Rapport fra Bergen bystyre 26. oktober

Vi stilte med våre faste representanter: Mailiss Solheim-Åkerblom, Odd Arild Viste og Magne Hagesæter. Her kan du lese om noen av saken Rødt tok opp og engasjerte seg i, og hva vi fikk – og ikke fikk – gjennomslag for.

Bystyremøtet var preget av at byrådsleder Roger Valhammer tok avskjed, etter mistilliten fra et flertall av bystyret, på bakgrunn av de svært alvorlige barnevernsakene. Bystyret måtte ytre mistillit fordi han er den øverste ansvarlige, og håndteringen har ikke vært god, med blant annet utskifting av ansvarlig byråd flere ganger. Valhammer ble møtt med en respektfull avskjed, og fikk applaus fra bystyret for sin øvrige innsats.

Gjennomslag for forbud mot retusjert reklame

Bergen bystyre vedtok etter forslag fra Rødt, et forbud som skal gjelde «all retusjert reklame på kommunale bygg og rom i Bergen kommune».

Vårt opprinnelige forslag innebar også et generelt forbud mot kommersiell reklame i alle offentlige rom som kommunen har råderett over, noe som ble for radikalt for et flertall av bystyret. Vi foreslo også plakatvegger i sentrum og bydelssentrum som skal kunne brukes av kulturaktører og ideelle organisasjoner, uten å få flertall. Vi er imidlertid svært glade for å ha fått flertall for et forbud mot retusjert reklame.

Delvis gjennomslag for båtplasser til folket

Bystyret behandlet vår gruppeleder Mailiss Solheim-Åkerblom sitt forslag om flere tilgjengelige båtplasser for allmennheten. Hun ba i sitt forslag om at byrådet legger frem en sak om hvordan en kan få til flere båtplasser for allmennheten, og tok til orde for å legge til rette for båtdeling, etter modell fra bildeling. Bystyret vedtok et noe mer utvannet (!) forslag fra byrådet, som likevel kommer Rødt delvis i møte på at fremtidige planer skal prioritere tilgang til vann for allmennheten. De fremhever de fellesnaust og muligheter for delebåt som mulige tiltak.

Mulig fremtidig heder av Anna Berentine Anthoni

Møtet behandlet et forslag fra Rødts representant Odd Arild Viste om å hedre fagforeningspioneren Anna Berentine Anthoni i bybildet. Dessverre ble det ikke vedtatt, men et stort flertall i bystyret kom forslagsstiller delvis i møte.

Bystyret vedtok at Anna Anthoni skal “legges til listen over kvinnenavn som skal vurderes når det oppstår ledige gater og steder som skal navnsettes”.

Forslaget ble spilt inn til bystyregruppen fra Bjørn-Tore Olsen, på vegne av Rødt Bergen Sør. Olsen er nylig valgt inn på 8. plass på vår valgliste for kommunevalget 2023. Så vi kan jo si at Bjørn-Tore alt er i gang med å hjelpe Rødt og innbyggerne til gjennomslag i bystyret.

Anna Berentine Anthoni, fagforeningspioner og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Ikke flertall for boikott av fotball-VM

Rødt pleier å være aktiv med å fremme forslag til møtene. Denne gangen fremmet vi blant annet et forslag om kommunal boikott av fotball-VM i Qatar. Dette fordi 6.500 arbeidere har dødd under forberedelsene, og landet bryter menneskerettighetene over en lav sko. Rødts forslaget lød som følger:

1. «Bergen kommune tilslutter seg boikott av fotball-VM i Qatar.»

2. «Ingen skjenketillatelse gis til arrangementer som arrangeres utelukkende med hensikt å vise årets fotball-VM.»

3. «Det tillates ikke å vise fotball-VM på offentlig plass/rom som kommunen har råderett over.»

4. «Bystyret vil rette en sterk oppfordring til byens utesteder om å ikke vise fotball-VM på sine skjermer.

Det er beklagelig at ingen av partiene, bortsett fra SV, fant å kunne støtte et eneste av disse fire punktene. Heller ingen av de forslagene som henholdsvis AP og Folkets parti lanserte fikk flertall. Disse innebar fordømmelse og anmodninger, ikke boikott.

Rødt krevde opprydding i klima- og miljøpolitikken

Konsulentfirmaet Deloitte har laget en temmelig kritisk gjennomgang av kommunens klima- og miljøpolitikk, som avdekker dårlig organisering av mye av dette arbeidet.

Dessverre har rapporten i liten grad fått den oppmerksomhet den skulle fortjene. Rødt fremmet derfor på møtet syv merknader der vi krevde endring på ulike områder, blant annet konkrete lokale tiltak mot avskoging, bedre rapportering, og risikovurderinger knyttet til måloppnåelse av klima- og miljøtiltak som skal sikre mer effektiv gjennomføring (se side 40 her for detaljert gjennomgang av merknadene). Dessverre støttet bare SV og (i de fleste tilfeller) Høyre disse merknadene.

Andre saker

Bystyremøtet rakk likevel å gå gjennom en rekke saker, herunder høring om ny boklov; ungdomsplan; bosettingsarbeidet med ukrainske flyktninger; luftkvalitet i Bergen; eksterne revisjoner om systemet for varsling i kommunen. Under saken om Ungdomsplan for Bergen kommune har Bergen Rød Ungdom kommet med mange innspill.