Bruk av gamle Munchmuseet

Det er et stort behov for kunst og kulturtilbud for barn og unge i Gamle Oslo, særlig i nabolagene rundt Tøyen og Grønland. Rødt Gamle Oslo støtter derfor Kunsthall Oslos initiativ om å etablere et kultursenter i det gamle Munchmuseet på Tøyen. Kultursenteret vil smelte sammen profesjonelle kulturaktører i bydelen med verksteder, ungdomsklubb og andre lokale tilbud til et mangfoldig kulturhus for lokalbefolkningen.

Når det nye Munchmuseet åpner i Bjørvika til høsten skulle i teorien det gamle bygget på Tøyen vært fylt med ny aktivitet. Gjentatte ganger de siste årene har storslåtte planer blitt avlyst og skrinlagt, som forslaget om Nasjonalteaterets bruk av bygget. Det har ikke manglet på gode intensjoner, ønsker eller flotte målsetninger, men per dags dato er det ingen konkrete planer for etterbruk av bygget.

Det er et stort behov for kunst og kulturtilbud for barn og unge i bydelen, særlig i nabolagene rundt Tøyen og Grønland. Selv om det finnes gode lavterskeltilbud innen idrett er det lite som tilbys for de som er interessert i kunst og kreative prosesser. Med den permanente flyttingen av Munchmuseet til Bjørvika blir den mindre kapitalsterke delen av Gamle Oslo også ytterligere tømt for institusjoner som kan tilby dette for befolkningen i nabolaget.


Levekårsundersøkelsene i bydelen viser at nærmere halvparten av unge under 17 år på Grønland og Tøyen vokser opp i familier med svært dårlig økonomi (Levekårsindikatorer, 2019, Oslo kommune). Familier bor trangt, barn har få fritidstilbud og ungdommer mangler steder å treffes for å være sammen med venner, langt i fra ha tilgang til kulturaktiviteter. Fattigdom og trangboddhet fører til en rekke sosiale utfordringer i bydelen.

Av ca. 3000 unge i alderen 14 - 21 i bydel Gamle Oslo bor halvparten på Tøyen og Grønland - og de mangler fritidstilbud og et sted å være. Selv om aktivitetshuset K1 ble opprettet som følge av Tøyenløftet er tilbudet der for lite og åpningstidene for korte, dessuten ekskluderes ungdom over 18 år. Tilbudet preges også av midlertidige prosjekter, siden mange involverte i K1 er frivillige og populære tilbud blir ikke nødvendigvis videreført over tid. Det er store behov for møteplasser som kan bygge sosiale fellesskap, skape deltagelse og tilby meningsfulle aktiviteter over tid. Spesielt arenaer der ungdom og unge voksne kan møtes og skape, utforske og oppleve kunst og kultur på egne premisser.

Kulturopplevelser og kunstproduksjon i et klasseperspektiv

Vi mener det er feil at kun de nye, påkostede områdene i bydelen rundt Bjørvika og Sørenga skal få besmykke seg med kulturinstitusjoner av en større orden. Nye Deichman bibliotek, Den norske Operaen og Munchmuseet er alle symboltunge kulturinstitusjoner betalt av stat og kommune. Det nye Munchmuseet skal blant annet ha atelieer for barn og andre aktivitetstilbud, men i hvilken grad vil disse institusjonene tilby noe for barna og ungdommene på Tøyen og Grønlands-området? Forflytningen av kulturinstitusjonene til de kapitalsterke områdene er med på å fremmedgjøre kunst og kultur for andre enn de allerede innvidde, det er en kulturell utarming av nabolaget som gjør kunst og kultur enda mindre tilgjengelig for folk.

Unge fra Oslo Øst og unge med minoritetsbakgrunn er underrepresentert blant kunstpublikumet i dag. (NPU, Undersøkelse av unges kulturbruk, 2017). Særlig ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn og fra levekårsutsatte områder har liten kontakt med denne delen av kulturfeltet og kunsten gjenspeiler heller ikke deres virkelighet. Det er få arenaer der de kan delta i kunstopplevelser, langt på vei utforske og produsere kunst selv, på egne premisser. Kunstbransjen i Norge er preget av mennesker med relativ homogen sosio-økonomisk bakgrunn. Museene reproduserer denne homogene representasjonen gjennom å definere hva som er kultur og hvem som har tilgang til den. Det er behov for mer mangfoldig rekruttering for å åpne opp feltet slik at flere kan delta, skape og påvirke kulturen. For å oppnå dette må flere folk ha tilgang til den - også som produsenter.

Kunstproduksjon - ikke turismemaskin

Gamle Oslo Rødt støtter derfor Kunsthall Oslos initiativ om å etablere et kultursenter i det gamle Munchmuseet på Tøyen. Kultursenteret vil smelte sammen profesjonelle kulturaktører i bydelen med verksteder, ungdomsklubb og andre lokale tilbud til et mangfoldig kulturhus for lokalbefolkningen. Munchmuseet på Tøyen danner et unikt utgangspunkt for å utvikle og etablere en helt ny type kulturinstitusjon i Oslo, et åpent og inkluderende lokalsamfunnshus med tilbud for unge, side om side og i synergi med ny kunst og kultur av internasjonal klasse.

Til dette er Kunsthall Oslo den idéelle partner, kombinasjonen av produksjon av samtidskunst av høy kvalitet og lokalt forankrede prosjekter for barn og unge, er de alene om å tilby. I ti år har de arrangert verksteder og prosjekter for barn og unge i bydel Gamle Oslo i tilknyting til eget program. Prosjektene spenner fra kunstnerdrevet kunst og håndtverksundervisning på skoler, via samtidskunstutstillinger og skulpturpark spesielt for barn og unge, til det nye ungdomsprosjektet Oslo kunst og kunnskapsverskted. Sistenevnet er aktuell med sommerens utstilling; « In the Eyes of The Child" på Kunsthall Oslo, kuratert av ungdommer tilknyttet Gamle Oslo, med åpne kunstverksteder for ungdommer fra slutten av mai og ut sommeren, i samarbeid med Agenda X og Forandringshuset.


Et kultursenter på Tøyen vil med Kunsthall Oslo sitt initiativ være et sted for kunstproduksjon, læring og deltagelse. En arena det er stort behov for både i bydelen og i Oslo Øst - og som vil stå i kontrast til kulturinstitusjonene i Bjørvikas ensrettede henvendelse mot et allerede innviet og utdannet kunstpublikum og turister.

I Oslo kommunes nye programplan for områdeløft av Tøyen og Grønland for 2021 trekkes det frem at kommunen ønsker å legge til rette for et variert kultur- og organisasjonsliv og nye former for frivillighet og deltagelse. Det er ønskelig at innbyggerne bidrar i økende grad til å utvikle eget lokalsamfunn, samt at bygninger og uteområder brukes og er godt vedlikeholdt. En transformasjon av det gamle Munchmuseet til kultursenter for bydelen vil forene alle disse aspektene. Med Kunsthall Oslos initiativ vil kultursenteret unngå midlertidigheten som frivillige tiltak gjerne innebærer, men etablere et permanent og variert tilbud hvor befolkningen i nabolaget inkluderes, som deltagere og produsenter av kulturen. På denne måten vil vi motvirke den elitistiske dreiningen i samfunnet der kunst er en uttrykksform som

domineres av en sosial elite, men derimot inkludere en mer mangfoldig del av befolkningen i kulturen og gi dem eierskap til kreative prosesser.

Det gamle Munchmuseet på Tøyen er et viktig signalbygg i Oslo kommunes historie og befolkningen i nabolaget fortjener at det ikke forlates uten et alternativt tilbud. Gamle Oslo Rødt mener derfor at det er på tide å gjøre virkelighet av planene for det gamle Munchmuseet på Tøyen: Åpne bygget for Kunsthall Oslo som i samarbeid med lokalbefolkningen og lokale aktører kan skape et inkluderende, attraktivt, demokratisk og rikholdig kultursenter på Tøyen. Et sted hvor kunsten ikke bare betraktes, men også skapes og deltas i av de som bor der - mot en reversering av hierarkiet i kunst og kulturbransjen.