Rødt-bloggen

Lihkku beivviin til rettighetsforkjempere over hele Sàpmi

6. februar er valgt som samenes nasjonaldag for å minnes det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Over noen dager i februar, møttes 150 samer fra hele landet seg i Trondheim for å samle styrke, organisere seg og gjøre motstand mot politikken de så som ødeleggende for sin kultur og sine liv. Foregangsfolk som Elsa Laula Renberg og Daniel Mortenson møttes for å diskutere undervisningssituasjonen for samiske barn og presset mot reindrifta og reindriftas arealer, spørsmål som er like aktuelle i 2024 som i 1917.


Det er ikke mange timene fra Metodistkirka hvor samemøtet i 1917 ble avholdt, og over Trondheimsfjorden til Fosenhalvøya. Rett før jul, kunne regjeringen klappe seg selv på skuldra, for at de hadde oppnådd enighet med Sør-Fosen Sitje om avbøtende tiltak på Fosen. Det er veldig bra at samene i sørgruppa etter så mange år har fått en løsning de mener gir tilstrekkelig trygghet for deres drift, men det betyr ikke at Fosensaken er løst. Reindriftssamene som driver nord på Fosen, må fortsatt se langt etter en løsning de kan leve med. Menneskerettighetsbruddet er ikke avsluttet, før også Terje Haugen og reindriftssamene nord på Fosen har fått rettferdighet.


Vi politikere i Norge har et ansvar for å aldri la dette skje igjen. Dessverre virker det som ikke alle våre kollegaer tar dette ansvaret på alvor. Elektrifiseringa av Melkøya, luftslottet regjeringa omtaler som et industri- og energiløft i Finnmark, vil i tillegg til å støvsuge landsdelen fri for energi, kreve enorm utbygging av vindkraft og kraftnett i Finnmark. Regjeringa har gått inn for storstilt naturrasering i kjerneområdet for nordsamisk reindrift, uten å konsultere verken reindrifta eller Sametinget, for at Equinor skal slippe unna regninga for å fange- og lagre CO2 på Melkøya.


Rødt har ved flere anledninger foreslått tiltak for å hindre framtidige Fosensaker. Vi har foreslått å påkreve Equinior å elektrifisere Melkøya gjennom karbonfangst- og lagring, og vi har foreslått å sette vindkraftutbygginger i samiske reinbeiteland i bero frem til menneskerettighetsbruddet på Fosen er opphørt.


Vi har også foreslått å avslutte praksisen med forhåndstiltredelse i vindkraftsaker, en praksis som gjør det mulig å sette opp turbinene før saken er endelig avgjort i rettssystemet. Å slutte med forhåndstiltredelse er et åpenbart tiltak som vil styrke samisk rettsikkerhet, noe også Norsk Institusjon for Menneskerettigheter har pekt på og foreslått for Stortinget, men også her kjører regjeringspartiene, sammen med Høyre og FRP over tiltak som kan sikre at reinbeitedistrikter i landet ikke overkjøres av vindkraftutbygginger.


De sjøsamiske bygdene langs kysten var noen av områdene hvor den samiske kulturen ble hardest ramma gjennom fornorskinga. Både gjennom språkpress og villet assimileringspolitikk, mistet mange langs kysten sitt samiske språk og identitet, samtidig som sentraliseringskrefter og den statlige fiskeripolitikken tok retten til å fiske fra kystsamfunnene. Kystfiskeutvalget i 2007, slo fast at sjøsamer og folk langs finnmarkskysten har rett til å fiske i havet utenfor stuedøra, en rett som myndighetene i stor grad har tatt fra folk gjennom den offentlige fiskeripolitikken.


Rødt mener at kvotemeldinga som behandles denne våren må være en mulighet for å gi folk i fjordbygdene fisken tilbake, både gjennom å flytte torskekvoter fra de store trålerne til kystflåten, og ved å styrke og utvide kystfiskeordninga, som gir flere retten og muligheten til å skape seg et levebrød på havet. En ambisiøs og rettferdig fiskeripolitikk kan være med å skape optimisme og liv i sjøsamiske kystsamfunn langs kysten fra Helgeland til Vardø.


I dag vaier sameflagg i bygd og by, og over hele landet skal samiske barnehagebarn stotre seg gjennom joik foran stolte foreldre. Dessverre er ikke 6. februar kun en dag for feiring, men like mye en kampdag i dag som i 1917. Det siste året har vært preget av store demonstrasjoner for rettferdighet for samene, og det er åpenbart at det offentlige Norge har en lang vei å gå for å legge til rette for noen forsoning med fornorskingspolitikken.


Vi ønsker alle våre samiske venner til lykke med dagen, og en god feiring for rettighetsforkjempere over hele Sápmi.

Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

- Geir Jørgensen, stortingsrepresentant og Marie Sneve Martinussen, stortingsrepresentant og leder i Rødt