Vedtak fra ekstraordinært årsmøte om bybanen 19. november

Rødt Bergen har avholdt ekstraordinært årsmøte i bybanesaken, hvor flertallet vedtok at vi skal arbeide for videre utbygging av Bybanen og at den skal gå i tunnel bak Bryggen.

Årsmøtet vedtok følgende i spørsmålet om Bryggen- kontra tunneltrasé:

«Rødt Bergen står fast ved tidligere vedtatt politikk om at vi ønsker bybane i tunnel til Åsane. Rødt Bergen ber derfor bystyrerepresentantene stemme mot byrådets forslag i saken Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane. Tunnelalternativ Kaigaten – Sandviken på bystyremøtet 24.11.2021

Rødt Bergen ber bystyrerepresentantene jobbe videre med utgangspunkt i forslag fremmet sammen med Høyre og Senterpartiet, på møte i Utvalg for miljø og byutvikling, 11.11.2021.

Bystyregruppen gis fullmakt til å, i samråd med de andre opposisjonspartiene, gjøre mindre justeringer i forslaget basert på ny informasjon som kan komme frem i saken. Men forslagets hovedinnhold skal ligge fast.»

Årsmøtet vedtok også følgende, med overveldende flertall:

«Valget av bybanetrasé i sentrum er vanskelig, og det vil ta tid. Det betyr ikke at utbyggingen ikke kan starte. Det er bred enighet om bybane til Åsane, derfor bør utbyggingen påbegynnes. Vi vil derfor fremme et forslag i bystyret om å bygge bybane til Åsane uavhengig av syn på trasévalg i sentrum. Dette vil være en bekreftelse til befolkningen om at vi virkelig vil ha bybanen til Åsane. Vi ønsker at byggingen av bybanen skal starte fra Vågsbotn (endestasjon i Åsane) retning sentrum. Selv om man ikke blir enig om hvor bybanen skal gå, så kan vi enda gjøre mye. I tillegg til å vedta bygging av bybane til Åsane vil vi foreslå bilfri sone over Bryggen.

Vi vil:

·Fremme forslag i bystyret for bybane til Åsane

·Fremme forslag om at bryggen skal bli bilfri

·Starte bygging av bybane fra Vågsbotn retning sentrum»*

Til sist vedtok årsmøtet også, med overveldende flertall, følgende om fremdrift for Bybane-utbygging mot Åsane:

«1.Raudt Bergen har som mål å få realisert bybane frå Åsane til sentrum snarast råd.

2.Raudt Bergen går inn for at reguleringsplan, detaljprosjektering, finansiering og bygging kjem på plass raskt og etappevis frå Åsane innover mot sentrum.

3.Raudt Bergen går inn for at reguleringsplan, finansiering og bygging av alternativ trafikkløysing for dagens gjennomgangstrafikk over Bryggen snarast kjem på plass.»

* Det er gjort minimale redaksjonelle endringer i teksten for å avspeile at det som var et forslag på årsmøtet, nå utgjør et vedtak.