker overlevelsesmulighetene for nærbutikker og lokale sentre og fører til økt biltrafikk. Samtidig er de etablerte kjøpesentrene viktige arbeidsplasser for befolkningen i dalen. Rødt vil oppfordre til fagorganisering på sentrene og støtter fagbevegelsens kamp mot søndagsåpne butikker og uthuling av arbeidsmiljøloven.

Offentlig sektor - gode arbeidsforhold gir bedre tjenester

Stat og kommune er byens største arbeidsgivere. Dette gjelder også i Groruddalen. Bydelenes mange ansatte, blant annet i barnehagene, barnevernet og hjemmetjenesten, på helsestasjoner, frivilligsentraler og NAV ivaretar befolkningens tjenestebehov. For å gjøre en best mulig jobb må de ha gode og trygge arbeidsforhold.

Rødt er mot privatisering og konkurranseutsetting av de kommunale tjenestene. Rødt vil jobbe for at bydelene i størst mulig grad skal ha fast ansatte arbeidstakere, fortrinnsvis i heltidsstilling.

Bydelene bør gå i spissen for å ansette flere personer med funksjonsnedsettelser slik at alle får en jobb de kan leve av.

Lærlingeplasser

Groruddalen trenger lærlingeplasser! Bydelene må legge forholdene til rette for lærlinger og opprette flere lærlingeplasser i virksomheten de selv driver. I tillegg bør de forskjellige bedriftene – ikke minst i forbindelse med ny­etableringer – bli pålagt å ta inn lærlinger. Kommunale arbeidsplasser skal totalt ha et antall læringeplasser som tilsvarer minst 2 promille av kommunens folketall.

Rødt arbeider for:

 • arbeidsplasstiltak for unge
 • å bekjempe arbeidsløshet og sosial dumping i arbeidslivet
 • at kommunen gjennomfører forsøksordninger med 6-timersdag.

Bedre miljø i Groruddalen

Store deler av Groruddalen er preget av trafikk, støy og luftforurensning. Biltrafikk og annen forurensing gjør deler av dalen uegnet for boliger og gir flere av de som jobber der et dårlig ytre arbeidsmiljø. Biltrafikken må derfor begrenses, men den nye bompengeringen har en negativ side som rammer mange hardt økonomisk. Det er mange som er nødt til å bruke privatbil for å levere unger i barnehage eller komme seg på jobb. Det har også blitt mer trafikk på lokalveiene for å omgå bommene.

Rødt er prinsipielt imot at nye veier skal finansieres med bompenger i stedet for over skatteseddelen der de som tjener mest også skal betale mest. Rødt støtter bruk av rushtidsavgift og veiprising som tiltak for å flytte persontransport fra bil til kollektiv kun dersom det samtidig gis et bedre og betydelig billigere kollektivtilbud, både når det gjelder enkeltbilletter og periodekort.

Bygg ut kollektivtilbudet – storsatsing på kollektivtransport!

Det trengs et krafttiltak for kollektivtransporten i Oslo og spesielt i Groruddalen. T-banesystemet må bygges ut med tverrforbindelser både sør og nord i dalen, og vi må få forlengelser både til Ahus og Nittedal. Sikring av denne type infrastruktur må komme før den planlagte boligbyggingen som skal møte befolkningsveksten.

Rødt krever derfor omstilling av Oslo-pakke 3 slik at utbygging i øst og nord kommer før prosjektene på vestkanten. T-bane til Ahus må få første prioritet og startes uten videre opphold.

Rødt arbeider for:

 • T-banen må forlenges til Ahus nå!
 • Trikk til Tonsenhagen.
 • Ferdigstilling av Ensjødiagonalen for å koble T-banerutene mellom øst og vest sammen
 • Kommunen må utrede muligheten for T-banelinje på tvers i dalen og forlengelse til Nittedal
 • Reduksjon av billettprisene – på vei mot gratis kollektivtrafikk

Miljøopprustning av hovedveinettet

Lokk over E6 og/eller tunnelløsninger har lenge vært et krav i Groruddalen. Bygging av tunnelforbindelsen mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei, Fossum-diagonalen, må bli avgjort og settes i gang. Nedgradering av Trondheimsveien til lokalvei er helt nødvendig. Men hovedmålet må være å redusere biltrafikken totalt gjennom bedre kollektivløsninger.

Rødt arbeider for:

 • Lokk over E6 ved Furusetnå!
 • Trondheimsveien nedgraderes til lokalvei – bygg Fossumdiagonalen!
 • Egne parkeringsanlegg for langtransporten, bl.a. på Alnabru, for å unngå trailerparkering i bomiljøer eller på parkeringsplassene ved markagrensa.
 • Nei til motorvei i Smalvollveien nedenfor Tveita – Manglerudtunnelen må gå helt til Alnabru

Alnabruterminalen – et nasjonalt logistikksenter

Alnabruterminalen med verkstedet på Nyland er senteret for godstransporten i Norge. I et samfunnsmessig og økologisk perspektiv er det gunstig at Alnabruterminalen er plassert midt i befolkningskonsentrasjonen. Det gir en miljømessig, rask og transporteffektiv tilgang til både forbruksvarer og innsatsvarer for en økende Oslo-befolkning. For miljøet er det også gunstig å få mest mulig av varetransporten over på skinner i stedet for på trailere.

Samtidig er det på høy tid å rette opp svakhetene ved dagens terminal. Dette gjelder først og fremst å sikre et eget veinett (helst i tunnel) for den tilhørende tungtransporten. I tillegg trenger vi en sammenhengende turvei og åpning av Alnaelva forbi terminalen.

Nærmiljøet

Hvordan vi har det rundt oss til daglig betyr mye for den fysiske og psykiske helsa. Fortau, gang- og sykkelveier skal være ryddet og rene og friste til daglig bruk sommer som vinter. Rødt vil ha et åpent og menneskevennlig ”offentlig rom” med mulighet for lek og moro og sosialt fellesskap.

Generelt må hele dalen ryddes. Grøntplanene med åpning av bekker, sammenhengende parker og gangveier på tvers i dalen må realiseres. Også i dalbunnen må friområdene utvikles slik at miljøet i dalen som helhet blir bedre. Biologisk mangfold må bevares. Ved beplanting må det legges til rette for pollinerende insekter.

Groruddalssatsingen har gitt bydelene nye parkanlegg som framover kan bli til glede for befolkningen om de vedlikeholdes. Bydelene må få økt sine budsjetter slik at det er mulig å vedlikeholde det ytre miljøet. Rødt støtter videre forslagene om at bydelene i dalen iverksetter egne klimadugnader og miljøsertifisering av ansatte.

Marka – hovedstadens og groruddølenes friluftsområde

Oslomarka er et unikt natur- og rekreasjonsområde for byens befolkning, og nærheten til naturen og marka blir ofte framhevet når folk blir spurt om hvorfor de trives i Groruddalen.

Etter mange års kamp er Huken pukkverk i Lillomarka nå nedlagt. Et område på nær 350 mål tilbakeføres til Marka og blir igjen tilgjengelig til glede for befolkningen.

Rødt arbeider for:

 • Naturvern og kulturvern må ha førsteprioritet foran boligbygging og nye idrettsanlegg.
 • La naturområdene ligge i fred – respekter markagrensa!
 • Hele Ravnkollen skal ligge innenfor markagrensa
 • Vern av større deler av Marka rundt Groruddalen

Groruddalssatsingen

Politikerne skryter av den såkalte Groruddalssatsingen. Det er sjølsagt bra å rydde opp i villnis og gammelt søppel, opparbeide parker og sykkel­veier, ­arrangere kurs og festivaler. Men det hele blir noe hult når de samme ­politikerne kutter ned på velferdstilbudet med innstramninger i bydelenes budsjetter. Verdens største lampe på Haugenstua og Stovner-tårnet ­framstår i den forbindelse som en ren hån mot lokalbefolkningen.

Rødt er gjerne med på å fortsette Groruddalssatsingen, men vårt hovedkrav og en betingelse er at bydelene får tilstrekkelige økonomiske rammer for sine velferdstilbud.

Boligbygging og byutvikling

På grunn av den ventede befolkningsveksten legges det opp til en storstilt «transformasjon» av Groruddalen fra næring til bolig. Dette vil gå på bekostning av både eksisterende gode bomiljøer og grøntarealer som på Furuset, og det kan rasere arbeidsplassene i dalbunnen som i den planlagte Hovinbyen, i områdene rundt Grorud jernbanestasjon, på Nedre Rommen og på Kjelsrud (mellom IKEA og Alfaset). I tillegg vil kommunen avvike statlige retningslinjer og tillate boligbygging i områder med høyt støynivå.

Bortsett fra det rent prinsipielle ved å legge boligøkningen på østkanten i stedet for på ledige arealer på vestkanten av byen, ser planleggerne her bort fra det betenkelige ved å fjerne arbeidsplassene til mange av de som bor i dalsidene i Groruddalen.

Rødt vil derfor forsvare arbeidsplassene i dalbunnen. Samtidig er det fortsatt ledige tomter som med fordel kunne bygges ut til boliger. Et lokk over E6 på Furuset vil for eksempel åpne mange muligheter som i dag er forhindret av trafikkstøy.

Overdreven boligfortetting slik bl.a. boligspekulantene ønsker seg ved Lindeberg senter, ødelegger nærmiljøene. Den befolkningsveksten som planlegges for Groruddalen vil også drive boligprisene ytterligere i været. En hel generasjon med yngre mennesker sliter allerede med å skaffe seg bolig til en overkommelig pris. Denne utviklingen må reverseres i stedet for å forsterkes.

Rødt arbeider for:

 • Sterk reduksjon av antall boliger i den planlagte Hovinbyen.
 • Forbud mot utseksjonering av større leiligheter til hybler i sameier. Eier­seksjonsloven må strammes inn.
 • Stans «hyblifiseringen» i villa- og småhusstrøkene.
 • Økt skattlegging av sekundærboliger for å begrense bolig­spekulasjonen.
 • Ingen boligbygging innenfor markagrensen.
 • Gjenreis den sosiale boligpolitikken – slutt på «gjengs leie» i kommunale boliger!

Helse og velferd

Gjenreis Aker Sykehus!

Pasienter fra bydelene Stovner, Alna og Grorud hører i dag under Ahus’ sykehusområde, men Ahus har ikke plass til oss fra Groruddalen. Ved akuttinnleggelse kan pasienter fra disse bydelene i dag havne på ­Lovisenberg, Diakonhjemmet, Ahus, Ullevål eller Kongsvinger sykehus (!) Dette er en helt uholdbar situasjon, både for pasienter og pårørende. Men også bydelene får problemer når de må følge opp pasienter fra mange ­forskjellige sykehus. Dette uføret skyldes helsebyråkratenes utilgivelige vedtak fra 2010 om å legge ned Aker sykehus.

I dag er det bred enighet om at Aker skal bygges opp som nytt lokalt akuttsykehus, men helsebyråkratene vil ikke ha bydelene i Groruddalen tilbake til Aker. Deres plan er å legge ned Ullevål for å finansiere nytt sykehus på Aker og på Gaustad. Pasienter som i dag hører til Ullevål må da plasseres på Aker. Dermed blir Groruddalens befolkning satt på vent.

Disse planene har møtt stor motbør. Så godt som ingen ønsker det kostbare gigantsykehuset på den trange Rikshospitaltomta på Gaustad, og kampen for å bevare Ullevål fortsetter.

Rødt arbeider for:

 • Aker Sykehus må gjenåpnes som hele Groruddalens lokalsykehus – med fødeavdeling!

Trygdepolitikk

Mange i Groruddalen lever på uføretrygd og ulike sosiale stønader. Rødt mener at alle har krav på et verdig liv uten fattigdom. Dagens reduksjoner av trygdeytelser som arbeidsavklaringspengene, barnetillegget for uføre osv. er en skamplett for velferdsstaten Norge.

Rødt har hele tiden kjempet mot pensjonsreformen. Den straffer økonomisk allesom blir utslitt i jobben og tvinges av helsemessige grunner til å slutte å jobbe før de er 67 år. Da reduseres pensjonene kraftig. Pensjonsreformen rammer også innvandrere og flyktninger med kort botid i Norge.

Rødt krever:

 • Alders- og uførepensjoner som gir alle nok til å leve av.

Eldreomsorgen

Selv om svært mange eldre foretrekker å bo hjemme, er det også en stor andel som føler seg ensomme og utrygge. Etter hvert som kroppen blir skrøpelig, vil alle trenge stell og pleie som kan være vanskelig å få til i en bolig som ikke er tilpasset behovet.I dag er terskelen for å få sykehjemsplass for høy. Sykehjem skal ikke være et sted du kommer til for å dø. Sykehjem skal fungere som et hjem for eldre som ikke lenger kan bo aleine, men trenger daglig stell og pleie.

Samhandlingsreformen har gitt bydelene ansvar for nyutskrevne pasienter som tidligere fikk pleie på sykehus. Dette stiller store krav til bydelenes hjemmesykepleie, rehabilitering og praktisk hjelp i hjemmet. Mange har erfart at dette langt fra fungerer godt nok. Det hender at eldre pleietrengende blir kasteball mellom sykehus, hjem, korttidssykehjem, helsehus og kommunal akutt døgnenhet (KAD) for kanskje å bli gjeninnlagt på sykehus. Dette er uverdig behandling av mennesker!

Rødt arbeider for:

 • Gratis hjemmehjelp og trygghetsalarm.
 • Økt kompetanse og flere ansatte innen hjemmesykepleien
 • Lavere terskel for å få rehabiliterings- og dagsenterplass
 • Eldresentre i alle bydeler.
 • Sykehjem må organiseres med små og oversiktlige avdelinger

Oppvekst

Barnehager

Barnehagene er vår viktigste inkluderingsarena hvor sosialisering, lek og læring går hånd i hånd. For flerspråklige barn er barnehagen den viktigste arena for å mestre norsk språk. Språk er døråpner til både lek, kunnskap og for å kunne delta i samfunnet. Rødt ønsker en gratis, offentlig barnehage som har nok ansatte, og hvor alle barna får plass i sitt eget nærmiljø.

Rødt arbeider for:

 • Gratis kjernetid må utvides til å gjelde alle barn i barnehagealder. Gratis heldagsplasser er målet.
 • Bevare små barnehager med avdelingsorganisering. Store basebarnehager skaper utrygge og urolige barn.
 • Nei til private barnehager som drives ut fra profitthensyn.

Skoler

Rødt vil ha en god, offentlig skole som gir alle barn og unge rett til tilpassa, likeverdig opplæring, uavhengig av hva foreldrene tjener. Skolene i Groruddalen er en mangfoldig møteplass med elever fra mange land og kulturer. Rødt ser på dette som en viktig ressurs og en berikelse for skolen. Dessverre blir mange elever gjort til problemer fordi de ikke får undervisning på et språk de forstår.

Frafall i videregående skole har blitt et stort problem både for den enkelte og for samfunnet som mister viktig kompetanse vi trenger i framtida. I enkelte bydeler er det under 60 % som fullfører, og frafallet et størst på yrkesfag, dvs. på det området der vi mest trenger framtidig arbeidskraft.

Frafallet skyldes ogsålevekårsutfordringer. Ungdom som faller utenfor kommer ofte fra fattige familier. Å styrke familieøkonomien gjennom sysselsetting og tiltak mot sosial dumping er derfor viktig. For mange ungdommer er livet utenfor skolen vanskelig. Det kan skyldes både psykisk og fysisk sykdom og problematiske boforhold.

Rødt arbeider for:

 • Styrket studieveiledning og støtte i skolene
 • Flere helsesøstre/helsesykepleiere, psykologer og miljøarbeidere i ­skolen
 • Forsøk med leksefri skole
 • Matservering på skolene
 • Kulturskole/flere instrumenter tilgjengelig for musikkundervisning

Fritidstilbud og arbeidsmuligheter for ungdom

Ungdom trenger meningsfylte fritidsaktiviteter, men mange utelukkes fra slike aktiviteter fordi det er for dyrt.

Mange ønsker seg ekstrajobber og sommerjobber for å få erfaring og ekstra penger, men slike jobber er vanskelige å finne. Enkelte kan trenge noen ekstra tiltak for å komme videre i utdanning og arbeidsliv. Spesielle tiltak rettet mot barn og ungdom er derfor nødvendig. Dette må organiseres lokalt og bli en del av bydelenes faste tilbud. Her skal ungdommene møte trygge voksne de kan stole på.

Rødt vil arbeide for:

 • Utvidet åpningstid på fritidsklubbene.
 • Flere ungdomsaktiviteter som er brukerstyrt på ungdommens egne premisser.
 • Alle bydeler skal hafaste uteteam, feltarbeidere som møter ungdommene der de er.
 • Tilskudd til deltakeravgifter slik at ingen utestenges av økonomiske grunner.
 • Samarbeid mellom bydel og næringsliv for å skaffe ungdom ekstrajobber under ordnede forhold.
 • Ordningen med sommerjobber for ungdom organisert av bydelen må videreføres.
 • Et offentlig program for jobb til unge voksne

Kultur og idrett

Kultur og idrett

Groruddalen har et rikt idretts- og kulturliv, men det er fortsatt for få idretts- og kulturanlegg i forhold til innbyggertallet som nærmer seg 150 000.

Rødt mener sosialpolitikk, kultur og integrering må sees i sammenheng. Vi ønsker kultur-, idretts- og fritidstilbud til vanlige folk der de bor. Både profesjonelle aktører og et bredt folkelig kulturtilbud må stimuleres. Bydelene og kommunen må benytte anledningen til å utvide kulturtilbudene lokalt og muligheten til å skape sosiale treffpunkter gjennom samarbeid med velforeninger, idrettslag osv. Det må etableres klubbhus og møtelokaler der dette mangler.

Religionsutøvelse

Rødt tar som parti ikke stilling til religion. Trosspørsmål må være en privat sak for den enkelte og ikke et offentlig anliggende. Rødt aksepterer ikke at religion brukes til undertrykking av enkeltindivider gjennom sosial kontroll.

Samtidig mener Rødt at ulike trossamfunn skal behandles likt mht. økonomisk støtte, byggetillatelser osv. Nedleggingstruede kirker i Groruddalen bør beholdes og fortsette sitt virke som inkluderende samfunnshus for lokalbefolkningen.

Ta vare på historien!

I Groruddalen finner vi mange påminnelser om dalens historie. Dette er ikke bare historien til godseiere og storfolk, men mest av alt historien til vanlige folk – bønder og arbeidere som gjennom tiden har formet dalen vi bor i.

Kjennskap til historien skaper tilhørighet. Rødt ønsker at denne historien skal være synlig i nærmiljøet. Uten bevissthet om historien og kulturminnene kan de fort bli ofret når nye områder i dalen skal bygges ut.

Rødt vil verne om kulturarven i Groruddalen:

 • Gårdsanleggene og husmannsplassene i Groruddalen må settes i stand og bevares.
 • Historiske bygninger som Sveiva landhandel, de kommunale boligene i Grorudveien 3 og 5 og Grorud stasjon må vedlikeholdes og brukes.
 • Skansene må bevares og holdes i hevd som viktige kulturminner. Det samme gjelder de mange kulturminnene i Lillomarka.

Bydelsprogrammer

Bydel Bjerke

I bydel Bjerke har Rødt hatt 1 representant i Bydelsutvalget. Den siste ­perioden har Rødt jobbet for og fått igjennom følgende saker:

 • Styrket skolehelsetjenesten med 2 årsverk
 • 1 million kroner i frivillighetsmidler
 • Dobling av støtten til idrettslagene
 • 300.000 til ungdomsklubbene
 • Reversert kuttene og gjenopprettet en stilling til språkopplæring i barnehagene.

I kommende periode vil Rødt prioritere:

 • Styrket skolehelsetjeneste i hele bydelen
 • Kjempe mot de økende forskjellen ved å styrke barn og unges oppvekstvilkår
 • Øke støtten til frivillighet, fritidsklubber, idrettslag, korps og utlåns­sentralen

Bydel Grorud

Rødt har de siste årene hatt 1 representant i Grorud bydelsutvalg. Her har vi blant annet jobbet for:

 • å bygge ut og bevare ungdomstilbudene
 • at bydelen tilbyr sommerjobb for ungdom
 • å opprette vikarpool med 6 årsverk for de kommunale barnehagene
 • stengning av Huken pukkverk, og at anleggsområdet skal tilbakeføres til Marka og folket
 • å bevare Ravnkollen som friareal og stanse boligbygging i skogen
 • økt antall TT-turer for pensjonister

I kommende periode vil Rødt Grorud jobbe for:

 • å forsvare befolkningens velferdstilbud
 • å øremerke ressurser til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
 • å forsvare ungdomstilbudene, og gjenoppbygge Oppsøkende team (utekontakten)
 • at bydelen igjen ansetter egne renholdere med tarifflønn og pensjonsrettigheter. Si opp avtalen med de private rengjøringsbyråene
 • å stanse tap av naturmangfold
 • at etterbruk av Huken blir i tråd med markaloven

Bydel Stovner

Det er mange år siden Rødts forgjenger Rød Valgallianse var representert i bydelsutvalget for Stovner. I 2019 satser Rødt på igjen å bli representert. Vi vil bidra til at det negative bildet av Stovner, befolkningen og spesielt ungdommen her som spres i media, blir erstattet med et mer positivt omdømme av bydelen. Vi vil få fram alt det spennende og positive som skjer i Stovner. Men da må bydelsutvalget også være mer frampå og imøtekomme de kravene som stilles bl.a. av ungdommen.

Rødt vil jobbe for at:

 • Rommen Scene opprettholdes som kulturarena
 • at bydelen utvider tilbudet med sommerjobber for ungdommene
 • fritidsklubben i Blokk 58 bytter lokale med Aktivitetshuset i Tante Ulrikkes vei 1, og at klubben får lengre åpningstider
 • ungdomsklubbenes lokaler kan åpnes på dagtid for eldreforeninger som trenger væresteder
 • Motorsenteret bevares
 • utrede muligheten for at Stovner bad får et 50-metersbasseng
 • bydel Stovner skal fortsatt ha politistasjonen for Groruddalen

Bydel Alna

Rødt har ikke vært representert i Bydelsutvalget for Alna. Dersom vi blir valgt inn ved kommunevalget i 2019 vil Rødt bl.a. jobbe for:

 • At planene om høyblokker ved Lindeberg senter blir skrinlagt en gang for alle
 • Ingen boligbygging på Kjelsrud. Dalbunnen skal fortsatt først og fremst være forbeholdt arbeidsplassene
 • Å bevare de grønne områdene på Furuset - ingen ytterligere boligfortetting i Groruddalen
 • At den gamle husmannsplassen Enga på Mariholtveien blir restaurert og jordet der omgjort til parsellhager
 • At kommunen setter igang en utredning om det kan bygges en badedam i Munkebekken utenfor Karihaugen
 • Kaggen Gård (ved IKEA) tilbakeføres som jordbruksareal og utvikles til urbant jordbruk
 • Nattbuss hele uka!
 • Håndheve at Alna skal være en rasismefri sone!

Hva er Rødt?

Rødt er et landsomfattende sosialistisk parti. Vi er representert på ­Stortinget med partiets leder Bjørnar Moxnes, og i bystyret for Oslo har vi i perioden 2015 - 2019 hatt 3 representanter.

Rødt arbeider for et solidarisk samfunn der hensynet til folk og miljø går foran kravet til profitt. Vår viktigste sak de siste årene har vært kamp mot forskjells-Norge der de rike får stadig flere skattelettelser mens Høyre-/FrP-­regjeringa samtidig bl.a. reduserer utbetalingene til folk som lever på trygd.

Rødt er det eneste partiet som konsekvent går mot norsk støtte til og ­deltakelse i imperialistenes kriger. I stedet arbeider vi for internasjonal ­solidaritet og støtter frigjøringsbevegelsene som kampen for et fritt ­Palestina og Kurdistan.

Rødt vil ha et samfunn uten kvinneundertrykking og diskriminering, og vi slåss mot alle former for rasisme.