Rødt Bergen sitt alternative budsjett 2019; Fordi det er mulig

På bystyremøtet den 19. desember skal bystyret vedta budsjett for 2019. Her er Rødt Bergen sitt alternative forslag som fokuserer på at alt er mulig.

10 forslag til å bekjempe forskjells-Bergen – fordi det er mulig

Rødt har ikke det samme administrative apparatet til disposisjon som de til en hver tid sittende byrådspartiene når vi utarbeider vårt alternative forslag til budsjett. Derfor velger vi i stedet å fremheve noen få forslag som vi mener kunne bidratt til å omfordele byens verdier på en god og rettferdig måte:

1. Å avvikle byrådsmodellen
2. Å øke grunnbemanningen i helsetjenesten
3. Å kommunalisere barnehagene
4. Å innføre gratis SFO
5. Å bygge flere kommunale boliger
6. Å innføre skatt på cruiseskipturismen
7. Å styrke Utekontakten
8. Å opprette helsestasjon for LHBT-ungdom
9. Å gjøre Kulturskolen gratis for barn og unge
10. Å gjeninnføre 80 %-regelen

Disse forslagene gjenspeiles i vårt alternative forslag til budsjett, i tillegg til andre mindre, enkeltstående forslag. Flere av disse har også blitt spilt inn underveis i bystyrekomiteens budsjettarbeid.

Rødts budsjettforslag for 2019–2023 skiller seg også fra andre budsjettforslag på finansieringssiden. Vi ønsker å vise hvordan vi kan intensivere arbeidet mot fattigdom og økende økonomiske forskjeller. Derfor vil ikke Rødt godta regjeringens sparepolitikk slik byrådet gjør i dag.

Velferdsstaten er i krise når kommunene blir underfinansierte. Parallelt med at kommunene får stadig flere arbeidsoppgaver, fører regjeringen en politikk som i praksis gir mindre inntekter til kommunene. Kommunene besitter nemlig noen av de viktigste utjevningsmekanismene vi har i vårt samfunn: Gode og rause velferdsordninger kan bidra til å dempe de økende forskjellene og den urettferdigheten som dagens brutale, kapitalistiske økonomi medfører.

Du kan lese hele alternative budsjett her.