Program


Samarbeidsavtale i bydel Gamle Oslo

Rødt Gamle Oslo har inngått en samarbeidsavtale med AP, MDG og SV for arbeidet i Bydelsutvalget i perioden 2015-2019. Her er avtalen med noen kommentarer fra Rødt til slutt

Bydelsprogram Rødt Gamle Oslo 2019 – 2023

Rødt vil jobbe sammen med folk for å stoppe kapitalismens profittjag og rovdrift på natur og miljø. Kampen for en grønn framtid må foregå overalt – i Gamle Oslo så vel som på kommunalt, statlig og internasjonalt nivå.

I dette lokalprogrammet sier vi noe om hva Rødt vil gjøre hvis vi får bestemme i Gamle Oslo, og hva som er våre viktigste saker på noen områder. Vi viser ellers til Rødts sentrale prinsipprogram, arbeidsprogram og handlingsplaner og Rødt Oslos lokalprogram.

Rødt Gamle Oslo lover å:

 • Jobbe for at folk skal styre i bydelen, ikke kapitalkreftene
 • Jobbe for en bydel hvor en lever uten å ødelegge naturen
 • Arbeide for å avskaffe fattigdom og klasseskiller i bydelen – fattigdom og rikdom skal ikke gå i arv
 • Fremme forslag fra enkeltpersoner og organisasjoner til bydelsutvalget
 • Arbeide for at befolkningens og naturens behov skal ligge til grunn for bydelens budsjett
 • Kjempe mot rasisme og imperialisme, og for solidaritet

Ja til mangfold!

Gamle Oslo er en mangfoldig bydel, og det er vi stolte av. I Gamle Oslo skal det være plass til alle. Ingen skal skyves ut eller falle utenfor. Bydelen vår skal si nei til diskriminering, og ja til fellesskap, solidaritet og respekt. Gamle Oslo er en blomsterhage, og Rødt vil at blomsterhagen skal blomstre!

Mot økte forskjeller!

Oslo har store klasseforskjeller, og bydel Gamle Oslo har en rekke sosiale utfordringer knyttet til blant annet bolig, fattigdom, velferdstjenester, rus, kriminalitet, arbeidsløshet og oppvekstvilkår.

I bydelen vår dropper 40 % av barn ut av grunnskolen og en tredjedel fullfører ikke videregående. Det er fremdeles mange unge som er avhengig av økonomisk sosialhjelp. En stor del av byens innbyggere lever under fattigdomsgrensen. En av fem barn vokser opp i fattigdom og en av frem femteklassinger kan hverken lese eller regne.

Folk i Gamle Oslo lever i gjennomsnitt kortere enn i flere andre bydeler. Rødt ønsker at Gamle Oslo skal være et godt sted å bo for bydelens befolkning, uansett hudfarge, alder, kjønn- og kjønnsidentitet , seksuell identitet, helse eller sosial status.

I dag får ikke bydelen nok penger til å sikre gode bo- og oppvekstvilkår. Rødt vil arbeide for budsjetter basert på befolkningens og naturens behov. På lang sikt jobber Rødt for å få slutt på kapitalismen som system og for en rettferdig og miljøvennlig verden.

En god bydel å leve i

Rødt ønsker å være en pålitelig samarbeidspartner for de som bor og jobber i Gamle Oslo. Vi samarbeider med blant annet fagforeninger, miljøorganisasjoner, innvandrerorganisasjoner, kvinneorganisasjoner og bolig- og velferdsaksjoner.

Når Rødt deltar i valg er det for å ta parti for folk, mot makta. Rødt arbeider for et reelt folkestyre. Samfunnets ressurser må styres demokratisk, ikke av pengemakta. For å få det til trengs din deltakelse!

Rødt mener det offentlige er best til å løse velferdsoppgaver, fordi fellesskap fungerer. Vi ønsker å endre den nyliberale privatiseringskursen.

Rødt vil at:

 • Alle som har behov skal få tilbud om gratis språkopplæring og aktivitetstilbud. Voksenopplæringen og arbeidstreningstilbud må utvides
 • Ansamlinger av tunge rusbrukermiljøer i bo- og parkområdet i bydelen må møtes med behandlingstilbud
 • Ha en restriktiv holdning til skjenketider i bomiljøer
 • Utestedet må dokumentere at arbeidsmiljøloven og regelverk overholdes. Ansatte i utelivsbransjen må få minst allmenngjort minstelønn
 • Sosialhjelpsatsene må økes i Oslo kommune. Økonomisk bistand skal sikre trygghet og motvirke utstøting
 • Gratis prevensjon skal tilbys alle kvinner mellom 20-24 år bosatt eller folkeregistrert i bydel Gamle Oslo, etter modell fra FUSA-prosjektet i blant annet bydel Bjerke

Kultur og idrett

Et godt mangfold i bydelen betyr at kulturtilbud ikke sentraliseres.Nationaltheatret og andre kulturaktører i Gamle Oslo må samarbeide med bydelen om ungdomstilbud og andre sosiale tiltak. Rødt vil at et flerkulturelt miljø fortsatt skal prege bydelen, både når det gjelder butikker, kultur og idrettstilbud. Barn og ungdom må sikres tilgang til idrettsanlegg og klubber i hele bydelen. Det er viktig med kort avstand til bibliotek og en bør ha flere bibliotek i en bydel med over 50 000 innbyggere

Rødt vil:

 • Legge til rette for breddeidrett, kultur og aktivitetstilbud. Utstyr må gjøres tilgjengelig for unge i bydelen, gjennom å støtte lokale aktører som blant annet Tøyen Sportsklubb, Sportsklubben Sterling og FRIGO
 • Alle barn og ungdom i bydelen skal få tilbud om gratis svømmeopplæring. Det skal gis tilbud om kurs til voksne
 • Idrettsanlegg og haller må vedlikeholdes, bygges ut og få utvidete åpningstider. Det må etableres flere idrettsanlegg og flerbrukshaller i bydelen
 • Rødt vil arbeide for at bydelen får mer gatekunst fra lokale kunstnere.
 • Arbeide for et utvidet bibliotektilbud i flere områder av bydelen
 • Musikk-, kulturskoler og idrettstilbud må sikres økonomisk støtte til drift, og ikke bare kortvarige prosjekter
 • Gå i mot nedleggelse av fritidsklubber og ungdomsklubber, og arbeide for at det åpnes flere
 • Aktivitetstilbudet til ungdom med nedsatt funksjonsevne på Jordal må gjenopprettes
 • Store arrangementer som tar i bruk fellesområdene må involvere lokalbefolkningen i forkant og ta i bruk lokal arbeidskraft
 • Støtte at det etableres offentlige aktivitetshus som Aktivitetshuset K1 på Tøyen, i flere områder i bydelen – som utnyttes i samarbeid med frivillige og beboere i nærområdet
 • Ivareta kulturhistoriske minner


En god bydel å bo i

Mot forskjells-Oslo

I områder i bydelen vår er det stor fattigdom, flere med rusproblemer og psykiske lidelser samlet på ett sted enn flere andre bydeler i Oslo. Det trengs endringer.

En rød politikk vil bidra til at folk kommer i arbeid, får utdanning og bolig. Rødt vil bidra til en langsiktig satsing iOslo Indre Øst for å få folk ut i jobb, gi språkopplæring, gratis barnehage, gratis aktivitetsskole og opprustning av de kommunale gårdene. Vi vil arbeide for stabile bo-, oppvekst- og familie-miljøer. Dette er investeringer for framtida og til beste for alle. Bydelen må få mye større budsjetter for å sikre gode velferdstilbud og sosiale tjenester til folk i bydelen.

Rødt arbeider for en sosial boligpolitikk. Rødt er for at kommunale boliger er tilgjengelige i bydelen, med god standard og til en rimelig pris, men vi er samtidig imot at hele boligblokker blir gjort om til kommunale boliger. Rødt kan ikke akseptere at folk skal ha så dårlige boforhold som beboerne i mange kommunale boliger har nå. En ustabil og vanskelig bosituasjon hindrer inkludering og rammer spesielt barn og familier hardt. Rødt ønsker å styrke leie til eie program i bydelen.

Rødt arbeider for at alle sosiale- og kommunale tjenester skal være tilrettelagt, være universelt tilgjengelige og ha god kvalitet for alle i bydelen. Trygd og sosialtjenester skal gis for at folk skal kunne leve sosiale og trygge liv.

Åpen omsetning av narkotika og rekruttering av ungdommen til rusmiljøer må møtes med konkrete forebyggende program. Det trengs en kraftig og målretta helse- og sosialpolitisk innsats.

Rødt vil:

 • Opprette flere lavterskel arbeidsplasser og arbeidstiltak i bydelen
 • Redusere uønska midlertidige ansettelser, og arbeide for rett til faste stillinger,
 • Jobbe for å innføre 6-timers normalarbeidsdag og starte med et pilotprosjekt i bydelen
 • Bydelen skal bidra til full dekning på lærlingplasser
 • Offentlige anbud skal gå til bedrifter med minimum 10 prosent lærlinger på kontraktene ved offentlige innkjøp over 1,75 millioner kroner
 • Sysselsettingstiltak og frivillig innsats skal ikke fortrenge ordinære arbeidsplasser eller undergrave gjeldende tariffavtaler
 • De faglige rettigheter til de kommunalt ansatte i bydelen må ivaretas. Rødt vil kjempe mot sosial dumping

Folk skal styre - ikke markedet

I løpet av få år har bydel Gamle Oslo fått et stort antall nye innbyggere, de siste store boligutbyggingene i bydelen har ført til en enorm fortetting og satt et for stort press på de tjenestene bydelens innbyggere har krav på.

I Bjørvika ser vi konsekvensene av at markedskreftene får styre byutviklinga. Eiendomsinvestorene har reist en mur av høyhus mellom fjorden og den lavere bebyggelsen bak. Nybygging må skje på en mer miljøvennlig måte med kollektivtrafikk-tilbud, fornuftig energiforsyning, avfallshåndtering, og med gode grøntområder. Folk som bor i bydelen skal legge premissene for byutviklinga – ikke utbyggerne og eiendomsbesitternes fortjeneste. Det behøves politisk handling og løsninger som ser på boligen som et hjem framfor et investeringsobjekt, og kommunen må være en aktiv deltaker i boligutbygging. Gamle Oslo må bli en pilotbydel for sosial boligpolitikk eksempelvis ved å etablere en tredje boligsektor, og si nei til flere tradisjonelle boligprosjekter i bydelen.

Rødt er grønt

Rødt jobber for en sosialistisk økonomi som tar hensyn til natur og miljø og ikke ødelegger livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Vi vil arbeide for god tilgang mellom bydelen og natur- og friområdene i nærheten, og gå mot privatisering av skogs- og friområder i bydelen.

Oslo kommune og bydelen skal jobbe aktivt for klimavennlige bygg ogandre klimagassreduserende tiltak. Det skal legges til rette for gjenbruk og ombruk i mye større grad enn i dag, både for enkeltpersoner og firmaer. Rødt villegge til rette for kommunale initiativ og styrke mulighet for ­gjenbruk, bytte og deling.

Rødt vil:

 • En eventuell etablering av gondolbane til Ekebergåsen må ikke medføre store inngrep i skogs- og friområder, og det må bli en del av Ruters tilbud.
 • At bydelen skal redusere unødvendig plastbruk
 • Det skal settes ut humlekasser og grønnsakskasser til gode for hele befolkningen i bydelen.
 • Gamle Oslo skal bli en forsøksbydel for energiutveklsing innenfor byområder og kvartaler.
 • Jobbe for at det etableres klimabudsjetter og klimaregnskap i bydel Gamle Oslo.
 • Gamle Oslo skal bidra med lokaler til “gratisbutikker” og oppmuntre borettslag i bydelen til å lage egne bytteboder.
 • Det skal etableres byttehyller og byttecontainere i rimelig avstand til der man bor.
 • Utlånsordningene av goder som verktøy og sportsutstyr i offentlig regi skal utvides.
 • Jobbe for at offentlige bygg skal ta i bruk solcellepanel eller solfangere, og at det stilles krav til utbyggere om slike tiltak.
 • Bevilgningene til støyskjerming i deler av bydelen må økes. Ved omfattende prosjektet må aktørene samarbeide med befolkningen.
 • Det skal lages lokale byutviklingsplaner i samarbeid med lokalbefolkning og lokale interesseorganisasjoner.
 • Der gårdeierelar verneverdigebygg forfalle må eiendommenene ekspropieres.
 • Parker, friområder og skog må utvides slik at vi får flere sammenhengende grøntområder som vedlikeholdes regelmessig. Det må sikres trafikksikker adkomst til gode friområder.
 • Leskur, benker og offentlige toaletter må bygges, rustes opp og vedlikeholdes i offentlig regi.
 • Arbeide for en grønn byutvikling med sykkelveier, badeplasser, løkker, parsellhager, skateparker og rom for vinteraktiviteter med lekeplasser, akebakker og skøytebaner
 • Arbeide for at øyene i størst mulig grad skal være tilgjengelig for byens befolkning, både når det gjelder badeplasser, toaletter, renhold og ferdsel. Fergetrafikk må baseres på miljøvennlig drift med elektrisitet og hybridløsninger.
 • Vi ønsker å beholde Sukkerbiten som et friområde og bystrand, som kan komme beboerne i Oslo til gode. Vi mener at mer utbygging blir å fortette dette områdetmer enn det allerede er.

En god bydel å ferdes i

I vår bydel er biltrafikken stor og dette påvirker fremkommeligheten for gående og syklende, og spesielt barn. Trafikksituasjonen i Strømsveien er et godt eksempel på dette.

Vi vil fortsette å satse på kollektivtransport, og utvikling av gang- og sykkelnett. Kollektivtrafikk må knytte sammen Gamle Oslo, fjorden og resten av byen og sikre mest mulig miljøvennlig transport. Ny T-bane-tunnelbygging må realiseres. Fotgjengere og syklister må prioriteres, og barna må sikres et trafikksikkert oppvekstmiljø.

Hva vil Rødt:

Flere desentrale bussterminaler må etableres utenfor sentrum - framfor en ny sentral storterminal. Gjennomkjøringstrafikken i Gamle Oslo må reduseres.

Utvide kollektivtrafikk i takt med befolkningsutvikling, for eksempel utvide 20-bussens rute til Kværnerbyen, og forbedre 85-bussens rute til Sørenga.

Arbeide for at det etableres bilfrie soner og at veier stenges for bil, ev. med tidsbegrensning, men først etter at konsekvensanalyse for alle nærveier er gjennomført.

Det må etableres flere sykkelparkeringsplasser, gratis sykkelverksteder og plasser for bilkollektiver som ikke er basert på profitt

Rødt vil jobbe for å øke trafikksikkerheten rundt skoler og barnehager i bydelen.

En bydel for alle

Vi er i mot rasisme, fremmedfrykt og diskriminering i alle former og på alle steder. Vi er for en solidaritet som ikke kjenner noen grenser. Solidaritet innebærer gjensidighet og erkjennelse av felles interesser i kampen mot imperialisme, diskriminering og utnytting. Solidaritet bygger på fellesskapet, og er ikke det samme som veldedighet.

Rødt mener det er viktig å få fram at rasisme fortsatt finnes.For å bekjempe rasisme trenger vi kamp og organisering.

Rødt vil:

 • Gå mot tiggeforbud i Gamle Oslo. Fattigdom bekjempes gjennom sosial utjevning - ikke gjennom å gjemme den bort eller utelukke fattige
 • Høyreekstreme miljøer skal aldri få demonstrere i Gamle Oslo uten å bli møtt av motdemonstrasjoner
 • Bydelen skal ta i bruk alle fullmakter for å nekte høyreekstremes utfoldelse i det offentlige rom
 • Gamle Oslo skal være en bydel med stort hjerte. Bydelen skal ta imot flere flyktninger, asylsøkere og andre migranter og øke ressurser til dette arbeidet.
 • Gi bedre informasjon om velferdstjenester, rettigheter og plikter – på flere språk og øke budsjetter for kommunal informasjonsvirksomhet i bydelen
 • Styrke bydelens arbeid og kompetanse knyttet til integrering, inkludering og mangfold med introduksjons-programmer, kvalifiseringstiltak, norskundervisning og tilbud for enslige mindreårige.
 • Samarbeide med organisasjoner og nettverk som jobber mot undertrykking og diskriminering av alle uansett hudfarge, alder, seksuell identitet, helse, sosial status eller kjønn- og kjønnsidentitet
 • Arbeide for full kvinnefrigjøring og likestilling
 • Bydel Gamle Oslo og Oslo kommune skal boikotte israelske produkter og tjenester så lenge Israel fortsetter å være en okkupasjonsmakt.

Et stort Rødt i bydelsutvalget vil utgjøre en forskjell!

Vi vil snakke med folk, lytte til og involvere lokalbefolkningen i større grad.

Dette betyr:

 • Informere og inkludere vel, beboerforeninger, frivillige organisasjoner og berørte og brukere av kommunale tjenester når vi får signal om saker og utbyggingsplaner som berører bydelen.
 • Fremme saker som befolkningen ønsker fremmet
 • Fagforeninger og ansatte skal involveres i størst mulig grad i alle saker som berører ansattes arbeidsforhold. Vi vil gjøre om uønska deltids- og brøk-stillinger til heltid, og redusere midlertidige ansettelser.
 • Vi vil gå imot at bydelen inngår kontrakter med leverandører og underleverandører, hvor de ansatte ikke har tariffavtale. Vi vil redusere bruken av eksterne konsulenter, gjennomgå tjeneste/ leverandørforhold og gi arbeidsoppgaver til kommuneansatte (rekommunalisere) der bydelen har mulighet til det
 • Vi vil innføre mer deltakende demokrati
 • Etabler gratis velferds- og tjenestetilbud som bydelen har myndighet til - ikke innføre lokale egenandeler på helsetjenester, velferdstjenester og TT-tjenesten. Arbeide for at rett til antall TT-kjøringer skal være likt uavhengig av alder.