En lønn å leve av - også i koronaens tid!

Det vi trenger nå er solidaritet og ikke kutt eller bortfall i inntektene til de som har minst fra før av – til de som permitteres eller er uten fast jobb.

Lokalt, i Bergen, vil Rødt:

- At Bergen kommune skal kartlegge og vurdere økonomiske strakstiltak for de som faller utenfor arbeidslivet.

- Å overholde Arbeidsmiljøloven, også for de som arbeider innen helse- og omsorgssektoren eller med renhold. Her er presset stort nå. Vi må styrke tjenestene, ta flere hender i bruk, for å ikke presse noen få for hardt.

- At kommunen skal justere forventningene til sine ansatte. Det er ikke mulig med vanlig arbeidsinnsats samtidig som arbeidstakere plasseres i karantene eller må være hjemme med barna sine.

- Sikre infrastrukturen for de som trenger det mest: Hjemstedsløse må tilbys et sted å bo. Syke må få behandlingen de trenger.

Det vi trenger nasjonalt er:

- At regjeringen øker dekningsgraden for dagpenger. Å leve på 62 % av lønnen vil ramme lavtlønte hardt. Det er mange av disse som nå permitteres.

- Et krafttak for midlertidige ansatte, vikarer, freelancere og andre med løs tilknytning til arbeidslivet. Disse trenger en krisepakke nå.

- Å utvide regler for omsorgslønn.

- At de rikeste i samfunnet viser moderasjon, ikke de 30 % lavtlønte som ikke har hatt reallønnsvekst de siste seks årene. Deres krav skal fortsatt stå sterkt i årets lønnsforhandlinger. Moderer utbytte og formue i stedet!

Vi i Rødt er bekymret. Bekymret for at regjeringens krisepakker kun er til arbeidsgivere og eiere, og ikke til arbeidsfolk og arbeidsledige. Bekymret for permitteringer og sviktende inntekter for de som ikke har fast arbeid. Bekymret for at personer som jobber i helsevesenet eller med renhold presses til det ytterste.

Når vi snakker om å vise solidaritet i disse koronatider, betyr dette også å vise solidaritet med arbeidsfolk og arbeidsledige.

En siste oppfordring til våre medlemmer og sympatisører og alle de kjenner: Dette er tiden for å organisere seg! I nedgangstider er farene for at arbeidsgivere bruker vilkårlig makt større enn ellers, mens byrdene skyves nedover på vanlige folk – på lavtlønte, på folk uten faste stillinger, på arbeidsledige og på uføre. Ekte solidaritet handler også om å samle disse kreftene: i fagforeninger og i Rødt.

Sofie Marhaug, gruppeleder Rødt Bergen

Mailiss Solheim, leder Rødt Bergen