Rødt-bloggen

Feiring med bismak

Mens vi feirer FNs internasjonale urfolksdag, bryter den norske regjeringa urfolks menneskerettigheter på Fosen.

Foto: Brage Aronsen.

9. august markeres FNs internasjonale urfolksdag. Dagen ble vedtatt i FNs generalforsamling i 1994, og markerer det første møte i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982. I år feirer vi dagen med et dystert bakteppe.

Konflikten mellom den sørsamiske reindrifta på Fosen og Fosen Vind om utbygging av vindkraft på Roan og Storheia på Fosenhalvøya hadde allerede gått i flere årtier da Høyesterett 11. oktober 2021 avga Fosendommen.

STORTINGSREPRESENTANT: Geir Jørgensen. Foto: Ihne Pedersen.

Dømt i Høyesterett

Høyesterett fant at vindkraftanleggene på Fosenhalvøya var i strid med artikkel 27 i FNs menneskerettighetserklæring, som sier at minoriteter har retten til å utøve sin egen kultur. Dommen fast at vindturbinene hindrer reindrifta i så stor grad at den utgjør at samene nektes utøve sin kultur gjennom reindrift, og dermed utgjør et menneskerettighetsbrudd

Konsesjonen til vindturbinene skulle derfor aldri blitt gitt, og turbinene er satt opp på ugyldig grunnlag.

Vindkraftanleggene på Fosen er satt opp i vinterbeitene til reindriftsamene på Fosen, beiter som er helt avgjørende for reinen, og for at vårens kalver skal overleve. I dommen mener Høyesterett at avbøtende tiltak, som at Fosen vind besørger vinterforing, vil ikke være tilstrekkelig. Det betyr at hele, eller deler av vindkraftanlegget på Storheia må rives, og at beitene må rehabiliteres.

Juridisk milepæl

Aldri før har Høyesterett klarere slått fast at de rettighetene som samene som Norges urfolk har gjennom menneskerettighetschartre som ILO 169 konvensjonen om urfolks rettigheter og FNs menneskerettighetserklæring kan ha avgjørende betydning i norske rettssaler. At reindriftssamenes rett til å utøve sin egen kultur og drive med reindrift, faktisk skal vernes fra vindkraftutbygging og etablering av tungindustri i naturen. Dommen kan utgjøre et juridisk paradigmeskift for urfolks rettigheter i Norge.

Dette paradigmeskiftet lar dessverre vente på seg. I nesten et år har regjeringa vært musestille om hvordan dommen skal følges opp. Frem til i sommer har spørsmålet om vindkrafta på Fosen blitt møtt på en måte vi kan kjenne igjen fra debatten om høye strømpriser, mantraet fra en handlingslamma regjering har vært at saken skal vurderes nøye fra alle relevante innganger.

Selvmotsigelser fra regjeringa

«Regjeringa vil ha både vind og rein» kunne vi lese i Klassekampen 22.Juli. Statssekretær i Olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther utaler at regjeringa vil se på løsninger for å både kunne ha reindrift og vindkraft på Fosen. Noe Høyesterett altså har konkludert med er umulig.

Departementet kan ikke utrede og vedta seg frem til en sameksistens. Reindriftssamene på Fosen, Sametinget og Norges høyeste domstol har slått fast at at vindkraft og reindrift er uforenlig. Regjeringa har snart brukt et år på å så tvil om hva dommen betyr, og å legge opp til omkamper, i stedet for å følge dommen opp.

I stedet for å bruke tida på å finne på nye måter å omgå høyesterettsdommen på, må regjeringa høre på reindriftssamene og på Sametinget, og begynne arbeidet med å ta ned vindkrafta og rehabilitere vinterbeitene på Fosen. Gruveselskapet Store Norske på Svalbard skal de neste årene sette i gang et ambisiøst prosjekt for å tilbakeføre de stengte gruvene på Svea og Lunckefjell tilbake til den arktiske villmarka. Kanskje bør dette prosjektet være til inspirasjon for Olje- og energidepartementet og Fosen Wind.

Halv stang

At Fosendommen nå nesten et år etter avsigelse ikke ser ut til å få noen følger for samene er en samepolitisk og rettspolitisk skandale. Det er også en personlig tragedie for reindriftssamene på Fosen, som allerede har stått i kampen for sitt eget levebrød i over ti år. At de ikke bare skal vente enda lenger på rettferdighet, men også fortsatt må se seg motarbeidet av regjeringen er ikke en rettsstat verdig.

Derfor lyder det hult når regjeringa i dag hilser samene og alle verdens urfolk på den internasjonale urfolksdagen. De kunne like gjerne heist sameflagget på løvebakken på halv stang.