Rapport fra Bergen bystyre 21. september

Rødt stilte med sine tre faste representanter på september-møtet i Bergen bystyre. Altså Mailiss Solheim-Åkerblom (gruppeleder), Odd Arild Viste, og Magne Hagesæter.

Vi vil her komme med noen korte kommentarer knyttet til byrådets budsjettforslag. Ellers behandlet møtet ordinære bystyresaker. Vi vil her fremheve noen av tingene Rødt fikk gjennomslag for, og annet som vi tok opp uten å få det nødvendige flertall i bystyret.

Budsjettfremleggelse

Ved starten av bystyremøtet la byrådet frem sitt forslag til budsjett for Bergen i 2023.

Rødts gruppeleder kritiserte i BA mangler ved den sosiale profilen. Heller enn kutt og usosiale prisøkninger vil Rødt styrke inntektssiden. Dette kan vi gjøre gjennom å innføre turistskatt, og å undersøke om det er mulig med et større utbytte fra Eviny. Rødt ønsker også å øke eiendomsskatten, men at den skal ha et høyt bunnfradrag, så det er de med store og dyre boliger som må betale mer, og ikke folk som eier en ordinær bolig.

Hvis du vil vite mer om dette, anbefaler vi Bergensavisens intervju med vår gruppeleder.

Gjennomslag for Kanadaskogen

Bystyret behandlet et innbyggerinitiativ for vern av Kanadaskogen. Et innbyggerinitiativ blir behandlet når minst 300 folk som bor i Bergen krever å få tatt opp en sak i bystyret.

Byrådspartiene avviste det først som unødvendig med vern av dette viktige tur- og naturområdet, og mente at det er nok å få det inn i kommunale planer.

Dette var vi i Rødt dypt uenig med. Som Mailiss Solheim-Åkerblom gir uttrykk for til Sydvesten: «Å bare belage seg på reguleringer i KPA (Kommuneplanens arealdel) holder ikke. Det har vi sett gang på gang denne perioden, både dispensasjoner som bygger ned LNF-område​​ (Landbruks-, natur- og friluftsområde), og dispensasjoner som går på bekostning av naturen i byfjellområdene.»

Så fikk saken heldigvis en oppløftende avslutning. Dette etter at Rødt fremmet et forslag for å redde innbyggerinitiativet, som innebærer at kommunen skal gå dialog med grunneiere i området og spille inn området for vern hos Statsforvalteren. Byrådspartiene lyttet til argumentene og aksepterte Rødt sitt forslag. Byrådspartiene sikret flertall for dette sammen med SV, SP, KrF og uavhengig representant Sveen.

Vi siterer fra Sydvestens artikkel «Bystyret stemte for varig vern av Kanadaskogen»:

– Rødt er veldig glad for at partiene snudde, slik at vi kan starte arbeidet med å spille inn Kanadaskogen som mulig verneområde til Statsforvalteren. Et slikt vern vil gi sterkere vern enn hva KPA kan gi, og gir større sikkerhet for at Kanadaskogen blir bevart, til glede for folk, friluftsliv og fremtiden, sier en glad Solheim-Åkerblom til Sydvesten like etter voteringen i bystyret.

En som også er glad, er Karl Morten Bårdsen, en av de fire innsenderne av innbyggerforslaget.

– Må jo bare få si at politikerne våre leverte på et veldig høyt nivå i dag. Fantastisk at demokratiet fungerer akkurat sånn som dette. Saken vår om Kanadaskogen er blitt både sett og hørt. Det nytter å engasjere seg og det nytter å snakke med våre folkevalgte, sier en jublende glad Bårdsen.

Flertall for ledsagerbilletter og rullestolplasser

Rødt fikk flertall for en merknad om at det skal være strengere føringer for ledsagerbilletter på arrangementer i kommunens regi. Noen arrangører krever full pris for billettene, og andre gir dem bare bort dersom det er ledige billetter igjen til slutt.

Odd Arild Viste, Mailiss Solheim-Åkerblom og Magne Hagesæter utenfor Gamle rådhus

Under saken om økonomiske perspektiver 2023-2030 fremmet vi fem merknader der denne fikk flertall:

«Bystyret er bekymret for at regjeringen ikke tar innover seg rekkevidden av utgiftsøkningen som Bergen kommune, og mange andre kommuner, nå opplever på grunn av ekstreme strømpriser.»

Andre ting Rødt tok opp

På møtet tok Rødts representanter også opp følgende:

- At byrådet anmoder KS om å komme lærerne i møte.

- At kommunen arbeider for politisk kontroll med strømprisene

- At arbeidet settes i gang for pumptrack sykkelbane i Arna (sammen med andre partier)

- At det gis tydeligere føringer fra kommunen overfor BIR AS, for å sikre at karbonfangst kan komme i gang så snart som mulig.

- At det bør settes i gang et prøveprosjekt med å stenge Danmarks plass for biler på noen enkeltdager med spesielt lav trafikk (byrådet har lovet å behandle forslaget til våren).

- At Bergen kommune gir klar støtte til et forbud mot konverteringsterapi.

Bystyret behandlet også et forslag fra Rødt om en handlingsplan mot hyblifisering.


Rødt-forslag som vil bli behandlet i fremtiden

Det kan ta en stund å få opp forslag til behandling i bystyret, og Rødt har tidligere levert en rekke forslag som nå ligger i kø. Denne gangen leverte vi følgende tre nye forslag som vil bli behandlet senere:

- Odd Arild Viste leverte et representantforslag om 50 % pedagoger i de kommunale barnehagene.

- Mailiss Solheim-Åkerblom leverte et representantforslag om tiltak mot jordbruksplast.

- Odd Arild Viste leverte en interpellasjon der vi ber om at Fridalen skole får en av de gamle Fløybane-vognene, noe skolen er interessert i.