Når sykehus blir fabrikker

Når skal Stortinget våkne?

Legene Christopher Elnan Kvistad og Geir Arne Sunde setter i et debattinnlegg 18. oktober i BT søkelys på alvorlige utslag av effektiviseringen på sykehusene, eksemplifisert med Haukeland.

Alle statlige sykehus og avdelinger får penger etter innsats og i etterkant av behandlingen. Neste års statsbudsjett gir sykehusene mye mindre enn Bent Høie sine lovnader om milliardløft. Ifølge legeforeningen er det et etterslep på mellom 21 og 27 milliarder medisinsk teknisk utstyr. Da hjelper det heller ikke at en stor del av neste års midler gis som lån. Det gir ikke mening at offentlig velferdsinstitusjoner skal ha gjeld til staten. Når skal Stortinget våkne?

Noe er alvorlig galt med driften av sykehusene våre. Etter reformen som innførte foretaksdrift fra 2002 av med stykkprisfinansiering som drivkraften i systemet, behandler sykehusene flere. Men samtidig er mange lokalsykehus nedlagt, og effektiviseringsgevinsten er for lengst tapt og fører til mer byråkrati og reelle nedskjæringer. Og fagpersonellet sin tillit til ledelsen og myndighetene er på et bunnivå, slik blant annet legestreiken i fjor viste.

På kort sikt må bevilgningene til investeringer og drift, deriblant flere sengeplasser og ansatte over statsbudsjettet, økes kraftig og ikke gis som lån. Så må ordningen med stykkprisfinansiering fjernes til fordel for 100 prosent rammefinansiering, slik det var før den ødeleggende foretaksmodellen.

Alt var ikke bedre før, men å drive sykehusene som en fabrikk var aldri en god idé!

Thorleif Berthelsen,

styremedlem i Rødt Bergen