Budsjettet kunne blitt enda rødere

Det ville gitt barnehageansatte tryggere pensjon og bedre bemanning.

Rødts viktigste krav i forhandlingene med byrådet var å kjøpe opp private barnehager. I Bergen er 70 prosent av alle barnehagene private. Nå risikerer vi at enda flere av disse overtas av kommersielle velferdsprofitører. Dette stemmer godt med de nasjonale trendene: Fra 2005 til 2017 viser SSB-tallene at det ble 19 000 færre plasser i ideelle barnehager og 19 000 flere i kommersielle barnehager.

Rødts viktigste krav i forhandlingene med byrådet var å kjøpe opp private barnehager. I Bergen er 70 prosent av alle barnehagene private. Nå risikerer vi at enda flere av disse overtas av kommersielle velferdsprofitører. Dette stemmer godt med de nasjonale trendene: Fra 2005 til 2017 viser SSB-tallene at det ble 19 000 færre plasser i ideelle barnehager og 19 000 flere i kommersielle barnehager.

I Bergen er 70 prosent av alle barnehagene private. Nå risikerer vi at enda flere av disse overtas av kommersielle velferdsprofitører.

Utviklingen burde få Krf til å gremmes! Her er det ikke lenger snakk om mangfold i barnehagesektoren, men snarere om ensretting og profitt.

I byråderklæringen skriver Ap, MDG, V og Krf at «[d]et er et mål for byrådet å øke den kommunale andelen av barnehager gjennom å bygge flere barnehager». Rødt ønsker også å øke andelen kommunale barnehager, men vi mener at den eneste realistiske måten å få til dette på, er å kjøpe opp private barnehager. Selv om vi ikke kan snakke om nærbarnehager, har Bergen tilnærmet full barnehagedekning samtidig som barnetallene går ned.

Dessuten vet vi at private aktører sliter og kan komme til å selge. Akasia er en av disse aktørene. Alternativet til at kommunen kjøper opp Akasia-barnehagene, er at store, kommersielle aktører det i stedet. Det dreier seg om 18 barnehager i Bergen kommune med over tusen barn og flere hundre ansatte.

Nå kan kommunen få mulighet til å rydde opp i arbeidsforholdene.

Å kjøpe opp Akasia vil være en klok investering. De siste årene har det vært uro knyttet til både bemanning og pensjon i disse barnehagene. Nå kan kommunen få mulighet til å rydde opp i arbeidsforholdene.

Investeringen vil dessuten være økonomisk ansvarlig. I dag betaler kommunen i praksis ned gjelden til private barnehager. Disse mottar de samme offentlige midlene som de kommunens egne barnehager. Dette har også Fylkesmannen heftet seg ved i sin gjennomgang av Bergen kommunens budsjett:

«Kommunen har et moderat nivå på lånegjelden, for eksempel målt per innbygger. Dette må ses i sammenheng med at kommunen i relativt stor grad har organisert virksomhet gjennom private eiere, for eksempel gjennom private barnehager. Kommunen sin lånegjeld sammenlignet med andre kommuner kan derfor gi inntrykk av å være lavere enn det som er reelt.» (Fylkesmannen i brev til kommunen 28.2.2019, s. 4)

I dag betaler kommunen i praksis ned gjelden til private barnehager. Disse mottar de samme offentlige midlene som de kommunens egne barnehager.

Fremfor å ta opp egne, gunstige lån (husk at kommunen har avtale med Husbanken!), betaler Bergen ned på private aktørers lån. Dette er rett og slett ikke særlig hensiktsmessig. Rødt foreslår at vi heller kjøper opp barnehagene for å drive i kommunal regi. Dette vil være en gunstigere og mer samfunnsmessig investering på lengre sikt.

Oppkjøp av private barnehager kan likevel innebære at kommunen må bruke mer penger på å drifte barnehagene. Hvorfor det? Jo, fordi Bergen skal være en seriøs arbeidsgiver som oppfyller krav til bemanning og betaler skikkelige pensjoner til de ansatte. Dette er også hele poenget med å ta over barnehagene: Rødt vil at de ansatte skal få trygge og gode arbeidsvilkår.

Rødt synes det er synd at vi ikke fikk være med videre i årets budsjettforhandlinger, men nå vi ser fremover: Det er ingenting i veien for at kommunen kan gjøre strategiske oppkjøp i den kommende budsjettperioden. Dersom private aktører legger ut barnehager for salg, vil Rødt reise debatten i bystyret. Da blir det opp til Ap og SV om de vil gripe sjansen til å sette en stopper for velferdsprofitørene, eller om de vil la denne historiske muligheten til å løpe fra seg.

Odd Arild Viste (representant for Rødt i utvalg for barnehage, skole og idrett) og Sofie Marhaug (gruppeleder for Rødt)