Rapport fra Bergen Bystyre 27. april

27. april var det bystyremøte i Bergen. Rødt deltok med sine faste representantenr. Her kan du lese mer om hvilke forslag vi fremmet, hva som ble vedtatt og hva som dessverre ikke fikk flertall.

Rødt har tre representanter i bystyret i Bergen, men vi er mange, mange fler som står bak politikken bystyregruppen fronter. I forarbeidet til bystyremøtet i april har vi hatt mange hoder og hender i arbeid. Bystyregruppen har hentet inn innspill til sakene fra styret, og flere av vararepresentantene våre både til bystyret og fra bystyreutvalgene har bidratt. Slik når vi ut med enda større del av politikken vår, og flere får erfaring med å arbeidet med politiske forslag. Ikke minst øker arbeidskapsiteten når flere deler på arbeidet. Rødt har ingen karrierepolitikere og for oss er det viktig å bidra til at det frivillige, politiske fellesskapet fungerer. Det er også årsaken til at vi på bystyremøtet i april fikk flere viktige gjennomslag. Her kan du lese mer om hvilke forslag vi fremmet, hva som ble vedtatt og hva som dessverre ikke fikk flertall.

Egne representantforslag

Alle representantene i bystyret kan levere inn det vi kaller for representantforslag. På denne måten kan vi løfte saker som ellers ikke står på sakskartet. Etter et slikt forslag er levert inn, plikter byrådet å legge frem en sak om tema i løpet av de kommende seks månedene. På bystyremøtet i april leverte Mailiss to forslag. Et om forbud mot retusjert og kommersiell reklame i offentlig rom, og et annet om flere tilgjengelige båtplasser for allmennheten. Odd Arild Viste leverte et forslag om å å hedre arbeidersakspionéren Anna Berentine Anthoni ved å oppkalle en gate etter henne. Sistnevnte forslag kom på plass etter innspill fra Rødt Bergen Sør.

Stilte spørsmål om nettleie

I spørsmålsrunden fulgte Odd Arild Viste opp saken med økning i nettleie hos BKK, og rettet spørsmål til byråden om kommune ville utøve aktivt eierskap, og sondere mulighetsrommet for å instruere strømselskapet om å lavere nettleie, eller om det fantes noen andre virkemidler som kunne avhjelpe situasjonen. Svaret var illustrerende: til tross for kommunalt eierskap, er BKK bundet av det offentlige regelverket som regulerer konkurranse på kraftmarkedet, og kommunen har ikke juridisk mulighet til å instruere kraftselskapet. Sånn sett avklarer svaret nødvendigheten i Rødts posisjon om at kraftindustrien må omreguleres.

Forslag om Julian Assange

På hvert møte blir noen interpellasjoner behandlet. Det er skriftlige spørsmål som sendes inn i forkant av møtet, og noen av interpellasjonene inneholder også forslag til vedtak. På møtet i april fikk vi endelig behandlet Magne Hagesæter sin interpellasjon om at bystyret skulle kontakte regjeringen for at de skulle legge offisielt press på den britiske myndigheter for å få samvittighetsfangen Julian Assange løslatt. Forslaget fikk støtte fra SV, MdG, Folkets Parti FNB og tre av de uavhengige representantene, og falt. Utover stemmegivningen fikk det bred, men dessverre uforpliktende støtte: flere av talerne tilkjennega at de ville ha støttet forslaget – under andre omstendigheter. Dette er et beklageligvis et gjennomgangstema. Det etablere posisjonspartiene motsetter seg ofte behandling av slike saker. Vårt standpunkt er derimot at vi har plikt til å ta stilling i slike dagsaktuelle saker, og at interpellasjoner er et hensiktsmessig verktøy for å løfte relevante saker opp til politisk behandling.

Regional Transportplan

Rødt fikk noen viktige gjennomslag i kommunens høringsuttalelse til Regional transportplan. Uttalelsen er bystyrets ønsker, men til syvende og sist er det Vestland fylkeskommune som vedtar planen. Vårt fokus var å fremme sikkerhet og tilgjengelighet for myke trafikanter. Dette er bra for både klima, natur og folkehelsa. Flertallet i bystyret stemte sammen med oss for å erstatte gateparkering i Klostergaten med mer areal til myke trafikanter, og øke tilgjengligheten for fotjgnere i Åsane. Etter innspill fra styret i Rødt Bergen fremmet vi også merknad om behovet for å styrke stamrutene på nord/sør-aksen i byen og fikk med oss flertallet i bystyret på dette.

Bærekraftmål 2021

Bystyret behandlet også Bergen kommune sitt arbeid med bærekraftsmålene for 2021. Her hadde vi flere viktige tilleggsforslag og merknader om migrasjon, migrasjonshelse, energiforsyning, og seksuell helse og reproduktive rettigheter. Retten til trygg og sikker abort er en av de viktigste rettighetene kvinnebevegelsen har kjempet frem. Det vekker ekstra bekymring når vi vet at voldtekt og annen seksuell vold brukes som maktmiddel i krig, og at ukrainske myndigheter melder om krigsvoldtekter av ukrainske kvinner på flukt. Rødt mener derfor at kommunen må tilby gratis og tilgjengelig abort og nødprevensjon for kvinner som ankommer Norge.

Rusboliger i Sandalsringen Øst

En av dette bystyrets vanskeligste saker var avgjørelsen av plasseringen og dimensjoneringen av rusboligene i Sandalsringen Øst. Innbyggere i området har levert et forslag mot selve boliganlegget, og det er faglig uenighet i antall boenheter. Etter et kompromiss med byrådspartiene og SV, landet bystyret på tolv enheter i rusboligene, og anlegget blir bygget. Selv om vi deler bekymringene til dem som nå vil bli stående uten bolig, er vi likevel glad for at det er nådd et forlik i saken. Vår solidaritet er sterkest med bostedsløse og de rusavhengige, altså mange av de mest marginaliserte i samfunnet. De trenger disse boligene nå, og det er en stor plan bystyret har forpliktet seg til når at vi nå skal skaffe 250 nye boliger for vanskeligstilte. Det er også et mål at slike boliger for rusavhengige ikke sentraliseres og samles opp i bysentrum, eller at det blir ytterligere utbygginger i de mest levekårsutsatte områdene i byen. Vi er glade for at bystyret i denne saken velger hjelp fremfor stigmatisering av utsatte grupper.

Annet

Av andre saker så har vi fått vedtatt automatisk varsling i utvalgs- og klagesaker, vedtatt parsellhager i reguleringsplanen for Midtunhaugen, at bystyret skulle hjelpe skoler å gjennomføre besøk på kulturinstitusjoner, samt være med å sikre drift av Beffen i Vågen