Vi vil ha sosialistisk boligpolitikk, ikke bare et boligmarked

De stadig økende forskjellene er en av de største utfordringene vi står overfor som samfunn i dag.

De stadig økende forskjellene er en av de største utfordringene vi står overfor som samfunn i dag. I kampen mot forskjells-Norge er det nettopp folks rettigheter som må være utgangspunkt for debatt. Om lag en av tre barn i norske byer vokser opp i fattige familier, og vi vet at tallene er stadig økende. Mange familier opplever at både økonomien og plassen blir mindre, mens utgiftene stadig blir større. Studenter som flytter til Bergen for å studere opplever at vi har ikke rom til dem. De blir presset ut på det private boligmarkedet, som i hovedsak styres av bolighaier som leier ut rom på under ti kvadratmeter til over 5000 kroner.

Boligprisene skyter i været, og boligspekulantene tjener seg rike på gode økonomiske kår for boligspekulasjon. Sammenlignet med produktive næringer, er det langt færre reguleringer, og større avkastning for boligspekulantene. Når det ikke finnes en grense for hvor mye skattelette man kan hente ut fra boliglånet sitt, er dette gunstig først og fremst for dem som eier flere boliger. Samtidig som boligspekulantene tjener seg rike på å leie ut boliger til blodpris, tar vanlige mennesker større risiko, og må låne langt over evne for å kunne bo trygt. Når markedsprisen synker er det dermed ikke først og fremst spekulantene, men vanlige mennesker som tar de økonomiske konsekvensene av et fritt boligmarked.

Boligprisene skyter i været (...) Sammenlignet med produktive næringer, er det langt færre reguleringer, og større avkastning.

Det finnes flere måter vi kan regulere boligmarkedet på, også lokalt. Vi ser eksempelvis i Danmark, der er det private leiemarkedet koblet opp til prisene i det offentlige systemet. Dette bidrar til å holde prisene nede, når gjengs leie ikke defineres med utgangspunkt i et privat marked som løper fritt, men heller gode, offentlige løsninger. Leieprisene regnes ut med utgangspunkt i hva det koster å bygge og vedlikeholde leiligheten, og ikke med utgangspunkt i å skape merverdi for private utleiere. Det er derfor fullt mulig å finne egne, gode løsninger for hvordan man kan skape et alternativt boligmarked i Bergen.

Det er en grunnleggende forutsetning at alle mennesker skal ha et trygt sted å bo. Vi i Rødt kan ikke akseptere dagens usosiale boligpolitikk – og det er mulig å begynne å fronte alternativer på lokalt nivå. Vi ønsker en ikke-kommersiell boligsektor, som kan stå som et alternativ til dagens usosiale boligmarked. Rødt Bergen vil kjempe for at kommunen tar ansvar for å bygge utleieboliger som tar utgangspunkt i selvkostprinsippet. Disse boligene kan være finansiert av subsidierte husbanklån der det er behov for det, samtidig som utbyttere som ønsker å bygge slike boliger skal kunne få tomter til rimeligere pris med momsfritak. Rødt Bergen vil også arbeide for at husleie i kommunale boliger ikke skal følge gjengs leie, og at bostøtteordningene må styrkes.

Uttalelse fra Rødt Bergens årsmøte 22. februar 2020.