Rapport fra Bergen bystyre 24. mai

Oppdatering fra bystyremøte 24. mai.

På bystyremøtet 24. mai stilte våre faste representanter, Mailiss Solheim-Åkerblom og Odd Arild Viste, og to av våre varaer steppet inn underveis i møtet: Henrik Madsen og Jenny Rømo. Flere store, viktige saker var til behandling, og bystyret behandlet blant annet både årsrapport om luftkvalitet, ny plan for regulering av cruiseanløp til Bergen, sommerstenging av bryggen, kulturstrategi for ungdom. Samtidig overleverte våre representanter flere forslag til senere behandling. Mailiss fremmet forslag om tilgjengelige grillplasser i alle bydeler, samt forslag om en kommunal tiltakspakke for å verne biene. Hun fremmet også på vegne av Magne Hagesæter et forslag om å innføre et prøveprosjekt med 20 km/t fartsgrense ved enkelte veistrekninger. Selv om vi tapte både forslag om å redusere cruiseturismen og vedta en endelig sommerstenging av Bryggen, fikk vi flere andre gjennomslag i løpet av møtet.

Matjord

Bystyret vedtok deler av vår interpellasjon om vern av matjord. Vi fikk gjennomslag for at bystyret i fremtiden skal prioritere vern av matjord og arbeide mot nedbygging av matjord i kommunen. Våre andre forslag fra interpellasjonen fikk begrenset støtte, og ble ikke vedtatt, men vi noterer oss en god delseier. Vi håper dette bidrar til å hindre at dyrkbar mark i fremtiden blir lagt brakk under store infrastrukturprosjekter, særlig i en tid hvor matforsyningen i verden er prekær, og hvor prognosene for fremtidig matproduksjon og leveringssikkerhet er svært usikre.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Bergen er et gjennomgående diskusjonstema, og debatten har fulgt byen i flere år – særlig vinterstid. Selv om luftkvaliteten er bedre enn på lenge, og på bedrings vei, er det en lang vei å gå før den er innenfor akseptable mål. Forurensningen er også ujevnt fordelt, og konsentrert i områder som også skårer dårlig på levekårsundersøkelser. Rødt fikk vedtatt merknaden: «Bystyret merker seg at det er en klar sammenheng mellom områder med høy luftforurensing og lave levekårsindikatorer. Bystyret ber om at luftforurensing og de helsemessige konsekvensene blir tatt med i neste folkehelseundersøkelse». Samtidig fikk vi med en merknad om neste årsrapport også skal inkludere sykkdelandelen i Bergen.


Kulturstrategi for ungdom

Bystyret vedtok også en kulturstrategi for ungdom. Planen er utarbeidet i råd, sammen med ungdommen selv. Rødt tror dette vil styrke kulturtilbud for ungdom, og vi fremmet flere forslag for å gjøre strategien enda bedre. Ikke alle fikk flertall, men vi fikk sikret at byrådet legger til rette for at unge asylsøkere og flyktninger får delta i kulturtilbud for ungdom. Vi fremmet også merknad om at byrådet må ta hensyn til ungdommens eget ønske om lokale tilbud, og at flere av tilbudene skal legges til bydelene og konsentreres i sentrum.

Cruise

Rødt stilte krav om et makstak på 1000 cruisepassasjerer, og ett cruiseanløp per døgn. I tillegg foreslo vi en minstetid på liggetid ved kai på tre døgn. Ingen av våre forslag fikk flertall. Det fikk heller ikke forslaget vi støttet sekundært om et makstak på 5 000 passasjerer per dag. Bystyret vedtok istedenfor å heve taket til 8 000 passasjerer, og tillate ett ekstra cruiseanløp per dag.

Bydelsutvalg

Med byparlamentarismen er Bergen kanskje Norges mest sentralstyrte by. Derfor mener Rødt det er viktig å desentralisere makten og få på plass bydelsutvalg i alle byens bydeler. Slik fordeler man makt og avgjørelsene tas nærmere der folk er. Byrådspartienes politikk spriker: noen ønsker indirekte valg, med utnevnte politikere i bydelsutvalgene, mens flere andre partier ønsket direktevalg av representanter fra start – blant annet Rødt. Dessverre fikk vi ikke flertall for å opprette slike utvalg med direktevalg i 2023, men flertallet i bystyret vedtok at vi ønsker å jobbe videre for å sikre at bydelsutvalgene kommer på plass neste periode. Rødt følger opp saken og vil jobbe hardt for å sikre mer lokaldemokrati i byen vår!

Sommerstenging av Bryggen

Sommerstengningen av bryggen ble heftig debattert, og Rødt er skuffet over at flertallet i bystyret nå sier nei til bilfri sommer på Bryggen i år – tross begrenset grunnlag for å konkludere om reelle positive effekter av nedstengningen, i kjølvannet av to år med pandemirestriksjoner. Rødt fremmet forslag om at stengeordningen for Bryggen skal bli permanent fra 2023. Forslaget er i tråd med det byrådet selve skriver som sin egen politikk. Både byrådet og en del bystyrepolitikere snakker nesten enstemmig varmt om en fremtidig bilfri Bryggen, senest i diskusjoner rundt trasevalg for bybanen. Forslaget ble ikke vedtatt. At vi nå ser en alarmerende mangel på vilje til å vedta den politikken som de selv fronter, er bekymringsverdig med tanke på fremtidig regulering av privatbilismen i sentrum.