Styrk offentlige pensjonsordninger!

Rødt Bergen støtter arbeidet for å forbedre AFP-ordningen i privat sektor og for å beholde de solidariske prinsippene i offentlig pensjon.

Vi krever at AFP-ordningen i privat sektor må endres slik:
1. Det må innføres en tilleggspensjon i AFP-ordningen: et livsvarig seniortillegg for de som gir seg tidlig helt eller delvis i arbeidslivet, for å motvirke de store tap som tidlig avgang gir. Det er kun på denne måten at «sliterne» kan oppnå en pensjon på 2/3 av lønn.

2. at de som har vært i ordningen beholder sin AFP som opptjent rettighet og at AFP kan tas ut fra fylte 62 år, uten krav til ansettelsesforhold i en AFP-bedrift på uttakstidspunktet.

3. Det må bli mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP.

Vi støtter en grunnplans-kampanje og bruk av kampmidler for å beholde de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Målet er at offentlig ansatte:
1. kan gå av med AFP fra 62 år uten tap i livsvarig pensjon.
2. får full pensjon etter 30 års ansettelse, nei til alleårsregel.
3. får pensjon bygd på sluttlønn, ikke gjennomsnittslønn.
4. beholder særaldersgrenser.
5. uføre må fortsatt få opptjening av pensjon til 67år.
6. får minst 66 % pensjon av lønn bygd på sluttlønn.

Det skal være en aksjon foran Stortinget 26. februar 2018 for å forbedre AFP-ordningen i privat sektor og for å beholde de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Vi støtter denne aksjonen og oppfordrer flest mulig til å delta.

Uttalelsen ble vedtatt på Rødt Bergen sitt årsmøte 22. februar 2018.