Et budsjett for å bekjempe forskjells-Norge

På bystyremøtet den 19. desember skal budsjett for Bergen kommune vedtas, og Rødt legger fram sitt alternative budsjett.

Født fattig

De siste ti årene – mellom 2006 og 2016 – har den økonomiske ulikheten i Norge økt med 14 prosent, ifølge Det tekniske beregningsutvalget (TBU). Forskjeller i inntekt og formue blir stadig større i den norske befolkningen. Også fattigdommen øker. De siste beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at er 98 175 barn i lavinntektsfamilier. Dermed blir 10 % av alle barn født inn i fattigdom.

Bergen kommune er intet unntak. SSB anslår at det var 4634 barn i lavinntektsfamilier i Bergen i 2015. Levekårsundersøkelsen fra 2016 viser den samme tendensen: Vi lever i en by med til dels vedvarende, til dels økende, økonomiske forskjeller. Enkeltmennesker lever i fattigdom. Familier lever i fattigdom. Og barn fødes inn i fattigdom. I kommunene kan vi gjøre noen av de viktigste grepene for å bekjempe de økende økonomiske forskjellene. Kommunene står for noen av våre viktigste velferdsordninger. I kommunene er det universell og gratis utdanning, som ikke bestemmes av foreldrenes lommebok.

Kommunene leverer tjenester til eldre og pleietrengende. Kommunene etablerer og driver offentlige sykehjem. I tillegg er kommunene involvert i en rekke andre ordninger som kan bidra til å utjevne forskjeller, så som barnehager, barnevern, tjenester for funksjonshemmede osv. Derfor er velferdsstaten i krise når kommunene blir underfinansierte. Parallelt med at kommunene får stadig flere arbeidsoppgaver, fører regjeringen en politikk som i praksis gir mindre inntekter til kommunene.

I Rødts forslag til budsjett 2018–2022 ønsker vi å vise hvordan vi kan intensivere arbeidet mot fattigdom og økende økonomiske forskjeller. Rødt vil ikke godta regjeringens sparepolitikk, slik byrådet gjør i dag. Denne politikken får nemlig konsekvenser for menneskene i byen vår, og vi aner ikke rekkevidden av den. Det vil få konsekvenser når vi kutter i barnevernet. Det vil få konsekvenser når det kuttes i tjenester for utviklingshemmede i bofellesskap. Og det vil få konsekvenser når de spesialpedagogiske tjenestene i Bergen blir systematisk underfinansiert. De fattigste innbyggerne betaler prisen for kuttene; det er disse som får kjenne sparepolitikken på kroppen.

Kommunene besitter noen av de viktigste utjevningsmekanismene vi har i vårt samfunn: Gode og rause velferdsordninger kan bidra til å dempe de økende forskjellene og den urettferdigheten som dagens brutale, kapitalistiske økonomi medfører.

Rødt vil trekke frem noen punkter som er spesielt viktige i vårt alternative budsjett og i kampen mot forskjells-Norge:

1. Styrk barnevernet

2. Gjør barnehage og SFO til universelle, offentlige ordninger

3. Styrk de spesialpedagogiske tjenestene

4. Utvidet og gratis kulturskole for barn og unge

5. Styrk tjenester for utviklingshemmede og mennesker med funksjonsnedsettelse

6. Gjeninnfør 80-prosentregelen